Září 2011

Srovnání biblických překladů I.

14. září 2011 v 18:48 | Grizly |  Biblická studia
Srovnání současných biblických překladů ČEP, KP, ČSP, B21 a NIV, ESV na textu Fp 4,1-9


ČSP = Český studijní překlad1
A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní. 2 Napomínám Euodii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšlely v Pánu. 3 Ano i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim, neboť vedly zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. 4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! 5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 6 O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. 7 A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 8 Konečně, bratři, všecko, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli nějaká chvála, o tom přemýšlejte. 9 Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi.

ČEP = Český ekumenický překlad
Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. 2 Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. 3 Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. 4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 8 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. 9 Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

KP = Kralický překlad
A tak, bratří moji milí a přežádoucí, jenž jste radost a koruna má, tak stůjte v Pánu, milí. 2 Evody prosím, i Syntychény prosím, aby jednostejně smyslily v Pánu. 3 Ano i tebe prosím, tovaryši můj vlastní, budiž jim pomocen, kteréžto v evangelium spolu se mnou pracovaly, i spolu s Klimentem a s jinými pomocníky mými, jejichžto jména napsána jsou v knize života. 4 Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. 5 Středmost vaše známa buď všechněm lidem. Pán blízko. 6 O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu. 7 A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. 8 Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte. 9 Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, a Bůh pokoje budeť s vámi.

B21 = Bible pro 21. století
Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní. 2 Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu. 3 Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. 4 Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! 5 Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. 6 O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, 7 a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 8 Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. 9 Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

Srovnání verš po verši

verš 1
ČSP
A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní.
ČSP by měl být nejvíce doslovný, podle typu překladu se jedná o doslovný překlad ke studiu. Hodně evokuje řecký text. Zachovává původní syntax vč. pořadí slov. V tomto verši zvolil překládat podstatnými jmény, jak je to v původním textu (milovaní, vytoužení, radosti a koruno)2. Nezdá se, že by to bránilo srozumitelnosti a nepůsobí to ani moc kostrbatě.

ČEP
Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.
ČEP je zástupce překladu tzv. dynamického ekvivalentu. Usilují o srozumitelnost, ale neztrácí se jednotlivá slova. Ekumeničtí zvolili kompromis. Syntax původního jazyka nahradili českou. Vztah mezi Pavlem a jeho bratry (Filipskými) je vyjádřen vedlejší větou místo přístavkem a podstatnými jmény. Musím říct, že vedlejší věta je běžnější v současném českém jazyce a když se řekne "které miluji a po nichž toužím", je srozumitelné, že se jedná o blízký vztah mezi autorem (Pavlem) a adresátem (Filipenskými). Tedy ČEP je o něco srozumitelnější. Další část věty překládá srozumitelněji posesivní genitiv místo vokativu (má radosti a koruno) samostatnou větou (jste mou radostí a slávou). Tento překlad působí méně emotivně (má radosti a koruno je více osobní) a více objektivně.
Je otázka, co je vhodnější pro osobní dopis. Pokud bychom udělali syntézu: Moji bratři, po nichž toužím a které miluji, moje radosti a koruno, dosáhli bychom větší osobnosti a zároveň bychom byli srozumitelnější. Tak je to i v JB3 nebo např. v PNS, viz níže.
Co mě překvapilo ještě více je odlišné slovo - koruna a sláva4. Když to teologicky domyslíme, v biblických souřadnicích je korunování spojeno se slávou. Korunovat věncem, vítěze závodu, znamená dosáhnout slávy. Kristus skrze svůj kříž dosahuje slávy (což je příhodné pro list Filipenským5, protože sláva v Kristu přichází skrze Jeho kříž a utrpení. Korunovat někoho slávou nebo být někoho koruna není něco jiného, ale patří to k sobě. Ekumeničtí nepřekládají doslovně, ale posouvají obsah teologicky k důsledku koruny - slávě. Pavel mohl toto klidně mít na mysli, být jeho korunou mohlo znamenat, že Filipenští jsou jeho slávou. Skrze jeho utrpení jsou oni oslaveni. Opět to ukazuje na velmi osobní a intimní vztah mezi Pavlem a Filipenskými.
U ČEPu oceňuji textový aparát, který v poznámce pod čarou uvádí variantu nebo spíše původní řecký výraz a jeho doslovný překlad - korunou.

KP
A tak, bratří moji milí a přežádoucí, jenž jste radost a koruna má, tak stůjte v Pánu, milí.
Kralický překlad se velmi podobá ČSP, ale výraz přežádoucí je příliš archaický a je už poněkud vzdálen od významu toužit. Když slyším přežádoucí, nevybavím si na první pohled, že by Pavel chtěl s Filipenskými být nebo po nich touží. Ale spíše to evokuje, že by Filipenští byli žádostiví nebo že by po nich druzí žádali nebo byli žádostiví. Žádost má navíc další negativní význam - je to hřích proti Bohu, což zde rozhodně není myšleno. Proto je to velmi zavádějící. Jenž jste radost a koruna má zní sice hezky poeticky, ale je to opět málo srozumitelné. KP je šroubovaný a příliš doslovný a navzdory doslovnosti je dnes již málo srozumitelný.
B21
Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní.
B21 je poněkud volnější dynamický ekvivalent, což zde názorně vidíme. Volnější překlad vysvětluje intimní vztah mezi Pavlem a Filipenskými. Je ale nedůsledný. Pokud chce vysvětlit, co to znamená, není důvod se držet spojení jste mou radostí a korunou. Pro volnější překlad by se dalo říci něco jako: "mám z vás velkou radost nebo přinášíte mi obrovskou radost." jste mou korunou by se dalo přeložit také méně hutně... Např. procházíte se mnou utrpením pro Krista nebo Kristus je na vás oslaven nebo pro slávu Boží stůjte pevně...
Na tomto překladu je charakteristická nedůslednost. Pokud chce být B21 dynamickým ekvivalentem, měla by se méně úzkostlivě držet původních slov a pokud nechce být volným překladem, ale více doslovným ekvivalentem, nechápu, proč nahrazuje příliš volně "jak vás miluji a po vás toužím". Tento nevyvážený překlad vzbuzuje otázku, o jaký překlad se vlastně jedná? Je to dynamický ekvivalent nebo je to volný překlad? Podle mě nesplňuje kritéria ani jednoho. Někde je příliš volný a někde je příliš doslovný.
Spojení takto tedy není ani příliš čtivé. Takto tedy stůjte v Pánu není ani moc srozumitelné. Ze souvětí se navíc začíná ztrácet logická vazba. Není příliš jasné, že čtvrtá kapitola navazuje na tři předcházející, což vyjadřuje původní výraz (hoste), který správně překládají téměř všechny ostatní překlady.

PNS
Moji milovaní a vytoužení bratři, má radosti a koruno, stůjte proto takto pevně v Pánu, milovaní.
Přes velkou nechuť, kterou máme ke svědkovskému překladu musím konstatovat, že se jedná o dobrou syntézu mezi doslovným překladem a dynamickým ekvivalentem. Nebrání ani moc ve čtení, až na spojení "proto takto", které je šroubované, se čte docela pěkně. Jak bychom očekávali od doslovného překladu, PNS překládá podstatnými jmény, stejně jako ČSP nebo KP.

ESV
Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved.
NIV
Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends"

Oba tyto anglické překlady jsou velmi podobné, nebudu se proto nimrat v detailech. Oba zvolili vedlejší větu pro překlad intimního vztahu mezi Pavlem a adresáty = které miluji a po kterých toužím, jak je to v ČEPu. Na druhou stranu zachovávají doslovnost v druhé části verše = má radost a koruno. NIV i ESV by se měli řadit k dynamickým ekvivalentům, to odpovídá. Jde ale o zajímavou syntézu, místy se snaží o větší doslovnost. NIV nahrazuje archaické "thus" = tak, "that is how" = to je jak = tak máte... NIV se čte poněkud lépe, ale obsahově se zde neliší.


Verše 2-3, vzhledem k podobnostem mezi KP a ČSP a ČEP a B21 budu tentokrát srovnávat hlavně ČSP a ČEP. Jako třetí překlad tentokrát zvolím JB.
Zdá se, že v některých rysech B21 navazuje více na KP, hlavně v archaických přepisech jmen (Evodii) a stejně tak ČSP hodně navazuje na ČEP, ohledně přepisů jmen, což je příjemné, pokud znáte nejlépe ČEP. KP je opět hodně šroubovaný a převody jmen vůbec nepomáhají, působí současnému čtenáři velmi nečtivě a nesrozumitelně.

Verš 2
ČSP
2 Napomínám Euodii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšlely v Pánu.
ČEP
2 Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu.
JB
2 Nabádám Evodii a nabádám i Syntychu, aby žily v dobré shodě v Pánu.

Řecké slovo parakaló je přeloženo pokaždé jinak, ČSP má napomínám, ČEP domlouvám, B21 a KP prosím, JB nabádám a PNS vybízím, anglické překlady entreat (ESV) a plead (NIV). Zde bychom museli jít asi do exegese původního výrazu, abychom se rozhodli pro jeden. Můžeme si vybrat:), máme z čeho. Významy těchto slov se ale přesto moc neliší. Autor se snaží smířit dvě sestry v Kristu. Zajímavější je to, co přichází poté. ČEP překládá původní text6 "být zajedno", ČSP stejně smýšlely, JB "žít v dobré shodě", PNS "být stejné mysli", KP "jednostejně smyslily" a B21 "byli stejného smýšlení". Tedy ČEP evokuje význam, že se mají sjednotit nebo na něčem dohodnout, mají "táhnout za jeden provaz" = být za jedno. Podobně překládá JB, žít v dobré shodě. ČEP a JB ztratili původní slovo "mysl", ani to neuvádějí v textovém aparátu. ČSP, KP, PNS a B21 zase jen mechanicky přepisují a nevykládají význam. Zde je zajímavé nahlédnout do anglických překladů. ESV i NIV používá výraz "agree", tedy spolu souhlasit. Tedy na počátku jsou dva různé názory nebo pozice, stanoviska a po napomínání nebo povzbuzování, usmiřování Pavla těchto dvou sester má dojít k souhlasu, jednotě. ČEP, JB, ESV i NIV osvětlují lépe, co znamená "být stejné mysli" (B21 a ostatní doslovné překlady).
Na druhou stranu, pokud nám jde o původní výraz, nemáme ho u dynamických ekvivalentů k dispozici, musíme sáhnout k doslovnému překladu. Takže i B21 nebo KP mohou být užitečné. Ale opět dospívám k závěru, že pokud mám k dispozici ČSP, nepotřebuji již B21 ani KP.

Verš 3
ČSP
3 Ano i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim,
ČEP
3 Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich;
JB
3 Tebe pak, Syzygu, opravdový "společníku", žádám, abys jim přispěl ku pomoci:

Zde se pozastavím nad textovou otázkou. Žádný ze srovnávaných překladů kromě JB a ČSP v textovém aparátu neuvádí zvláštní jméno "Syzygu", které je v původním textu uvedené (syzyge7). Vidíme zde odlišnou práci s rukopisy. Zatímco ČEP a většina překladů toto jméno vypouští z textu a neuvádí jej ani v textové poznámce, JB jej zachovala v hlavním textu. Dynamické ekvivalenty jej překládají "věrný druhu" nebo doslovné překlady "vlastní druhu". V anglických překladech NIV: "loyal", ESV "true", tedy podobně. NIV má v textovém aparátu "loyal Syzygus".


Řecké slovo "erótó" překládají naše překlady "prosím" (ČSP, KP, B21,PNS) nebo žádám (ČEP, JB). ESV a NIV pak překládají "ask". Zde vidíme podobnost mezi angličtinou a řečtinou (erótó znamená jak ptát se, tak prosit, žádat, v angličtině také - ask je jak ptát se někoho, tak žádat někoho o něco.), převod do angličtiny je jednodušší, stačí zaměnit ask za erótó. V češtině používáme dvě nebo tři různá slova - ptát se, žádat, prosit. To se odráží i v různosti českých překladů - prosit u doslovnějších nebo žádat u ekvivalentů.

Řecké "sullambanou"8 překládají anglické překlady "help" = pomáhej, tedy rozkazovací způsob. U českých je větší pluralita. ČEP "ujmi se jich" je již hodně výkladový, i když zachovává rozkazovací formu. JB "abys jim přispěl ku pomoci" zase zachovává původní obsah, ale mění formu imperativu. PNS má "pomáhej těmto ženám". "Budiž jim pomocen" (KP) nebo prosím, abys jim pomáhal (B21). ČSP má doslovné "pomáhej jim". Když se probíráme různými variantami, napadlo mě, co to ale znamená, že jim má Syzygos, věrný druh, pomáhat?

ČEP jako jediný naznačuje, co by to mohlo být. Neponechal ale původní slovo ani v textovém aparátu, ČSP to ve velkém formátu v textovém aparátu má. Proto je užitečné dovybavit se pro studium ještě doslovným překladem, např. ČSP.

Druhá polovina třetího verše
ČSP 3b
neboťvedly zápas za rozšíření evangeliaspolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
ČEP 3b
vždyťvedly zápas za evangeliumspolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
JB 3b
ony mi totižbyly k ruce v zápase o evangeliumzároveň s Klementem a s mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou zapsána v knize života.

1. Všechny překlady souhlasí, že "jejich jména" jsou nebo jsou zapsána v knize života. Některé překlady to tam mají zapsáno (JB, KP) nebo napsáno, a v jiných to "jen" je (ČEP, ČSP, B21, NIV, ESV, PNS). Paradoxní je trochu, že doslovné překlady KP to má zapsáno, i když to v původním textu chybí a volné překlady B21 to tam zase zapsáno nemá. Katolíci ta zapsáno mají, Jehovisté zase ne. Evangelíci ani charismatici to také nemají zapsáno.:) Nechme ekumenické diskuse o tom, kdo má co zapsáno a kdo ne a pojďme k důležitější věci - zápasu o evangelium.
2. Půvabné jsou spojky. V původní textu nejsou, tam je jen vedlejší věta, jak to naznačuje NIV a PNS nebo ESV. V dynamických ekvivalentech i doslovných překladech byly vytvořeny zvláštní vztahy - neboť, vždyť, totiž. Pomáhej jim z toho důvodu, že zápasily o evangelium. To v původním textu není. KP to také nemá, ale B21 má již "přece". Opět vidíme nedůslednost B21, která se nechala inspirovat starším ČEP. ČSP zřejmě také. Zde si můžeme ověřit doslovnost překladů - nejdoslovnější jsou KP a PNS, na opačném spektru jsou JP, ČEP, B21 a překvapivě ČSP.
3. Všechny překlady až na JB překládají, že ženy bojovaly, zápasily, vedly zápas, "contended at my side", "labored" spolu s Klementem a dalšími spolupracovníky. Tedy tyto ženy byly důležité pro evangelium. JB tento význam oslabuje "byly k ruce", ale nezápasily, nebojovaly. Anglické překlady ukazují námahu a boj za evangelium. PNS používá velmi čtivou frázi "zápasily bok po boku". ČEP velmi vhodně překládá "vedly zápas za evangelium spolu se mnou". Tedy všechny překlady jsou vhodné, kromě JB, který tento zápas žen bok po boku9 zřejmě v zájmu subordinace oslabuje a dělá z boje vaření nebo společnou práci, což je legitimní varianta, ale většina překladů se shoduje na boji, zápasu rovný s rovnými.10
ČSP, i když se většinou chová jako doslovný, překvapivě doplňuje vedly zápas "za rozšíření evangelia", naopak ČEP ponechává původní spojení zápas za evangelium11. PNS nahrazuje evangelium "za dobrou zprávu" a zachovává původní konstrukci. JB má spojení "zápas o evangelium". NIV má vysvětlení "contend in the cause of the gospel", ESV má doslovné "labor in the gospel". KP má doslovné "v evangelium". B21 jak jsem si již zvykl nekonzistentně kopíruje ČEP a uvádí neurčitě "za evangelium". Tedy nejdoslovněji se chová KP a ESV, nejméně doslovně ČSP a NIV. NIV má podobný význam jako ČEP a B21 a PNS - bojovat za něco nebo ve jménu něčeho. JB zase může naznačovat, že byl rozkol ohledně toho, co znamená evangelium, tedy evangelium bylo v sázce. Tedy otázka je, co to znamená, že vedly zápas o evangelium nebo za evangelium nebo ve jménu evangelia? Nebo "za rozšíření evangelia" jak je to v ČSP? Na začátku listu čteme, že Pavel musel hájit evangelium12, což by mohlo odpovídat zápasu za evangelium. Nikde ale nečteme v poznámkách o různosti výkladu, všem je to jasné, ale každému jinak. U některých to čteme jasněji - např. ČSP doplňuje za rozšíření evangelia, což je proti smyslu studijního překladu, ten má otvírat možnosti a ne je zavírat. Naopak bych očekával u B21 konkrétnější vazbu jako je to např. u NIV.


1Všechny překlady kopie z programu Bible Time 2.5, 2006
2 adelfoi mou agapétoi kai epipothétoi, chara kai stefanos mou; transliterace podle GNT 3
3A tak, moji milovaní bratři, po nichž tolik toužím, má radosti a má koruno, držte se takto v Pánu, milovaní. (Jeruzalémská Bible, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009). Tento překlad zase vypouští, které miluji a nahrazuje je moji milovaní bratři
4Původní slovo "stefanos" překládá slovník (Tichý) kromě vlastního jména Štěpán, které se zde jasně nehodí:), jako věnec, koruna, odměna, ozdoba, ve slovesné formě korunovat, ozdobit věncem, poctít, vyznamenat (stefanoó)
5Fp 2,5-11 A v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno
6To auto fronein en kurió
7U GNT3 je opatřeno textovou poznámkou, že se vyskytuje v některých rukopisech a v angličtině ve starších překladech (AV, ASV, RSV, NEB) a v němčině např. v Lutherově bibli.
8Pres. Imp. Med. Podle Rogers&Rogers, The New Linguistic and Exegetical Key to The Greek New Testament, Zondervan, 1998
9Rogers, str. 457, v. 3, poznámka k sunélthésan, to fight alongside, to contend with sb against a common enemy, to labor together
10Například komentář u Study NIV Bible, str. 1848, poznámka k v. 3 my fellow workers, "his equals, not subordinates"
11Doslova zápas v evangeliu; aitines en tó euaggelió
12Fp 1,7 i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium