Dějiny pedagogiky I

29. března 2012 v 0:25 | Grizly on Váňová |  Poznámky ze studia na UK HTF
Dějiny pedagogiky - příprava na státnice

rétorské školy
Marcus Flavius Quintilianus
první státem placený pedagog
1. stol. n.l.
vychovával "řečníky" pro státní správu, nebylo vzdělávání nejširších vrstev
propagoval školní vzdělávání, odmítal individuální vzdělávání
když je žák doma, naučí se jen to, co je zadáno jemu, když se učí v kolektivu, učí se to, co je zadáno kolektivu
když je pochválen žák, vede to žáka k soutěživosti, aby byl pochválen žák také
odmítal fyzické tresty, je to křivda páchána na žákovi a je to otrocké
tyto názory přebírá i Komenský
přechod společnosti ke křesťanství
podle této koncepce zdrojem křesťanství jsou orientální náboženství a stoická filosofie:)

katechumenické školy
přípravy dětí i dospělých ke křtu
katechetické školy (žáci se schromažďovali v domě učitele)
učili se Písmo, ale i jednotlivým složkám svobodného umění (filosofie, geometrie, rétorice...)
vyšší typ školy

mnišské řády
klášterní školy
313 křesťanství oficiálním náboženstvím římské říše
potřeba více učitelů
→ vznik katedrálních škol
Dioklecián: říše rozdělená na čtyři části
395 rozděluje na dvě části: Byzanc a západní část
větší tlak barbarů ze severu, 476 zánik západořímské říše
Byzanc kulturně přebírá dědictví antického světa

u nás:
Velká Morava
Cyrilometodějská výprava, šíření křesťanství (Byzantského vlivu) u nás
kníže Rastislav požádal Michala
vliv staroslověnské liturgie, později převaha latinské liturgie

vzdělávání v Přemyslovském státě
legenda "Život sv. Václava" (40. léta 10. stol.), Kosmas
Václav je učen staroslověnským knihám, poslán do Budče, kde se učil latině, měl obojí vzdělání
v Budči byla škola pohanství (významná v 19. stol. jako instituce významná pro český národ z hlediska vzdělání)

nejvyšší vzdělání měl v té době pouze kněz
rytíři žádné takové vzdělání neměla

vznik biskupství → vznik prvních škol
biskup Dětmar, pak Svatý Vojtěch
osobnost Vojtěcha, muž se širokým rozhledem

vznik katedrálních škol: u svatého Víta, v Olomouci (1073); začátkem 11. stol.
úroveň byla dobrá, v závislosti na kvalitě učitele, putující učitelé, učení kněží
vyučovalo se septem artem liberale
příchod mnišských řádů
vznik klášterních škol
nejdříve pro vzdělání kněží, ale později i oddělení pro laiky - schola interior (klérus) a schola exterior (pro laiky)
ve 13. stol. farní školy
čtení, psaní, počítání

zvyšuje se hospodářská moc církve
církev se vymaňuje z moci feudálů, ve 13. stol. je její moc nezávislá
zvýšení objemu poznatků se rozšiřuje
utváření scholastických systémů navazujících na Aristotela (Organon a jeho deduktivní logiku)
logika jako cesta k poznání
ve středověku se prohlubuje formální stránka logiky

Kádner, dějiny pedagogiky

Tomáš Akvinský (13. stol.)
mezi rozumovým a zjeveným poznáním není rozpor, protože cílem vzdělávání je Bůh
tomismus, který převládl ve vzdělávání až do renesance
neotomismus je i dnes

rytířské vzdělání - chování, ctnosti a náboženství
zbrojnoš: učil se fyzickým dovednostem
sedmero rytířských ctností → jízda na koni, plavání, střelba z luku, zápas, lov,
hra v šachy, psaní básní
truvéři, trubaduři, minesangeři... rytířská poezie
Alexandreida - činy Alexandra Velikého jako největšího rytíře

vzdělání dvou společenských vrstev (feudálů a kléru) se velmi lišilo

prostí lidé se dostávali ke vzdělávání zřídka, většinou prostřednictvím církve (faráři si vyhledávali talentované chlapce), jinak se poznatky předávali z otce na syna

u nás se ve 13. stol. rozvíjejí města
začíná nová společenská vrstva → měšťané
řemesla a specializace v řemeslech
sílení meziměstského a zahraničního obchodu
gotický styl
rozvoj laické kultury, literatura: na pomezí církevních motivů, O mastičkáři,
světská lyrika - cit a kultivovanost
s rozvojem měst vznikají městské školy
není odpor proti církvi, ale je třeba vychovat chlapce pro církevní sbor
první zmínka 1265 - u sv. Havla (u Havelského kostela)
nebyla první, ale je první historicky doložená
žáci rozděleni do třech skupin: 1. čtení, psaní, počítání; 2. latina podle učebnice Donata (4. stol.), 3. základy filosofie a něco z (7AL) kvadrivia
nejsou stanoveny jednotlivé školské stupně (to se děje až za humanismu)
totéž pro univerzity
školy partikulární - učila se část 7AL
žáci stejného věku mohli být jak na partikulárních školách (městské) tak na univerzitách
dochází ke sporům mezi městskými radami a kněžími o pravomoc dosazovat učitele (to původně dělá církev, městští zastupitelé chtějí toto dělat)
z hlediska odborného měl dohled nad školou otec scholasticus - ustanoven biskupem, dohlíží nad zkoušením a aprobovanosti učitelů

za Karla IV. vrcholí hospodářský a kulturní rozvoj společnosti, přesun sídla do Prahy
do Prahy přichází vzdělanci (např. Petrarca - chtěl sjednocení římské říše, sjednocení italských měst), předstupeň humanismu
KIV se opírá o vysoký městský patriciát a církev
dobré vztahy s církví, podařilo se založit první univerzitu v Praze
vznik univerzity → kulturní rozvoj v českých zemích, zvýšení vzdělanosti v českých zemích
dosud jezdili do Bologne, teď mohli na univerzitách studovat i chudší studenti

rozpory v zemi, především za jeho syna Václava IV.
1348 tři vlny morových epidemií
šíření herezí v církvi a úpadek mravů v církvi
KIV pozval do Prahy Konráda Waldhausera
vliv na univerzitní studenty a městský patriciát
proti rozmařilosti kněží a volal k nápravě
spíše intelektuální, neovlivňovalo to masy lidí
lidový kazatel Jan Milíč z Kroměříže
příchod učení o chiliasmu, specifické rysy → ne pasivismus, ale militantní chiliasmus (se zbraní v ruce u husitství), u Komenského (příchod Kristův pomocí vzdělání)
zdůraznění češtiny, nejen na lidové úrovni, ale také odborné a církevní
překlad Bible do češtiny
Tomáš Štítný ze Štítného → zdůrazňování českého jazyka
zchudlý šlechtic, odešel studovat na Pražskou univerzitu, nedosáhl žádného titulu, vrací se do tvrze a věnuje se literární činnosti, pochopil tomistickou filosofii, věřím abych pochopil, credo ut intelligam
scholastika pro českého čtenáře → odmítá latinu, chce šířit v jazyce lidu
veškeré učení nemá smysl, pokud nemá etický základ

Petr Chelčický a Jednota Bratrská
polovina 15. stol.
Petr Chelčický - Sieť viery pravé
pacifista, všechny konflikty mají být řešeny na základě zákona lásky, zastánce etiky rovnosti
1464 - dokument JB, důraz na vzdělání
komunikace pomocí dekretů, některé čistě pedagogický charakter
pojednání o trestech - při trestání má být člověk odváděn od zla, bez lání a zlořečenství, bez přísah a jiného zlořečenství
velmi aktuální: formy trestu - přede všemi nebo soukromě, kdo trestá, nemá být rozčílený, nemá používat hrubé výrazy a bez afektu, má zjistit, proč to udělal a jaké měl pohnutky
hospodář má předčítat z biblických textů, rodiče mají vzdělávat své děti
rozšíření elementárního vzdělání
nepřátelé: katolíci i utrakvistická (kališnická) církev
výchova v jednotě → dohled staršího Jednoty
odmítá oficiální → humanistickou vzdělanost (podobnost s odmítáním antické vzdělanosti u první církve); do řad Jednoty se začleňují bohatší měšťané a šlechtici a potřeba hájení práva na existenci, prosazování snahy o vyšší vzdělání bratří
ke konci 15. stol. → rozdělení na malou stránku (původní, odmítnutí vzdělanosti) a velkou stránku (nutnost vyššího vzdělanosti)
první bratrské školy ke konci 15. stol, hlavní proud v 16. stol.
v dekretech je požadováno, aby byli vybíráni chlapci k výuce řečtiny a latiny a později studia v cizině; vzdělání bratrských kněží v bratrských domech
bratrský duchovní správce pečoval o chlapce od útlého věku (jsou vydržováni z chudinské pokladny) - tedy byli podporováni celou obcí
dopoledne se věnovali chudinské činnosti, odpoledne fyzické práci
propojení teorie a praxe, ale je to spíše praktickou potřebou (kněz nebyl placen, musel se živit manuální prací, bratrský kněz měl být vzorem a rádcem - např. v zemědělství)
Jan Blahoslav (1523-1571)
odchovancem humanistických studií, v Jednotě chtěl převládnutí velké stránky
Filipika proti Misomusům - útočná řeč (pův. Démosthénes proti Alexandru Makedonskému)
Slabikář křestní
Gramatika česká
rozvoj bratrského písemnictví, položil základ překladu Bible Kralické (1579-94)
kodifikace dobové češtiny
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Z čeho máte největší strach?

Ze smrti 7.8% (26)
Ze života 6% (20)
Z žen 7.2% (24)
Z mužů 5.4% (18)
Z Boha 4.2% (14)
Ze ztráty kontroly 5.7% (19)
Z nedostatku peněz 4.8% (16)
Ze ztráty blízkého 5.7% (19)
Z nemoci 6.3% (21)
Že mě vyhodí z práce 5.1% (17)
Ze školy 5.4% (18)
Z šikany 3.9% (13)
Ze zvířat 4.5% (15)
Ze zvířat 5.4% (18)
Ze zvířat 4.8% (16)
Z autorit 4.8% (16)
Ze zodpovědnosti 4.2% (14)
Z totality 3.6% (12)
Z pravdy 5.4% (18)

Komentáře

1 cialis cialis | E-mail | Web | 26. května 2014 v 21:22 | Reagovat

Hello!

2 Clydesholo Clydesholo | E-mail | 11. dubna 2018 v 13:23 | Reagovat

6 effective ways to quickly earn easy money you can download this link in PDF format: http://oop.googlenoomon.info/?p=37726
I work for each and every of the above mentioned methods and earn more than $ 35,000 monthly.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama