Červenec 2012

Zamyšlení nad 2. Tim 3

30. července 2012 v 20:42 | Grizly |  Úvahy a komentáře
2. Timoteovi 3

1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. 2 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, 3 bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, 4 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, 5 budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. 6 Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, 7 které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 8 Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. 9 Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou. 10 Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost, 11 pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil! 12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 13 Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. 14 Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. 15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.


Krátké zamyšlení

Žijeme v době, kdy lidé nechtějí poslouchat vnější autoritu. Touto autoritou může být rodič, učitel ve škole, zaměstnavatel, vedoucí nebo dokonce sám Bůh. Lidé se neochotně hlásí k jednoznačnému pojetí pravdy a odmítají Boha a Jeho zjevenou pravdu o Ježíši. Lidé přicházejí místo toho s vlastními překroucenými představami o světě, životě, bohu a nahrazují Boží zjevení vlastními zkušenostmi a spekulacemi. Není to ostatně vůbec nic nového. Stejná situace byla i za apoštola Pavla a Jeho věrného učedníka Timotea. V kontrastu s falešným učením od falešných učitelů, kteří nepochází od Boha, staví apoštol Pavel autoritu Boží a Jeho zjeveného Slova. Timoteus byl již od dětství vyučován Božímu slovu a dobře jej znal. Proto mu Pavel připomíná, co je základem a zdrojem Jeho víry a na co se má v první řadě spoléhat. Ovocem falešného učení je sobectví, chamtivost, nesmířlivost, pomluvy, hrubost, lhostejnost, zrádnost, nadutost, pýcha a další věci, o kterých Pavel v prvních verších této kapitoly mluví. Naopak Pavel v odkazu z vězení před svou popravou svému učedníku Timoteovi připomíná ovoce pravdivého učení Božího slova: víra, shovívavost, láska, trpělivost a vytrvalost v pronásledování. Pavel nás na sklonku svého života vybízí, stejně jako vybízel svého žáka Timotea, abychom setrvávali v pravém biblickém křesťanském učení a neodvraceli se od něho a nehledali jinde než v Božím slově a u Krista. Připomíná nám původ Bible - pochází od Boha. Bible je Bohem vdechnuté slovo. Slovo, které není jen lidským spisem, ale je plně inspirováno od Boha, od Jeho Ducha Svatého. Proto se na ně můžeme spolehnout a můžeme o ně opřít svůj život. Jak píše Pavel, je dobré k učení, k výchově, k rozpoznání pravdy od lži a zejména nás připravuje ke správnému životu v Božím světle, připravuje nás křesťany k dobrým skutkům k Boží slávě. Přemýšlejme nad tím a v následujících dnech meditujme nad dalšími texty, které mluví o Božím slově. Držme se Božího slova a vytrvejme v Kristu. Amen.

Malí proroci - Ageus

17. července 2012 v 22:48 | Grizly |  Kázání
A. Úvod 1-3

Dnes začínáme novou sérii kázání na malé proroky. Proroci jsou významnou oblastí Starého zákona. Proroctví není jen nějaká věštba do budoucnosti, proroctví je často vhledem do společnosti či do osobní situace jednotlivce. Proroctví je vlastně Boží výrok nebo Boží slovo, kterým Hospodin - Bůh promlouvá do situace jednotlivce nebo i celého národa v době, kdy je Bohu vzdálen. Vždyť Pán Bůh nechce, abychom hřešili, odpadli jsme od něho a nebo byli zničeni, ale abychom se navrátili k Bohu a dělali to, co je správné. Ne správné jen v lidských očích, ale hlavně v Božích očích. Když se podíváme do dnešních novin, vidíme, jak zoufale potřebujeme proroctví od Boha, tedy slovo příhodné, slovo, které by nás probudilo z našeho podřimování. Slovo, které by zburcovalo náš národ. Slovo, které nás zorientuje a navede na správnou cestu. V původním hebrejském textu tvoří Proroci 2. část Hebrejské bible - tedy první je Tóra, druhou Proroci a 3. jsou Spisy. V křesťanském Písmu, tedy kánonu, tvoří tzv. malí proroci 12 oddělených knih. Najdeme je po velkých prorocích - Izajáš, Jeremjáš, Ezekiel a Daniel. Pak následuje těchto "dvanáct proroků", kteří začínají Ozeášem a končí Malachijášem. V pořadí desátým spisem je náš dnešní spis - Ageus. Hlavním tématem těchto 12 malých proroků je sociální spravedlnost nebo chcete-li spravedlnost Boží. Boží lid zapomněl na Boha a začal žít podle vlastních cest a začal zapomínat na důsledky víry v Hospodina. Zapomněl na dobu, kdy byl sám otrokem a jak jej Hospodin osvobodil. Protože byl Izrael v této době svobodným lidem, začal zneužívat svého postavení a utlačoval sirotka i vdovu. Sirotek a vdova byly příklady lidí, kteří měli v izraelské společnosti nízké postavení a hrozilo jim skutečné nebezpečí, ať už smrti hladem nebo zneužívání, a proto podle Izraelského zákona a Božího zákona se těšili speciální ochraně Boží, která jim zaručovala určitou minimální ochranu. Chcete-li, byl to velmi pokrokový sociální systém starověké izraelské společnosti, který by v mnohém mohl být inspirací pro dnešní sociální systémy v zemích, kde lidé zajištěni nejsou. Nadpisem dnešního kázání je "Zbuduj Hospodinu chrám!". Uvidíme ale, kdo nakonec komu vlastně chrám buduje a kdo nebo co je vlastně chrámem. Přečtěme si úvod do našeho proroka Agea a pustíme se do výkladu. Náš výklad zaměříme na patnáct veršů z první kapitoly. Prvních jedenáct veršů je obviněním - tedy jde o diagnózu lékaře a druhá část, verše 12 až 15 je odpověď Božího lidu, tedy náprava, začíná stavba chrámu.