Říjen 2010

kázání Daniel 1-2

25. října 2010 v 22:23 | Grizly |  Kázání
Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme...

letakDaniel


Daniel 1:1-21
A. Boží soud nad Judskem

Ve třetím roce kralování Jójakíma,
krále judského,
přitáhl Nebúkadnesar,
babylónský král,
k Jeruzalému a oblehl jej.

Panovník Hospodin mu vydal do rukou
judského krále Jójakíma
a část nádob z Božího domu.
Nebúkadnesar je dopravil
do země Šineáru,
do domu svého božstva;
nádoby dal dopravit
do klenotnice svého boha.


Krátké uvedení do souvislostí
Tento příběh není jen pohádkou, ale je zasazený do skutečných reálií a historických událostí doby 7. a 6. století BC. Nezačíná za devatoro horami a devatero řekami, ale ve třetím roce kralování Jójakíma... krále judského. Tedy jde o složitou politickou situaci, kdy se Judsko dostává do područí svého mocnějšího souseda Novobabylónské říše. Král Nebúkadnesar, podle řeckého textu Nabukodonozor přitáhl v roce 597 k Jeruzelému, hlavnímu městu rozděleného Judského království, které existovalo do roku 586, tehdy je toto hlavní město vyvráceno a zbytek obyvatel odveden pryč. Tato událost je viděna jako Boží soud, protože je to právě Hospodin, který vydává Nabúkadnesarovi Jeruzalém. Je třeba poznamenat, že celé království je poznamenáno hříšným lidským jednáním a nevěrou Hospodinu. Mezi Božím lidem Izraelem a jejich Bohem je smlouva, která předpokládá, že když je Boží lid věrný Božímu zákonu, tak má zajištěnu svou existenci i politicky, když naopak ne, tak mu hrozí zánik. Do tohoto složitého kontextu budeme v těchto dvaceti minutách vstupovat. V prvním stěhování v roce 597 byl odveden i Daniel a jeho družina, z královského dvora a začínají si zvykat na úplně nové poměry a novou situaci. O té bude dnes řeč a zamyslíme se nad tím, co nám tato téměř nejmladší kniha starého zákona může říci do dnešní doby.

divided