Hoden je Beránek Zj 5 II.

11. srpna 2011 v 12:28 | Grizly |  Kázání

Bohu i Beránkovi náleží všechna sláva 11-14
Třetí vidění opět začíná slovem spatřil jsem (viděl jsem)...
11 A viděl jsem,
jak
kolem trůnu
a těch bytostí
i starců
stojí množství andělů -
bylo jich na tisíce
a na statisíce;


Tedy velké zástupy uctívají Beránka. Všichni andělé, bytosti, nedají se ani spočítat. To vyjadřuje zvláštní kombinace čísel - tisíce tisíců a desetitisíce desetitisíců. Prostě nesčetné zástupy. Opravdu hodně velká party. Všichni jsou kolem trůnu a uctívají Boha a Beránka. Tedy co si z toho můžeme vzít? Bohoslužba a společné uctívání je důležité, protože přináší slávu Bohu, jaká mu náleží. Je důležité Boha uctívat nejen v kuchyni a obýváku, ale také na shromáždění. Křesťanská víra není jen soukromá záležitost, ale je výrazně kolektivní. Uctívání je záležitost zástupů.
Všichni zpívají novou píseň Ježíšovi: Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečetě, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi...
Jan slyší i další uctívání...

12 slyšel jsem je mocným hlasem volat:
"Hoden jest Beránek,
ten obětovaný,
přijmout moc, bohatství, moudrost,
sílu, poctu, slávu i dobrořečení."
13 A všechno stvoření
na nebi, na zemi,
pod zemí i v moři,
všecko, co v nich jest,
slyšel jsem volat:
"Tomu,
jenž sedí na trůnu,
i Beránkovi dobrořečení, čest,
sláva i moc
na věky věků!"
14 A ty čtyři bytosti řekly:
"Amen";
starci padli na kolena
a klaněli se.

Nakonec všichni budou uctívat Boha a beránka. Všichni padnout před Bohem a vzdají mu slávu. Jemu náleží všechna sláva a moc.

Závěr
Stejně jako první křesťané i my můžeme mít strach, že Kristova oběť není dostatečná pro náš život. Snažíme se přidávat ke Kristově oběti vlastní snahu. Místo, abychom přenechali Bohu soud, soudíme druhé a tím odsuzujeme sami sebe. Jsme utopeni v našem hříchu, sobectví, lakomství, modloslužbě, workoholismu, lenosti, závislostech, smilstvu, závisti, lhaní, krádežích a vraždách. Myslíme si, že jsme v podstatě dobří. Potřebujeme jen trochu pomoct. To je ale lež! Většina z nás nemá problém říct, nikdo není dokonalý. Ale je velký rozdíl mezi tím si myslet, že nejsem dokonalý a že jsem skutečně hříšný (Řím 3,10-23). Jsme totálně odvrácení od Boha. Nedokážeme si pomoct a jen hřešíme. Hřešíme proti Bohu, hřešíme proti bližnímu a hřešíme sami proti sobě. Nedokážeme si pomoci. Jediný, kdo nám může pomoci je Ježíš Kristus. Podstata křesťanské víry není sebezdokonalování, jak si to mnozí myslí. Tomu Bible říká zákonictví. Podstatou křesťanské zvěsti je odpuštění, pokání a Boží milost, která odvrací Boží hněv a soud.


Boží hněv se obrací proti každému, kdo si myslí, že je v podstatě dobrý. Obrací se proti každému, kdo jde s davem a zavírá před svým hříchem oči a snaží se vymlouvat. Obrací se proti každému, kdo Krista každodenně křižuje a kdo uráží Boží majestát svým zvráceným jednáním. Každý, kdo se neobrátí k Bohu, propadne Božímu trestu, který je vyjádřen v následující kapitole šesti pečetěmi a zemře a utrpí hroznou porážku.
Protože Bůh je svrchovaný nad dějinami i nad směrem v našem životě, můžeme se na Něj obrátit v lítosti, pokání a modlitbě. On je tak dobrý, že se k nám sklání. Posílá svého Syna, který umírá na kříži, stává se pro nás Beránkem zabitým pro naše nepravosti a hnusné hříchy. Díky Jeho oběti na kříži můžeme vstát a začít žít nový život. Můžeme se přidat k nesčetnému zástupu, který uctívá Boha a Beránka a zpívá Jemu novou píseň. Máme výsadu stát se královským kněžstvem. Díky Kristově oběti na kříži a Jeho vítězství nad smrtí a hříchem dostáváme i my Boží moc zvítězit nad naším hříchem a začít znovu a jinak.

Jak máme odpovědět na Boží slovo?
1. Uctívejme. Poklekněme před Bohem a Beránkem. Přestaňme se bát složitých a nepřehledných okolností ve světě i kolem nás. Vydejme své starosti a trápení Bohu. Protože On má vládu nade všemi věcmi. Přestaňme se pachtit za svými cíli a spočiňme na skutečnosti, že Bůh je veliký a Kristus zvítězil nad smrtí. Vydejme Jemu svůj život a přijměme dar života, který nabízí Ježíš. Dar života, za který Ježíš zaplatil vlastním životem, když zemřel za naše hříchy. Čiňme pokání z našich slabostí i hříchů a odevzdejme se do Božích rukou. Důvěřujme, že Bůh všechno dokončí. Důvěřujme, že Kristova oběť na kříži je dostatečná, aby nám dala pokoj do situací, ve kterých se nacházíme. V Kristu jsme královským kněžstvem. Očisťme se od našich hříchů, přestaňme být zahleděni sami do sebe a hleďme na Beránka a Jemu zpívejme novou píseň a jen Jeho uctívejme!


2. Otevřeme své svitky. Odevzdejme své tajemství Bohu. Hřích, který je hluboko ukrytý. Strach, slabost, lenost, sobectví, sebelásku, pokrytectví, smilstvo, lež, iluze... minulost, která nás trápí a nedá nám spát. Otevřeme své nitro před Bohem a odevzdejme mu svá břemena. On je mocen je vzít na sebe, na svůj kříž a dát nám Boží pokoj.
Amen.

Modleme se.

Pane Ježíši Kriste,
vyznávám, že jsem od Tebe odpadl a zhřešil jsem proti Tvému majestátu, proti bližnímu i proti sobě. Lituji svojí pýchy, lenosti, slabosti, sebelásky... Prosím Tě, abys mi odpustil a očistil mě. Děkuji Ti za Tvou vzácnou krev, která tekla i za mě a za moje hříchy. Přijímám Tvé odpuštění a dar života. Děkuji Ti, že s Tebou můžu být a na Tebe spoléhám ve víře. Ty jsi mým Pánem a Spasitelem. Tebe chci následovat. Děkuji Ti za dar Ducha Svatého, který mě povede a dá mi milost Tě následovat a milovat Tě i blížní. Amen.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama