Saul na záchodě

14. května 2017 v 9:00 | Grizly |  Kázání
Milí Kristovi přátelé, už se vám někdy stalo, že jste šli na záchod a přihodilo se vám něco nečekaného? Je to zajímavé, ale právě takový příběh máme zapsaný v Bibli. Ve Starém zákoně v 1. Sam 24 si potřebuje král Saul odskočit, ale zvolí si podle všeho docela oblíbené místo, kde zdaleka není sám. Abychom nevnímali tuto epizodu odděleně od biblického poselství a nepůsobila poněkud obskurně, je třeba uvést, že tento příběh je v Bibli dvakrát. Tedy ne, že by Saul měl problém s prostatou, to nevíme, ale dvakrát usiluje Davidovi o život. A dvakrát odchází za poněkud neobvyklých okolností přemožen Davidovým charismatem? V čem spočívá Davidovo charisma? Kromě zjevných vůdcovských schopností, které měl jak Saul, tak David, David především spoléhal na Hospodina. Právě ve chvílích, kdy jde o život a kdy jsme na dně, se projeví, v co věříme a na koho skutečně spoléháme. Když je nám v životě dobře, můžeme chválit Hospodina za to, co nám dává a radovat se z Jeho dobroty. Ale když nám jde někdo po krku a usiluje o naše zničení, právě tehdy se vyjeví, co je v našem srdci.

Saulovi v této fázi biblického příběhu bylo už jasné, že David je králem, kterého si vybral Hospodin, aby nastoupil po něm. Nesl to velice hořce. Měl strach a nevěděl, co s ním bude. Vnímal, respektive nevnímal, že Bůh je s ním a bojuje na jeho straně. Abychom příběh zasadili do dějinných okolností, je třeba říct, že Izraelci bojovali se silnějším nepřítelem, s Pelištejci. Pelištejci měli lepší technologie, měli početní převahu a také měli mnohem lepší vojsko. Vývojově byli Pelištejci na úrovni království, zatímco království v Izraeli teprve vznikalo. Prvním králem byl Saul, u kterého se projevil krom jeho zřejmých velitelských předností i jeden podstatný defekt - v kritických chvílích nespoléhal na Hospodina, ale sám na sebe. To vidíme i v En-dórské epizodě, kde Saul vyhledá medium, aby jej spojilo se Samuelem, prorokem, který v této době byl již mrtvý. Zatímco vliv Davida sílil, vliv Saula upadal. Nicméně v této chvíli byl Saul králem a David byl v exilu, dokonce bojoval po boku úhlavního nepřítele - Pelištejců proti Izraelcům. Když se tedy stalo, že hlavní velitel Izraelské armády - Saul - byl několik metrů od Davida, bylo z lidského hlediska jasné, co má udělat. Alespoň Davidovým druhům to bylo jasné. Ostatně stejné přesvědčení vyjadřují druzi Davida o dvě kapitoly později, kde se opět David dostává do situace, kdy má v rukou Saulův život. Někteří vykladači si myslí, že jde o jednu okolnost zapsanou pomocí dvou příběhů. To už asi nezjistíme. Ale je zřejmé, jaký je Davidům postoj v této věci. Saul je Hospodinům pomazaný. Až si jej Hospodin vezme a Saul zemře, může být, že budu králem. Nakonec Samuel prorok mě pomazal za krále. Ale pokud jde o mě a můj jednoznačný postoj k velení, Saul je králem a já ho budu respektovat. Je zřejmé, že je to nemocný člověk. David o tom něco věděl, vždyť to byl Saulův dvorní léčitel, cytarista. Hudba může mít léčivé schopnosti. Ale jednou, jak víme, Saul hodil po Davidovi kopí. Zkrátka Saul byl nemocný a čím dál víc bylo jasné, že jde Davidovi po krku. Ač to bylo pro něho nesmírně těžké, protože jeho nejlepším přítelem byl Saulův syn Jonatan. A měl za manželku dceru Saula. Davidův postoj byl jednoznačný a průhledný. Respektoval Saula za všech okolností. Dokonce i po jeho smrti. Když se mu šel pochlubit nějaký voják, co zabil Saula, jeho hlavou, David jej nechal usmrtit. Dokonce složí na jeho počest známý žalm. Na první pohled, z pohledu naší lidské zkušenosti, si to Saul nezasloužil. Jistě že ne. Byl to prevít.

Vlastně si zasloužil pravý opak. Nakonec tak přesně skončil. Zemřel osamocený v předem prohrané bitvě s Pelištejci. Místo aby hledal Boží tvář, na poslední chvíli spoléhal na svou sílu. Ale Davidův postoj vůči Saulovi se nezměnil. Je to pro nás podivné. Jaký je náš postoj k autoritám?


Podívejme se pro srovnání do listu Římanům 12. kapitoly: Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.2 Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení;
a vzbouřence čeká jistý trest.


Jak těžké slovo. Snadné k pochopení, těžké k přijetí. Davidův postoj byl v této věci vpravdě novozákonní. A jaký byl jeho postoj k nepřátelům? Ano, vnitřně i vnějškově diferencovaný. Na jednu stranu jednoznačně věděl, co má udělat s nepřáteli. Zabít je. O Saulovi se zpívalo, že zabil tisíce, o Davidovi, že zabil desetitisíce. Asi tím není myšleno, že by je zabil všechny sám, ale jako velitel měl odpovědnost za svou armádu. Nakonec dobyl Izraelské hlavní město - Jebús - Jeruzalém. Je o něm řečeno, že mu Hospodin nedovolil postavit stánek proto, že na jeho rukou ulpělo příliš mnoho krve. Byl schopen v kritické situaci i zabít svého přítele - Urijáše, aby zakryl svou vinu a smilstvo. Toho do konce života litoval on i jeho rodina a to nakonec rozbilo jeho království. Zkrátka David nebyl žádné neviňátko. Byl rozhodný a když měl možnost, tak jednal. Na druhou stranu se nechal ovlivnit správnými lidmi ve správnou chvíli. Vzpomeňte si, jak v 25. kapitole ušetří Nábalovi život na přímluvu Abigail. Měl slabost pro ženy. A tato se jeho ženou stala. David uměl správně rozlišit, kdy k němu mluví Hospodin a kdy je to jen lidský strach či lidská rada. V jeskyni bylo z lidského hlediska jasné, co máš udělat. Zabij ho, dvakrát stejnou šanci mít nebudeš. A vidíte, měl. A nevyužil. V tuto chvíli jednal na základě principů.

Byl pro-aktivní. Nebyl reaktivní. Nejednal na základě reakce na situaci, ale respektoval krále. Božího vyvoleného. I když mu bylo jasné, že Saulovi jde o jeho život. Kdyby se Saul otočil, dvakrát by neváhal a Davida by zabil mečem. Ale z nějakého důvodu dopustil Hospodin tuto chvíli právě proto, aby na ní něco ukázal. Davidovo jednání v tuto chvíli možná jeho družině nemuselo dávat smysl. Možná to vnímali jako jeho slabost. Když nechal Saule ujít smrti podruhé, bylo jasné, že to dělá metodicky. Tomuto jednání přihlížel také Joáb, jeho hlavní generál, a víme, že tento muž byl schopný jednat vždy a všude. Byl to on, kdo vykonal Davidův zvrácený rozkaz usmrtit Urijáše. Byl to on, kdo zabil pobočníka Saule, Abnéra. A byl to Joáb, kdo zabil Davidova syna Abšalóma. Joáb tuto vlastnost musel vnímat jako slabost. Nakonec ho ale nechal David posmrtně odstranit. Požádal o jeho smrt svého syna Šalomouna. A co my? Jak vnímáme Davidovo jednání?


Je to normální se pomstít? Je to správné odstranit opozici? Vždyť Saul se zpronevěřil Božímu plánu. David byl tím vyvoleným. Proč si nevzít to, co Bůh připravil? Není toto jednání moc pasivní? Nemluvím tu o nějakém pacifismu a o odporu k násilí obecně. Jednal David správně, když ušetřil Saula? Nemluvím tu o prefabrikované "křesťanské" církevní odpovědi, kde je jasné, jaká je správná odpověď ještě dřív než vyslovíme otázku. Mluvím tu o našem postoji. Reálném postoji.
Máme tendenci se mstít a odplácet stejnou mincí? On si to stejně zaslouží.

Jednáme pro-aktivně a nebo reaktivně? Jednáme podle Božích principů a nebo jednáme tak, jak se nám to jeví v tu chvíli správné? Chci tu upozornit na jeden nesamozřejmý princip - většina se může naprosto klidně mýlit. Jistě, může se mýlit i jednotlivec. Ve skutečnosti a v dějinách se většina skoro vždy mýlila. Když jdeme s davem, sice se dostaneme dřív k cíli. Ale k jakému cíli? Většina odsoudila Sókrata za kažení mládeže k vypití číše bolehlavu. Většina nechala popravit Ježíše za to, že tvrdil, že je Boží Syn. Většina našeho národa v Boha nevěří, alespoň ne v křesťanského. Znamená to, že většina má pravdu? Když dáme dohromady skupinu zbožných, znamená to automaticky, že mají pravdu? Je skupina zbožných zárokou Boží vůle?


Družina kolem Davida, to nebyli nějací ubožáci. David si vybíral ty nejschopnější. Když porazil nějakou armádu, vybral si ty nejschopnější muže a ti rádi bojovali pro něho. Byli loajální. Vždyť máme zapsáno, kdo byli Davidovi nejstatečnější muži. Byl problém v jejich kvalitách? To ani ne. Ale v tuto kritickou chvíli se prostě mýlili. David se před Bohem nemýlil. Jednal podle Božích principů a jednal správně.


Vypadalo to divně a bláznivě. Nemstil se. Nezabil krále Saule. Naopak - ctil jeho autoritu. Boží autoritu. To neznamená, že souhlasil se Saulem a nebo že se mu jeho jednání líbilo. Nakonec když s ním mluví poté, co ušetřil jeho život, vyčítá mu, že je blázen, když jej pronásleduje. Saul této příležitosti opět využil a vymámil z Davida slib. Jaký slib? Že ho nezabije a že nezlikviduje ani jeho rodinu. Dodržel David slib? Ano, dodržel.


Co s tím? V životě jsou jen dva typy lidí. Lidé s páteří a lidé bez páteře. Mnoho jsem se toho v biologii nenaučil, ale zapamatoval jsem si, že jsou zvířata zvaní obratlovci a zvířata zvaní bezobratlí. Znamená to, že bezobratlí nejsou živí? Ano, přežívají účinně již miliony let. Ale strunatci a obratlovci mají strunu a páteř. Možná je to moc symbolické. David neměl strunu hřbetní, ale měl páteř. Byl mužem slova. Když něco řekl, myslel to smrtelně vážně. A hlavně, svůj slib dodržel. To neznamená, že to byl nějaký svatoušek, ale nebyl to svatouškovský pokrytec.

Když miloval, miloval naplno, vášnivě a upřímně. A když nenáviděl, jeho nepřítel dlouho nepřežil. Ale byly nejasné a složité okamžiky, kdy se uměl správně rozhodnout. Tímto rozhodnutím byla i epizoda, kdy šel Saul na záchod. Až půjdeme někdy na záchod, zkusme si vzpomenout na Saule a Davidovo dilemma. Cesta pomsty může se zdát vábivá a odstranit nepřítele může být pokušením, ale toto Boží muž či žena nedělá. Pomluvit někoho za jeho zády a zničit mu reputaci může být pokušením, ale to ještě neznamená, že je to správné. Můžeme mít tolik kompromitujícího materiálu, až by se z toho někomu zatočila hlava, ale to ještě neznamená, že ho musím použít a ničit někomu život. To, co říká většina, ještě nemusí být pravda, protože to říká většina.


Když se na něčem shodne skupina lidí, mohou z toho vzniknout pěkné sviňárny. Viz Josef Egyptský v předchozím příběhu. Většina prodala svého bratra do otroctví. A to ho předtím chtěli zabít. Je dobře, že je po ruce občas David, který to stopne a řekne, takhle ne, přátelé. Chápu, jak moc chcete, abych ho zabil, ale tudy cesta nevede! David proto je typem Krista, který jedná příkladem, jakým by jednal Kristus na jeho místě.

Z třech úřadů Krista - prorok, kněz a král - nacházíme na Davidovi mnoho Kristovského. Jedná prorocky a královsky. Zatímco Saul se sám stylizuje do role kněze, což mu nenáleželo. Za tuto klíčovou chybu zaplatil pozbytím královského povolání. David si nebere sám, co se zdá mu patří. Trpělivě čeká, až přijde na Boží načasování. Králem se stává, až za ním přijdou druzí. Trvá to déle, ale je to Boží cesta. Kdykoliv se snažíme předbíhat Boha a dělat to, co si myslíme, že je v našich očích správné, riskujeme, že jsme naprosto mimo a jednáme pak svévolně. Na příběhu Saule a Davida je to více než jasné. David, stejně jako Kristus žehná svému nepříteli. Místo, aby Kristus poslal armádu andělů proti Římanům, nechá se popravit potupnou smrtí na kříži. Jako lidé to čteme jako slabost. Ale v Kristově smrti je záchrana. David, místo aby odstranil z pozice výhody svého úhlavního soka - Saula, demonstruje, že není jeho nepřítel. Saul se zdá dokonce činí pokání. Ale vlastně jen velmi povrchně či naoko.

David má páteř. Saul je bezpáteřní. Můžeme spekulovat, zda za to může jeho nemoc či zlý duch od Hospodina.


Na jeho slova se však spolehnout nedá. Na Davidova ano.

I my se musíme v životě rozhodnout. Nejen, kam půjdeme na záchod. Takové rozhodnutí nám může otevřít i nečekané okolnosti či situace. Ale musíme se i rozhodnout, zda chceme jednat páteřně či bezpáteřně.


Máš páteř? Pokud ano, jsi skutečně člověk. Nemusíš být dokonalý. Ani David nebyl.

Ale pokud máš páteř, vyzývám Tě, abys jednal páteřně. Jednej jako David a Kristus. Pokud ti páteř chybí, hřeš směle dál. Jednou tě tvý hříchy doženou. Je však lepší, abys zahynul dřív než později. Lepší cesta je však jít do sebe a obstarat si páteř už dnes. Jak? Požádej Boha, aby ti ukázal, kde ti páteř chybí a aby místa v tvém životě obnovil. Není to žádná magie. Ale je to zázrak. Zázrak proměny našeho nitra či srdce.


Lidé zkrátka jednají jako lidé. Je už jedno, zda jsou v církvi a nebo mimo ni. Důležité však je, že máme tu milost, že můžeme Bohu patřit a pozvat do našich rozhodnutí Ducha Božího. Navzdory tomu, že nám druzí lidé mohou něco říkat a snažit se nás získat na svou stranu. Ať už skrze rodinná pouta, skrze sympatie či skrze strach. Co by o mě ten člověk řekl? Já nemůžu jednat takhle - co by si o mě druzí lidé pomysleli? Letos slavíme významné výročí reformace. U nás v církvi a dějinách máme také lidi, kteří měli páteř. Mezi takové patřil jistě Hus, Komenský i další. Stojí nám pravda ještě za to? Nestala se pro nás láska synonymem k slizskosti a pokrytectví? Ve jménu lásky, lži. Ve jménu lásky, zabíjej. Ve jménu lásky, podváděj a pomlouvej.
Je to pak ještě láska?
Dovolte mi skončit citátem od apoštola Pavla z listu Římanům:
9Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
David nebyl pokrytec. Ani my nemusíme být. Mějme páteř. Mějme Krista. On má nás.

Pane, dej nám upřímnou víru a lásku. Bez té se nedá dýchat. Dej ať umřeme našemu pokrytectví a všude tam, kde jsme se zpronevěřili pravdě, dej ať smíme dojít pokání a odpuštění. Dej, ať chodíme s Davidem a s Tebou ne po cestě dokonalosti, protože dokonalý jsi jen Ty, ale po cestě upřímné, přímé. Ty jsi ta cesta, pravda a život. Amen.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Svatá celebrita Svatá celebrita | E-mail | Web | 14. května 2017 v 9:17 | Reagovat

Jak vytvořit správně stránku na internetu?

Nejprve k tomu, jaký účel mají stránky na internetu? Stránky na internetu jsou zde proto, aby sobecky okrádali uživatele internetu o jejich čas, a jejich duševní zdraví, dobrota je přeci žebrota, to platí i na internetu. Klasickou ukázkou okrádání o čas a duševní zdraví, jsou logicky stránky, co mají největší návštěvnost, čím více máte na internetu nepřátel, tím více i na internetu znamenáte.
Jsou na internetu jedinci, co zde mají miliony nepřátel, a pokud by vystoupili někdy na veřejnosti, tak by je lidi ukamenovali. Základem je tedy pochopit, co nejvíce rozčílí uživatele internetu? Nejvíce rozčílí uživatele internetu to, že jim nastavíte psychické zrcadlo, a povíte jim to, že to jsou existenční ubožáci, a že by udělali nejlépe, pokud by si koupili odpustky a spáchali potom sebevraždu, aby zde byl od nich klid.
Důležitý je i vzhled stránky, ideální je stránka bez vzhledu, kde je jenom text, bohužel vyhledávače tento typ stránek ignorují, a tak budete muset nějaký vzhled vytvořit, nepárejte se s tím, a vytvořte jednoduchý vzhled, kde ořežete všechny grafické zbytečnosti na kost. Prioritou na kterou nesmíte nikdy zapomenout, je originalita textu a originalita obrázků, nekopírujte texty a obrázky z internetu nebo knih, to každý rychle pozná, a tím nebudete mít návštěvnost.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama