Listopad 2011

Chatrč II - Piper recenze

22. listopadu 2011 v 1:21 | John Piper překlad Grizly |  Úvahy a komentáře
Chatrč dekonstruuje svatost a transcendenci Boží. Tim Keller ukazuje hodnotu Bible.

"The Shack deconstructs the holiness and transcendence of God." Tim Keller shows the value of the Bible.

Kritika od Johna Pipera
http://www.challies.com/sites/all/files/files/The_Shack.pdf

Závěr
Když se zaměříme jen na tři témata, která William Young diskutuje v Chatrči,
vidíme s tím spojené omyly. Ukazuje falešný pohled na Boha a to by se dalo dobře
zhodnotit jako heretické. Autor podceňuje význam a jedinečnost Bible, zrovnoprávňuje
ji s jinými formami subjektivního zjevení. Dezinterpretuje vykoupení a spasení a otvírá
dveře možnosti spásy mimo dokonané dílo Ježíše Krista na kříži.

Focusing on just three of the subjects William
Young discusses in The Shack, we've seen that
errors abound. He presents a false view of God
and one that may well be described as heretical. He
downplays the importance and uniqueness of the Bible,
subjugating it or making it equal to other forms of
subjective revelation. He misrepresents redemption
and salvation, opening the door to the possibility of
salvation outside of the completed work of Jesus Christ
on the cross.

Jsme zanecháni s nebiblickým pochopením osob a přirozenosti Boha, jeho díla v tomto světě.
Ale to není vše. Uvědomělý čtenář si také všimne, že autor zamlžuje koncept odpuštění a svobodné vůle.
Uvádí nás do učení, které je zcela cizí Bibli, často říká s jistotou to, co je jen spekulace.

We are left with an unbiblical
understanding of the persons and nature of God and of
His work in this world.
But this is not all. The discerning reader will note
as well that the author muddies the concepts of
forgiveness and free will. He introduces teaching that is
entirely foreign to the Bible, often stating with certainty
what is merely speculative.

Překračuje hranice Písma a snižuje autoritu Bible. Spoléhá příliš málo na Písmo
a příliž hodně na své teologické představy. Tím vším nechci říct, že kniha nemá žádnou váhu.
Ale je nepopiratelné, že čtenáři, který se podívá do Bible, bude zřejmé, že Chatrč je plná omylů.
Je jich tam prostě příliš mnoho. Že je Chatrč nebezpečná by mělo být zřejmé z recenze.
Podvracecí podtón knihy se snaží rozbít mnoho aspektů víry a ta má být nahrazena
vírou, která se prostě mýlí.

He oversteps the bounds of
Scripture while downplaying the Bible's importance. He
relies too little on Scripture and too much on his own
theological imaginings.
All this is not to say there is nothing of value in
the book. However, it is undeniable to the reader who
will look to the Bible, that there is a great deal of error
within The Shack. There is too much error.
That The Shack is a dangerous book should be
obvious from this review. The book's subversive
undertones seek to dismantle many aspects of the faith
and these are subsequently replaced with doctrine that
is just plain wrong.

Omyl kráčí.
Chci vás povzbudit, čtenáři, abyste četli obezřetně
a nešířili tuto knihu ukvapeně. Chatrč může být působivá,
ale obsahuje příliš mnoho omylů. Čtěte jen s nejvyšší mírou opatrnosti a zájmu,
kriticky hodnoťte knihu podle měřítka Písem.

Error abounds.
I urge you, the reader, to exercise care in reading
and distributing this book. The Shack may be an
engaging read but it is one that contains far too much
error. Read it only with the utmost care and concern,
critically evaluating the book against the unchanging
standard of Scripture. Caveat lector!

Křest

22. listopadu 2011 v 0:42 | Grizly |  Kázání

Úvod - Co je křest (svátost)
Minulý týden Mark mluvil o svátosti Večeře Páně. Dnes budeme přistupovat k této svátosti. Doufám, že se už těšíte. Já jsem z toho nadšený, už se na to těším tři roky. Pokud jste nebyli minulý týden, rád bych připomněl, co tato svátost znamená. Není to jen připomínka toho, co se někdy v 1. století stalo mezi Ježíšem a jeho učedníky. Je to mnohem víc. Ježíš je totiž vzkříšený. Ježíš vstal z mrtvých. Pokud se účastníte této svátosti, tak tomu věříte. Ježíš je přítomný mezi námi. A zvláštním tajemným způsobem je tu s námi. Říkáme, že je přítomný skrze Ducha svatého. Protože jako křesťané máme v sobě Ducha Svatého, zakoušíme Ježíše Krista v nás a mezi námi. A to se hodně intenzivně děje ve svátostech Večeře Páně a křtu. Takže Večeře Páně je setkání se živým Kristem. Večeře Páně je Ježíšovo Tělo a je to jeho krev. Není to magie, čarování, člověk totiž nemůže změnit chleba v lidské maso, ani proměnit víno v lidskou krev. To je jeden extrémní pohled. (Pauza) Ani to není tak, že je to jen připomínka a že jen vzpomínáme na to, co se v dějinách stalo. To je druhý extrém. (Pauza) Pravda není kompromisem těchto extrémů, spíše je to tak, že se setkáváme v Duchu svatém se vzkříšeným Pánem a duchovně zakoušíme přítomnost Ježíše v chlebu a vínu. (Pauza) Je to tedy velmi důležité. Proč to říkám a jak to souvisí s dnešním tématem? Dnes spolu přemýšlíme nad významem křtu. Křest je stejně jako Večeře Páně svátost. Není pravidelná jako Večeře Páně. Ta bude zde na Skalce každou třetí neděli. Křest je jednorázový. Ale pro křest platí to samé. Ve křtu můžeme zakoušet zvláštním způsobem milost Boží skrze obmytí vodou. Ježíš nás obmývá od našich hříchů skrze svou krev. To je vyjádřeno symbolem vody. Elementem tedy není chléb a víno, ale voda. Voda vyjadřuje očištění od špíny. Když jste špinaví, musíte se umýt. Toto omytí ale neděláte vy, ale Duch Svatý. Kdybych chtěl vyjádřit co nejstručněji, co je křest, řeknu toto.

Je to pohřeb a svatba v jednom. (Pauza) Proč pohřeb? Při pohřbu se rozloučíme s člověkem. Po pohřbu dáme člověka do země nebo jej spálíme. Stejně tak je to i s námi. Starý člověk - naše stará přirozenost zemře a rozloučíme se s ní. Řekneme good bye našemu hříchu. Našemu dědičnému hříchu. Řekneme astalavista, baby, tomu, co nás odděluje od Boha. Budeme o tom mluvit podrobněji za chvíli. (Pauza) A zároveň je křest svatbou. Jakou svatbou? Ježíš je v Bibli popisován jako ženich. A církev je jeho nevěstou. Tedy když jste křtěni, stáváte se členy Kristovy všeobecné církve. Pokud jste ženy, je to jako kdybyste byly u oltáře a provdávaly jste se za Ježíše. Kdo z vás máte tuto zkušenost, dámy? Pokud jste muži, je to jako kdybyste si brali krásnou ženu. Kdo máte zkušenost se svatbou, pánové? (pauza) Vzpomínáte na vaši krásnou nevěstu, když vám ji přiváděl otec? Já ano, byl to krásný okamžik. Úplně se mi chtělo brečet. Ne pro to, jak moje žena vypadá, moje žena je ta nejkrásnější... ale byl jsem dojatý tou situací. Situaci navíc umocňuje hudba z varhan... No krása. Fantazie. (Pauza) Podobně je to se křtem. Povím vám, jak jsem to prožíval u svého křtu. Budu trochu osobní.
Exegese Gal 3 I.

16. listopadu 2011 v 23:13 | Grizly |  Exegeze a práce se slovníkem
Exegese Gal 3,26-29

ČEP
23 Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. 24 Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. 25 Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. 26 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. 27 Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. 28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. 29 Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

ESV
23 Now before faith came, we were held captive under the law, [1 Pet. 1:5] imprisoned until the coming faith would be revealed. 24 So then, [Matt. 5:17; Rom. 10:4; Col. 2:17; Heb. 9:9, 10] the law was our 1 Cor. 4:15 (Gk.) guardian until Christ came, ver. 11; See ch. 2:16 in order that we might be justified by faith. 25 But now that faith has come, we are no longer under a guardian, 26 for in Christ Jesus ch. 4:5, 6; [John 1:12]; See Rom. 8:14-16 you are all sons of God, through faith. 27 For as many of you as Rom. 6:3 were baptized See Acts 8:16 into Christ have See Rom. 13:14 put on Christ. 28 [ver. 14; ch. 5:6; 6:15]; See Rom. 3:30; 1 Cor. 12:13 There is neither Jew nor Greek, there is neither slave 1 nor free, 1 Cor. 11:11 there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. 29 And See Rom. 9:7; 1 Cor. 3:23 if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, ch. 4:1, 7; Rom. 8:17; Eph. 3:6; [ch. 4:28; 2 Tim. 1:1; Titus 1:2; Heb. 9:15] heirs according to promise.

KMS
23 Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena, 24 takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 25 Když však přišla víra, nejsme již více podřízeni vychovateli. 26 Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 27 Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. 28 Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29 A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

Kontext 3,26-4,5
Zdá se mi, že z hlediska argumentace Pavla je přirozenější dělení nezačít veršem 26 (jak je to v ČEPu), ale již 23 (jak je to v JB) a neukončit veršem 29 jak je to v JB), ale až o kousek dál ve čtvrté kapitole veršem 5 (jak je to naznačeno v ČEPu). Argument ve skutečnosti pokračuje dál až do verše 7, kde je závěr.
Členění argumentu
  1. 3,23-25 Bez víry je zákon naším vychovatelem (dozorcem) a připravuje nás na příchod Krista Syna Božího. Skrze víru (ospravedlnění z víry v 24) již nad námi zákon nepanuje.
  2. 3,26-29 Skrze víru jsme syny Božími v Kristu. Pak už nezáleží na původu - zda jsme byli podřízeni Mojžíšovu zákonu nebo zda jsme byli modláři (řekové, pohané), zda jsme byli podřízeni zákonu nebo nebyli podřízeni zákonu, nezáleží na našem přirozeném původu, nezáleží ani na pohlaví ani na našem společenském statusu (otrok, svobodný), jsme adoptováni za Boží děti, patříme Ježíši Kristu. Stáváme se dědici zaslíbení Abrahama.
  3. 4,1-5 Vysvětlení dědictví: až zralý (zletilý) může získat dědictví. Když je ještě nezralý, musí poslouchat poručníky a správce. Jde o obraz. Když dědic dosáhne dospělosti, reálně disponuje s dědictvím, je to jeho a už není podřízen správcům. Když jsme ospravedlněni v Kristu, stáváme se dospělými a již nad námi zákon nepanuje. Už nejsme v područí zákona a nejsme ani otroky vesmírných mocností. Stáváme se syny Božími a jsme již podřízeni Bohu a Jeho Synu Ježíši Kristu. Je zle líčen kontrast mezi otroctvím a synovstvím. Mezi podřízení zákonu (Mojžíšovu) a Kristu. Nejedná se o bezzákonost, ale o kontrast mezi otroctvím a synovstvím.
  4. 4,1-7 Závěr argumentu: nejsi otrok, ale syn. A z Boží moci i dědic zaslíbení. Kdo je ospravedlněn, má Ducha Božího, který nás spojuje s Otcem.

    Tedy nejde o to, že by pro nás zákon neplatil, ale že máme už úplně jiný vztah s Bohem - místo otrockého vztahu, kdy jsme v zajetí vnější autority, nyní máme výsadu být Božími dětmi a být přímo podřízeni Bohu a mít s ním osobní vztah skrze Krista v Duchu Svatém. Místo vnější poslušnosti zákonu je pro nás důležité vedení Duchem Svatým (verš 4,6)

Srovnání různých překladů - překlad ČSP, ČEP, JB a NIV

různá členění
ČSP - jedna část: Účel zákona 3,15- 4,7 (členění odstavců 15-20; 21-22, 23-25, 26-29, 4,1-7)
ČEP - jedna část: Otroci a Synové - 3,26-4,7 (odstavce: 26-29, 4,1-5, 4,6-7)
JB - dvě části: Příchod víry a Bůh z křesťanů učinil své syny 3,23-4,1-11 (odstavce: 3,23-29, 4,1-7, 4,8-11)
NIV - jedna část: Sons of God 3,26-4,7 - stejně jako ČEP (odstavce: 3,26-29; 4,1-7)

Základní otázka je, zda máme náš oddíl začlenit do širšího argumentu o Zákonu (podle ČEP od 3,19 Předběžná úloha zákona, podle NIV od v 15 - The Law and the Promise, stejně tak ČSP Účel Zákona, podle JB od v 15 Zaslíbení nebylo zákonem zrušeno nebo od v 23 Příchod víry), nebo to ponechat v užším rozsahu 26-29 (to pak změní i kontext a odrazí se ve způsobu výkladu).
Kloním se ke smíšenému členění - začátek podle JB a konec podle ČEP (tedy 3,23-4,7), jak jsem naznačil v úvodu (Kontext).

Srovnání některých veršů -
Nejzajímavější verš je podle mě verš 28
ČEP - 28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem (pozn. E Řekem), otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši (pozn. F vy všichni patříte Kristu Ježíši)
NIV - 28 There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus.
JB - 28 není tu ani Žid ani Řek, není tu ani otrok, ani svobodný člověk, není tu ani muž, ani žena; neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši (pozn. Q Vy všichni jste z Krista Ježíše)
ČSP - 28 Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
Vlastní překlad z NA27: Není žádný Žid ani Řek (Helén), není žádný otrok ani svobodný (eleutheros1, ani žádný muž (arsen2) a žena. Neboť vy všichni jste v Kristu Ježíši. (v poznámce jsou tři varianty: a. "jste jedno v Kristu", b. "Jste Kristovi" (podle p46) - tedy var. podle pozn. ČEP F "patříte Kristu", nebo c. "Jste v Kristu"


Úvaha nad veršem 28
Je vidět, že zde vstupuje do překladu teologická agenda. To se projevuje na odlišných variantách překladu. ČEP má "pohanem", NIV, JB, ČSP má "Řek". Helén se dá přeložit oběma způsoby. Nejvýraznější rozdíl je na konci verše. Zde máme v originále tři možnosti překladu (viz výše). ČEP upřednostňuje jedno v Kristu, ale poctivě uvádí i variantu z papyru 46, která je z doby kolem roku 200, kde je genitiv - můžeme přeložit doslova jste Kristovi (este Christu), tak překládá patříte Kristu. ČSP upřednostňuje rukopisy ze 4. stol. a nedává nám na výběr. Na doslovný překlad mi to přijde podivné. Podobnou variantu volí JB, ta nám nabízí poznámku Q - jste z Krista... co to ale znamená? Poněkud nejasný překlad. Jste uplácáni z hlíny Krista nebo co? NIV nám podsouvá tuto variantu také a neupozorňuje na další možnosti. ESV jde v linii s NIV. Zajímavý je kompromis PNS - vy všichni jste jedna (osoba) ve spojení s Kristem Ježíšem. Na to, že se jedná o nejdoslovnější překlad zde nabízejí komentář. KP jde v jedné linii s NIV a ČSP, nedává žádné vysvětlení.
Pokud jde o první část verše, ČEP vysvětluje, co znamená, že už není ani Žid ani Řek (pohan) - "není rozdílu", ostatní překlady jen přepisují z řečtiny - není už ani Žid ani Řek.
Co to ale znamená být v Kristu? Co to znamená, že už není Žid ani Řek, otrok ani svobodný, ani muž ani žena? Znamená to skutečně, že si mají všichni vyměnit šaty nebo si je úplně sundat? Jde o vnějškové rozdíly, kterých si nemáme všímat nebo vnějškové rozdíly, které máme odstranit?
Podle EDNT bych se klonil k potřebě zachování napětí mezi přítomnou a budoucí realitou spasení a vykoupení člověka - nejde zde tedy nutně o překonání společenských rozdílů - majetkové narovnání, společenské narovnání apod., ale jednoduše o skutečnost, že Bůh nikomu nestraní, pokud jde o spásu člověka. Před Bohem jsme si všichni rovni. Bohatý ani chudý, muž ani žena, všichni máme z hlediska spravedlnosti a našeho hříchu k Bohu stejně daleko a v Kristu stejně blízko. Je třeba se vyhnout nebezpečí pádu do antinomismu - vyhlášení anarchie nebo zákonictví - trvání na Mojžíšově Zákonu, protože Zákon a jeho striktní dodržování nám spásu nepřinese, ta je nám darem dána v ospravedlnění ve víře v Krista.


1 komentář v EDNT I, 433, 3, Tato svoboda musí být ochráněna proti nebezpečí upadnutí do zákonictví nebo antinomismu. Ti, kdo jsou osvobozeni od hříchu, se stali otroci spravedlnosti
(Ř 6,18) nebo otroci Boží. Skutečná svoboda se ukazuje na schopnosti sloužit bližnímu a připraveností zříci se sebeprosazování pro dobro bližního. Závěr: Jako eschatologická svoboda, svoboda je univerzální dar spásy. Zahrnuje nejen osvobození od morálního pádu samotného, ale také vykoupení a osvobození ode všech mocí, vč. smrti. Osvobození od smrti a hříchu se již stalo (Ř 8,2). Konečné vykoupení má teprve přijít (odhalení zkryté slávy Božích dětí, v. 19,21). V tomto čase budou osvobozeni od smrti a absurdnosti dětské stvoření. V tomto dni bude celé stvoření takto vykoupeno a osvobozeno.
2EDNT I, 158. Jde o rozlišení pohlaví (Mk 10,6, Mt 19,4). Opak "thély". Jedná se o rozlišení pohlaví, sexuální orientaci (Nu 31,17, Sd 21,11, Ř 1,27, Lv 18,22, 20,13). Pokud jde o spásu, je pohlaví irelevantní.

Exegese Římanům 6

16. listopadu 2011 v 23:12 | Grizly |  Exegeze a práce se slovníkem
Pracovní poznámky k Římanům 6, kázání O křtu, série De ecclésia (O církvi), 20.11.

text
1 Τί οὖν ἐροῦμεν; ⸀ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; 2 μὴ γένοιτο· οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; 3 ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 5 Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα·

6 τοῦτο γινώσκοντες
ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη,
ἵνα
καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας,
τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ,

7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ· 9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει· 10 ὃ γὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ· ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ θεῷ. 11 οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς ⸂εἶναι νεκροὺς μὲν⸃ τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ ⸀Ἰησοῦ.

Římanům 6,6
6 τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη,

ho palaios - BDAG 605; přenesený význam, neobnovený (neznovuzrozený) člověk
Ef 4,22 odložte starý způsob života
Kol 3,9 svlečte starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového
1 K 5,7 odstraňte starý kvas

synastauróthé (systauroó) BDAG 795;
aor. pas. synestauróthén, crucify together with, byl ukřižován s...
přenesený význam
Gal 2,19 jsem ukřižován Kristu (spolu s Kristem)

ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ,
hina katargéthé to sóma tés hamartias

katargéthé, katargeó BDAG 417 (konj. fut. pas.)
katérgéthén (aor. pas.) , fut. katargéthésomai abolish, wipe out, set aside
1 K 13,11 překonal jsem to, co je dětinské
1 K 15,26 jako poslední nepřítel bude poražena smrt
aby hříšné tělo may be done away with
Ř 7,2 když muž umře, žena je zproštěna zákona manželství
2 K 3,14 stará smlouva zrušena v Kristu


Čtecí plán

16. listopadu 2011 v 23:10 | Grizly |  Křesťanská služba
Čtení Božího slova na každý den

Nový zákon (ráno) Starý Zákon (večer) Žalmy a přísloví
Čtvrtek 17. Jan 1,1-14 Exodus 1 Žalm 1

Pátek 18. Lukáš 1,1-25 1. Samuel 1 Přísloví 1

Sobota 19. Jan 1,15-34 Exodus 2 Žalm 4

Neděle 20. Lukáš 1,26-38 1. Samuel 2 Přísloví 2

Pondělí 21. Jan 1,35-42 Exodus 3 Žalm 5

Úterý 22. Lukáš 1,39-56 1. Samuel 3 Přísloví 3

Středa 23. Jan 1,43-51 Exodus 4 Žalm 8

Čtvrtek 24. Lukáš 1,57-66 1. Samuel 4 Přísloví 4

Pátek 25. Jan 2,1-12 Exodus 5 Žalm 9

Sobota 26. Lukáš 1,67-80 1. Samuel 5 Přísloví 5

Neděle 27. Jan 2,13-25 Exodus 6 Žalm 11

Pondělí 28. Lukáš 2,1-20 1. Samuel 6 Přísloví 6

Úterý 29. Jan 3,1-15 Exodus 7 Žalm 15

Středa 30. Lukáš 2,21-40 1. Samuel 7 Přísloví 7

Čtvrtek 1.12. Jan 3,16-21 Exodus 8 Žalm 16

Pátek 2.12. Lukáš 2,41-52 1. Samuel 8 Přísloví 8

Sobota 3.12. Jan 3,22-36 Exodus 9 Žalm 17

Neděle 4.12. Lukáš 3,1-20 1. Samuel 9 Přísloví 9

Pondělí 5.12. Jan 4,1-30 Exodus 10 Žalm 18,1-25

Úterý 6.12. Lukáš 3,21-38 1. Samuel 10 Přísloví 10,1-16

Středa 7.12. Jan 4,31-42 Exodus 11 Žalm 18,26-51

Čtvrtek 8.12. Lukáš 4,1-13 1. Samuel 11 Přísloví 10,17-32

Pátek 9.12. Jan 4,43-54 Exodus 12 Žalm 23

Sobota 10.12. Lukáš 4,14-30 1. Samuel 12 Přísloví 11,1-15

Neděle 11.12. Jan 5,1-18 Exodus 13 Žalm 25

Hospodin sestoupil na Sinaj, Ex 19

16. listopadu 2011 v 23:09 | Grizly |  Kázání
Příprava kázání 23-10-2011 Hospodin sestoupil na Sínaj, Petr Šedý, CB Skalka
Exodus 19

Úvod - příběh o dětech v jeskyni
Pršelo a venku bylo příšerné počasí, že by ani psa nevyhnal. Děti se přesto rozhodli jít na výpravu do pískovcové jeskyně. Autobus je dovezl nedaleko pískovcových jeskyní, kde ještě před pár desítkama let jezdili nacisté a kde si podle legend vybudovali svá skladiště. Děti se vydali cestou lesem. Les se před nima otvíral a vítal je do své tajemné náruče. Netrvalo ani půl hodiny a děti se ocitli před pískovcovou skalou. Jejich zvědavost je zavedla až ke vchodu. Pršelo a venku se ozývala začínající bouře. Děti měli trochu strach, ale zvědavost byla silnější. Byly vybavené prádelní šňůrou a baterkami. Aby vlezli dovnitř, bylo nutné podlézt nízkou barieru, která oddělovala vstupní stěnu od labyrintu jeskyň. Dětem se podařilo dostat se dovnitř hravě a za deset minut byly všechny uvnitř. Dohodly se, že labyrint prozkoumají a nakreslí si mapu. U vchodu navázali prádelní šňůru, ta jim ale stačila jen na pár desítek metrů, tak se musely orientovat jinak. Jak šly dál, světlo od vchodu zcela zmizelo a od tmy děti dělily jen jejich svítilny. Po sto metrech narazily na zvláštní věc. Byl to starý rezavý hrnec, který měl jen jedno ucho. Děti dostaly nápad, že by se mohly podle ucha orientovat, až půjdou zpátky. Proto nastavily ucho směrem k východu jeskyně. Jak šly děti dál a dál, otevíraly se jim další štoly. Některé byly slepé a jiné pokračovaly. Ty, co pokračovaly, byly často velmi úzké a bylo obtížné se jimi protáhnout, dokonce i pro děti. Asi po hodině průzkumu našly jednu štolu, která byla označena tajemným X. Protože většinu větších cest prozkoumaly, rozhodly se objevit právě tuto štolu. Jak pokračovaly, štola se více a více zužovala. Najednou před sebou uviděly žebřík, po kterém odvážně vylezly nahoru. Pokračovaly dál, bylo tam rozcestí. Po průzkumu zjistily, že jsou všechny větve slepé, až na jednu. Ta pokračovala dál. Po náročné a úzké cestě zjistily, že je chodba probořená a zasypaná. Co teď? Musely nazpět. Když se vrátily děti k žebříku, viděly, že světlo začíná hasnout. Jedna svítilna zhasla, zbývaly tři. Jak šly zpátky, světlo bylo slabší a slabší, až měly děti k dispozici jen jednu svítilnu, která svítila ale jen velmi nejasně. Děti dostaly strach. Nakonec došly k hrnci. Prohlížely si hrnec, ale všimly si, že s ním není něco v pořádku. Nebyl na svém místě. Byl shozený na zemi a ukazoval úplně jinam. Nejsou tu samy, je tu s nimi ještě někdo jiný? Děti teď byly opravdu vyděšené. Poslední svítilna zhasla a děti byly zcela ve tmě. Co v takové situaci dělat? Děti se snažily najít východ, ale bylo obtížné jít byť jen na pár kroků, navíc úplně bez světla byla cesta téměř nemožná. Nakonec jeden chlapec uslyšel podivný zvuk. Hele, pšššš. Slyšíte? Co to je? To je voda. Děti se vydaly po zvuku vody a nalezly dvě díry do stěny, kterými stékala dovnitř jeskyně voda a jimiž prosvítalo denní světlo. Najednou uviděly šipku, která ukazovala jiným směrem. Máme jít po šipce nebo se vrátit? Najednou zaslechly jiný zvuk. Co to je? Já mám strach! Já taky! Děti šly rychle po šipce a najednou viděly, že jsou u vchodu do jeskyně. Protože měly strach, že je někdo pronásleduje, rychle prolezly ven a utíkaly, co jim nohy stačily. Už nepršelo a venku svítilo sluníčko. Na obloze byla duha. Toho si ale děti nevšímaly a běžely lesem pryč domů. O tomto příběhu nikomu nevyprávěly.

Už jste se někdy setkaly s živým Bohem?

Podívejme se do Bible na jedno z nejznámějších míst starého zákona. Toto místo předchází darování smlouvy na hoře Sínaj Izraelcům. Jde o smlouvu mezi Mojžíšem a Hospodinem. Jistě budete znát obsah některých částí této smlouvy, jedná se totiž o desatero. Dnes se nebudeme zabývat samotným desaterem, to si probereme jindy, podíváme se na zážitek Izraelců s živým Bohem u hory Sínaj. Název tohoto kázání je Hospodin sestoupil na horu Sínaj.


aktualita - řecký překlad

16. listopadu 2011 v 23:08 | Grizly |  Úvahy a komentáře

Aktualita

Řecko-český Nový zákon zaujal redaktory Radiožurnálu

Jedním z příspěvků sobotního Křesťanského týdeníku Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl rozhovor Petra Vaďury s profesorem Ladislavem Tichým nad právě vycházejícím Řecko-českým Novým zákonem.
Obrázek pro článek 'Řecko-český Nový zákon zaujal redaktory Radiožurnálu'
Přepis rozhovoru:
Petr Vaďura 08.10.2011
09:05 Řecko-český Nový zákon
Autor: Česká biblická společnost

Vychází Řecko-český nový zákon
Veškerá křesťanská věrouka stojí na Bibli. Je to soubor textů starých stovky, ba dokonce tisíce let. Psány byly buď hebrejsky a aramejsky, nebo v případě Nového zákona řecky. Kdo tyto jazyky neovládá, je odkázán na překlady, kterých naštěstí v českém prostředí máme dostatek. Mnozí čtenáři by však rádi pronikli k původnímu znění biblického textu. Těm z nich, kteří mají alespoň základní znalosti řečtiny, vychází teď vstříc Česká biblická společnost, která vydala česko-řecké znění Nového zákona.
Kniha vyšla ve spolupráci s Německou biblickou společností a jejím základem je poslední, dvacáté sedmé vydání kritického Nestle Allandova znění řeckého Nového zákona. Zde je třeba připomenout, že neexistuje žádný původní rukopis novozákonních knih, ovšem existují stovky opisů z prvních staletí našeho letopočtu. Nový zákon je tak nejlépe doloženou antickou literární památkou. Při tomto obrovském množství opisů je pochopitelná existence různých odchylek či písařských zásahů do textu. Kritické vydání tato různočtení zohledňuje a podrobně mapuje všechny verze novozákonních textů v opisech vzniklých do 4. století. Obsahuje proto obrovský kritický aparát, který je v nových vydáních stále znovu doplňován a aktualizován podle nejnovějších poznatků biblické vědy.
Co přináší čtenářům česko-řecká verze kritického vydání Nového zákona? Odpovídá profesor Ladislav Tichý z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se na přípravě edice podílel.
"To jedinečné je to, že zde máme vždycky zrcadlově na druhé straně český překlad (je to Český ekumenický překlad), který umožňuje těm, kdo nejsou tak zběhlí v řečtině, že mohou i ten řecký text pochopit, že mají ten český překlad a zrcadlově vedle je ten řecký text."
Podobné bilingvní vydání řeckého Nového zákona zatím bylo pouze v angličtině, němčině, polštině, italštině a několika dalších jazycích. Proto je současné české vydání opravdu unikátní. Čtenář si totiž poprvé může v češtině přečíst všechny úvody, ve kterých se vysvětluje problematika novozákonních rukopisů. Jakýmsi bonusem je pak řecko-český slovník novozákonní řečtiny umístěný na konci knihy. Obsahuje totiž všechna slova, která se v Novém zákoně vyskytují. Jeho autor profesor Tichý k tomu říká:
"Slovník, který je připojen v zadní části té edice, může umožnit těm, kteří znají novozákonní řečtinu alespoň do jisté míry, ale neovládají celou slovní zásobu, se přesvědčit, jaké to určité slovo má vlastně význam (nebo jaké jsou jeho významy), a potom to mohou konfrontovat s tím významem na tom konkrétním místě a srovnávat to i s tím Českým ekumenickým překladem."
Za zmínku stojí také vazba knihy, která počítá s tím, že ji čtenář bude skutečně aktivně používat, a proto je mimořádně kvalitní. Kniha byla tištěna v Německu a němečtí odborníci se na její přípravě také podíleli. Vydání takové edice vždy provázejí obavy, zda o ni bude mezi čtenáři zájem a zda nebude příliš drahá. Pracovníky České biblické společnosti proto mile překvapila skutečnost, že jen církve si objednaly dopředu mnoho set kusů tohoto dvojjazyčného vydání Nového zákona. Velký zájem mají pochopitelně i teologické fakulty a také obyčejní čtenáři Bible. Stále totiž platí staré heslo: "Ad fontes." A že je právě u Nového zákona tento návrat k pramenům důležitý, o tom snad nikdo nepochybuje.
Křesťanský týdeník
ČRo 1 - Radiožurnál
Čas vysílání: so 9.05-10.00Radio na p��nďż˝