Kázání Matouš 28

11. dubna 2012 v 9:04 | Grizly |  Kázání

Kázání na Skalce na Matouše 28. kapitolu, následuje po čtení 1. Korintským 15

U Pavla jsme četli skvělý komentář k tomu, co budeme teď číst. Evangelia říkají, co se stalo a apoštol Pavel vysvětluje, co to znamená. Kristus porazil na kříži smrt. Tím, že vstal z mrtvých, dokázal své vítězství nad smrtí. V Kristu všichni dojdou života.
V tomto kázání navazujeme na sérii našich kázání na Skalce s názvem Já jsem vzkříšení a život, protože Ježíš řekl v Janově evangeliu: já jsem vzkříšení a život. Dnes prožíváme neděli vzkříšení a teď se už podívejme do evangelia podle Matouše 28. kapitoly, která je o Ježíšově vzkříšení.
O Ježíšově vzkříšení se můžeme dočíst ve všech 4 evangeliích. Matouš je relativně krátký a ukazuje nám zajímavou židovskou perspektivu. Celým Matoušovým evangeliem se táhne jako červená niť, toto se stalo, aby se naplnilo Písmo. Matouš se snaží ukázat, jak je Ježíšovo vzkříšení naplněním Starého Zákona. Ještě ve 27. kapitole, 63. verši citují velekněží Ježíše: po třech dnech budu vzkříšen. Protože měli strach, aby se to skutečně nestalo nebo aby Ježíšovi učedníci tělo neukradli, přiměli Piláta, aby nechal hrobku zapečetit a hlídat římskými vojáky, jak to čteme v 66. verši. Matouš ukazuje, že je židovský výklad chybný. Ten tvrdil, že Ježíšovi učedníci ukradli tělo. Matouš to dokládá Ježíšovým osobním setkáním s učedníky.

Text 28. kapitoly Matoušova evangelia si rozdělíme do třech částí:
  1. Ježíš vstal z mrtvých (1-7)
  2. Ježíš se setkává s Mariemi (8-15)
  3. Ježíš se setkává s učedníky a vysílá je ke všem národům (16-20)

1. Ježíš vstal z mrtvých
Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. 2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. 3 Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. 4 Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. 5 Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 6 Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. 7 Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to."

Četl jsem prvních 7 veršů. V této první části se setkává anděl s Mariemi.
V neděli přišly Marie k hrobu, ale hrob byl odvalený. Nastalo zemětřesení. Podobné jevy provázely Ježíšovu smrt a teď zemětřesení způsobilo odvalení kamene. To není pohádka, ale historická fakta. Pokud by se našel někdo, kdo by řekl: no, to je blbost, v této době žádné zemětřesení nebylo, to si vymysleli... vrhlo by to velký stín pochybností. Ale nic takového se nestalo. Moc se mi líbí věta: Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. Profesionální žoldáci byli ustrašení k smrti. Setkání s andělem není žádná legrace, určitě měli dobrý důvod se bát. Anděl, posel Boží, ale řekl Mariím, nebojte se. Marie přišly zkontrolovat tělo a možná se rozloučit s milovaným Ježíšem. Místo toho ale potkali anděla, který jim připomněl pravdu: Ježíš není mrtvý, Ježíš z hrobu vstal. Ježíš porazil smrt.
Ježíš je vzkříšený. Kromě toho dostaly pokyn, co mají dělat: mají dobrou zprávu předat dál.


2. Ježíš se setkává s Mariemi
8 Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. 9 A hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. 10 Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí." 11 Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. 12 Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze 13 s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. 14 A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." 15 Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.


Četli jsme 8.-15. verš, v druhé části se Ježíš setkává s Mariemi osobně.
Jak jsme již naťukli v úvodu, ženy se setkávají osobně s Ježíšem. Dotýkají se ho, objímají ho, klaní se mu. Ježíš není nějaký duch, ale má fyzické vzkříšené tělo. Podobně to bude i s námi, až vstaneme z mrtvých, budeme mít vzkříšená, fyzická, oslavená těla. Důležité je ale poselství. Ženy nejprve slyšeli od anděla, že mají zprávu o vzkříšení předat učedníkům. V synoptickém evangeliu čteme, že ženy dostaly strach a nic neřekly. Na tomto místě čteme, že jim to Ježíš připomněl. Bylo to tedy velmi důležité. Bylo nesmírně důležité, aby učedníci věděli, že Ježíš nezůstal mrtvý. V Lukášově evangeliu čteme o paralýze učedníků. Byli z Ježíšovy smrti tak zaražení, demotivovaní a traumatizovaní, že nebyli schopni nic dělat. To je přirozená reakce na smrt blízkého člověka. Navíc měli strach. Do toho přichází zpráva žen, že Ježíš vstal z mrtvých. Evangelista Lukáš nám říká, že jim učedníci nevěřili. Nemůžeme se divit. Abychom něčemu takovému uvěřili, potřebujeme mít osobní zkušenost. Myslím, že to platí i pro nás, milí přátelé. Pokud chceme v Krista věřit, musíme s ním učinit osobní zkušenost. Můžeme si ústa vymluvit a plíce vyprázdnit a všechny argumenty vypovědět, ale dokud se srdce ke Kristu neobrátí, víra to není. Můžu o Kristu vědět, ale to mě ještě nečiní křesťanem. Křesťan věří ve vzkříšení, protože se osobně s Kristem setkal. Tato zkušenost je jedinečná, těžko se o ní vypovídá. Proto slyšíme tolik různých svědectví. Kamarád mi vyprávěl zvláštní příběh o tom, jak k němu promluvil obrázek Ježíše. Přišlo mi, že byl na drogách a nevěřil jsem mu. Ale kdybych mu vyprávěl svůj příběh, možná by také žasnul. Nebyl jsem na drogách ani jsem neměl halucinace, ale můj příběh je úplně jiný, podobně jedinečný. Na křesťanské víře je podle mě krásné to, že i když věříme v jednu Bibli a jednoho Boha a v jednoho a stejného Krista a Trojici, každý z nás má příběh setkání s Bohem a Ježíšem jedinečný. Zkušenost víry je nepředatelná. Víme jen, že víra roste slyšením. Tedy čtení, výklad a kázání Božího slova a víra v Krista spolu souvisí. Ale způsob a čas setkání není předvídatelný.
Důležité však je, abychom se zvěstováním evangelia nepřestali. Můžeme ve víře tento pokyn vztáhnout na nás. Ježíš ti říká, Marie, Petře, Jane, Ondro... pošli to dál. Nenechej si dobrou zprávu jen pro sebe, vyprávěj druhým o tom, že Ježíš nezůstal ležet v hrobě, ale z mrtvých vstal. Apoštol Pavel nás varuje, že pak budeme považováni za blázny. Ale to je jeho vlastní zkušenost a ta k tomu patří. Pavel, který křesťany opovrhoval, pronásledoval je a zabíjel - se pak křesťanem sám stal. A nic mu nebylo bližší než Kristova smrt na kříži a zvěst o Ježíšově zmrtvýchvstání. Proto říká, že pokud se vzkříšení nestalo, je celá naše víra marná. To říká hebrej z hebrejů, farizej z farizejů, velký intelektuál a učitel své doby a nesmírný aktivista Pavel. Tedy nezapomeň, setkání s Ježíšem je osobní záležitost, nedá se to jen naučit nebo vysvětlit, musí se to zažít. A protože křesťanská víra je víra ve vzkříšeného, živého Krista, je třeba ji stále nově a živě zakoušet. Kdy ses naposledy setkal s Ježíšem? Dnes ráno? A kdy se s ním setkáš znovu? Chci nás všechny povzbudit, aby to bylo dříve než příští neděli. A to už se dostáváme k třetímu bodu...


3. Ježíš se setkává s učedníky a vysílá je ke všem národům
16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

V třetí části, od 16. do 20. verše, se Ježíš setkává s učedníky. Ti podle Matouše poslechli ženy a šli tam, kam měli, na sever na horu do Galileje. Tam se setkávají osobně s Ježíšem. A protože Ježíš ví, že někteří z nich pochybují, navzdory tomu, že učedníci před sebou Ježíše vidí, říká:
Jsem to já. Je mi dána všechna moc. Porazil jsem dokonce i smrt. A protože jsem nezůstal ležet v hrobě, ale vstal jsem z mrtvých, dávám vám to samé. Vy také nezemřete na věky, ale také vstanete z mrtvých. To říká apoštol Pavel v 1. Kor. 15. Tak se nemusíte bát. Jsem s vámi. Potřetí nás evangelista vybízí, abychom poselství o vzkříšeném Pánu Ježíši předávali dál. Jednou to byl anděl Mariím, aby to řekli učedníkům, podruhé to byl sám Ježíš Mariím a potřetí to Ježíš sám říká svým učedníkům. Je krásné vidět, že známá pasáž o velkém poslání je součást velikonoční zvěsti o vzkříšení Krista. Tedy bychom mohli uzavřít takto: Protože Ježíš vstal z mrtvých, máme jít a činit učedníky a šířit zvěst o vzkříšení po celém světě, kdekoliv jsme. Promlouvejme tedy evangelium k sobě navzájem! Je to zvěst o tom, že je Ježíš živý právě dnes a chce se s námi setkat. Vždyť nezůstal ležet v hrobě, ale slavně z hrobu vstal. Amen.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama