Srpen 2010

Mojžíš

27. srpna 2010 v 22:52 | Grizly |  Kázání
Kázání o Mojžíšovi podle Exodu 3,1-12
A. Bůh zjevující
Ex 3,1-6

Interpetační moment - hořící keř
Tu se mu ukázal Hospodinův posel
v plápolajícím ohni
uprostřed trnitého keře.
Mojžíš viděl,
jak keř v ohni hoří,
ale není jím stráven.
Řekl si:
"Zajdu se podívat na ten veliký úkaz,
proč keř neshoří."

interpretační moment: půda svatá
"Nepřibližuj se sem!
Zuj si opánky,
neboť místo,
na kterém stojíš,
je půda svatá."

interpretační moment - Bůh Abrahamův,
Izákův a Jákobův a také Mojžíšův
"Já jsem Bůh tvého otce,
Bůh Abrahamův,
Bůh Izákův
a Bůh Jákobův."


Herakleitos

25. srpna 2010 v 22:11 | Grizly |  Filosofie
Výklad textu antického filosofa Herakleita,
zlomky B1, B50, B51

Herakleitos


Použitá literatura
Ricken F., Antická filosofie, nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2002
Barnes J., The Presocratic Philosophers, The Natural Philosophy of Heraclitus (IV. díl),
Routledge, UK, 1982
Robinson, Introduction to Early Greek Philosophy, nakladatelství Houghton Mifflin, Boston, 1968
Graeser A., Řecká filosofie klasického období, nakladatelství Oikumené, Praha, 2000
Přednášky Dr. Milka na HTF, předmět Antická filosofie I., ZS, 2008

(dále budu odkazovat jen autor, strana)

1. Úvod - cíl práce
V této krátké práci bych chtěl stručně nastínit a vyložit vybrané fragmenty textů (zlomky B1, B50, B51) připisované řeckému filosofu Herakleitovi, který se v dnešní době stává více citovaným a odkazy na něj mě přivedly k volbě tohoto složitého, snad až nesrozumitelného textu. Je vcelku ironií, že v době, kdy čekáme konec světa (viz nejrůznější spekulace typu proroctví 2012...), můžu jmenovat Klementa Alexandrijského, který viděl v Herakleitovi pohanského proroka posledního soudu1, pro vyvážení můžu dodat, že Hyppolytus Římský, stejně jako mnoho dalších raně křesťanských autorů heretika. Aktuálně se můžeme též zamyslet, jaký smysl má číst tohoto antického autora po tolika staletích a jestli nám může ještě dnes něco nového přinést, v době, kdy si tolik lidí myslí, že jsme na vrcholu empirického poznání, a nebo je to tak, že se od dob Herakleita mnoho nezměnilo a jeho výklad skutečnosti je stále aktuální? To je ale na úvahu a ne na výklad.
Dodejme ještě pár slov k samotnému mysliteli. Herakleitos pochází z Efezské aristokratické rodiny. Kritizuje Pýthagoru a Xenofána, kteří byli jeho staršími současníky. Zemřel údajně v 60 letech. Jeho zlomky i vylíčení jeho života u Díogena Laertského z první poloviny 3. stol. n.l., jej charakterizuje jako osamělce, který pohrdá lidmi, pyšní se vysokým sebevědomím rozeného aristokrata a zaujímá antidemokratický postoj, z jehož výšin odmítá veškerou politickou činnost. Většina zlomků pochází od Klementa Alexandrijského nebo Hippolyta Římského, kteří před sebou měli zřejmě Herakleitovo dílo v originále.2