Květen 2011

12 způsobů uctívání v Bibli

31. května 2011 v 18:18 | Grizly |  Kázání

12 způsobů uctívání
1. Skrze čtení Božího slova
Kol 4,16; 1 Te 5,27; 1 Tim 4,13; Zj 1,3
Apoštol Pavel i další nás napomínají, abychom veřejně četli Boží slovo. Je dobře, že církve tuto službu věrně dělají. Vždyť je psáno, že víra roste slyšením Božího slova. Kolik kázání jste už na toto téma slyšeli? Já mnoho. A je to dobře. Když jsem na poslední biblické mluvil s našimi přáteli v církvi, zjistil jsem, že jen málo lidí kdo čte starý zákon. Nevím, zda si v dnešní době spíše selektivně nevybíráme jen některé části Bible, které se nám hodí. Je pravda, že mnoho částí Písma je pro dnešního čtenáře jen málo srozumitelných, proto je nutné nejen číst, ale i Písmo studovat.

2. Skrze studium Božího slova
Sk 6,2; 2. Tim 2,15; 3,15
Vlastní studium Božího slova je základním způsobem poznávání Boží vůle v našich životech. Nemluvím o studiu teologie či akademickém studiu. Mluvím o pravidelném setkávání křesťanů nad Písmem a sdílení o jeho významu pro naše životy. Jsem moc povzbuzen tím, že ve vašem sboru je nejen Biblická hodina, ale jsou tu i generační biblické skupinky. Když poznáváme, že Bůh je dobrý skrze studium Jeho slova, uschopní nás to k uctívání ještě více. Nedávno jsem navštívil ortodoxní židovské společenství Masorti v Praze. Je úžasné vidět zapálené Židy při studiu Tóry. Kéž jsou křesťané také tak vroucí při poznávání našeho Pána v Písmech.

3. Skrze vyučování Božího slova
Sk 2,42; 6,7; 12,24; 18,28; 19,20; 1. Tim 4,6; 2. Tim 1,13; 2,2
Z rané tradice církve i z Písma samotného je zřejmé, že první křesťané strávili hodně času ve vyučování Božího slova. K tomuto účelu mohou posloužit skupinky nebo i neformální setkání. Je jasné, že mladí obrácení křesťané potřebují vedení a jeden z nejlepších způsobů jak křesťany vést je praktické vyučování z Božího slova. Jsem velmi vděčný, že jsem si tuto formu oblíbil ještě jako čerstvý konvertita. Jsem velmi vděčný starším bratrům, kteří mě do Písma uvedli a systematicky a pravidelně mě vyučovali. Vyučování je duchovní dar. Je ale nutné jej rozvíjet a vůbec vědět, že existuje. Jsem velmi rád, že v naší církvi je mnoho talentovaných bratrů a sester, kteří tento dar mají. Dejme jim příležitost sloužit a čerpejme skrze tuto klíčovou službu a uctívání Pána.

4. Skrze kázání Božího slova
2. Tim 4,2
Tato část je od reformace velmi běžná, nemyslím, že je nutné to dál komentovat. Opět je to důvod vyjádřit vděčnost za všechny bratry, kteří se kázání věnují. Pokud má dnešní církev nejen přežít, ale také duchovně růst, je vhodné kázáním pověřovat i další služebníky. Kazatel není jediný, kdo má kázat. Velkou předností naší milované církve bratrské je všeobecná služba věřících. Kdokoliv má dar kázání, měl by sloužit. Důležité je ale mladé kázající bratry povzbuzovat. Jednak k přípravě, ale i k pilnému studiu. Jsem velmi vděčný, že jsem jako začínající měl hodně příležitostí učit se a stále mám. Když nyní sloužím v misijním společenství, uvědomuji si, jak je obtížné motivovat druhé, aby vůbec kázání naslouchali. Povzbuzujme se navzájem k naslouchání kázání.

O Uctívání (Římanům 12)

31. května 2011 v 18:11 | Grizly |  Kázání
Kázání neděle 29.5.2011 Vinohrady a Řevnice

Uctívání

Úvod (uctívání Boha)
Bible často mluví o uctívání. V angličtině i v jiných jazycích jako je řečtina je k dispozici mnoho různých slov. V češtině je ale zdá se obtížné najít vhodnou náhradu. Proto používáme souhrnný pojem uctívání. Často bývá ale nepochopen. Nebo ho omezíme jen na jednu či několik málo složek. Dovolte mi vám proto položit otázku: Co si představíte pod pojmem uctívání? (pauza) Je to zpívání? Je to životní styl? Je to nějaký tranz či vytržení? Je to služba? Je to misie? Je to být spolu v kostele? Vybral jsem z Písma 12 různých způsobů, jakým Bible mluví o uctívání. Jsem si jist, že budete schopni najít i další texty i způsoby, jak člověk může uctívat Boha, je to jen několik příkladů... ale abych tím nezkonzumoval příliš mnoho času, zařadil jsem tyto příklady nakonec a najdete je na ve vytištěných poznámkách. (viz článek 12 způsobů uctívání)
Teď se zaměříme na jeden praktický rozměr uctívání - bible to nazývá "přinášení sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť". Jinými slovy - co se míní "pravou Bohoslužbou"? K tomu jsem vybral skvělý text z 12. kapitoly Římanům. Těším se, jak nás tento text osloví.

Nedávno vyšel zajímavý film Six. Jedná se o film s tématikou posledních časů na způsob 1984. Společnost budoucnosti ovládla skupina samozvaných fašistických vůdců. Ti vnucují lidem svoji životní filozofii. Ta spočívá v sobectví, odmítnutí manželství a rodinného života a materialismu. A nejen to. Dalo by se říci, že je to ideologie světa, ve kterém žijeme. Tuto ideologii skrývali za několik líbivých frází. Do těla lidem nainstalovali modem a čip, který pravidelně aktualizoval data z centrály. Centrála regulovala, co si máte myslet, čemu věřit a jak máte jednat. Člověk měl jen dvě možnosti. Mít klid a spolupracovat. Nebo se skrývat, utíkat a riskovat smrt. Mnoho lidí skončilo v likvidačních táborech. Mnoho lidí v tomto čase uvěřilo v Krista. Tito lidé měli naději na věčný život a důvod odmítnout ideologii a bojovat proti totalitě.