Květen 2010

Kázání o Trojici - ekonomická trojice

22. května 2010 v 21:01 | Petr Šedý |  Kázání

Efezským 1,3-14
verše 3-6 Otcova volba

Pochválen buď Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nás v Kristu obdařil
vším duchovním požehnáním nebeských darů;
v něm nás již před stvořením světa vyvolil,
abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.

Father


Boží Otcovo vyvolení
nemá trápit naši mysl, kdo je a kdo není vyvolen, ale Boží vyvolení má ukazovat na Boží milosrdenství, které inspiruje náš údiv a uctívání svatého Boha v Trojici.

verš 5 - Ve své lásce nás předem určil,
abychom rozhodnutím jeho dobroty

Je ujištěním, že se nemusíme pachtit, hrozně se snažit, abychom my nebo dokonce druzí byli spaseni. Jsme zachráněni rozhodnutím jeho dobroty - dobré vůle. A naše životy jsou v Jeho rukou, ne našich.

excuses


Není výmluvou k duchovní lenosti nebo bezohlednosti.
Křesťané jsou povoláni k zodpovědnosti. To je opak lenosti a bezohlednosti. Jsme povoláni svatým Bohem k vysokým morálním standardům. Křesťanská etika je skutečně jedna z nejnáročnějších. Písmo říká: Buďte svatí, jako já jsem svatý. - slovy našeho textu - abychom byli svatí a bez poskvrny - to je ale možné jen silou Ducha Svatého, o tom budu mluvit za chvíli. Není to pouhý příkaz nebo hrozba... ne protože máme strach z pekla, že když nebudeme jednat tak a tak, shoříme jako papír... to by bylo zoufale málo a bylo by to pouhé lidské náboženství nebo zákonictví... ale protože On nás k tomu povolal a dal nám k tomu svou nadpřirozenou výzbroj - svého Ducha.Z jeho darované lásky a dobroty, ne ze strachu. Když budeme mít strach, nepovede to k ničemu dobrému. Strach jen paralyzuje a nevede k činům lásky... vede spíš k pasivitě. Dokonalá láska strach zahání.

Dokonalá láska vede k činům a k odhodlanému milování. Láska není jen pocit, není to jen jednání z povinnosti. Je to akce, skutek, čin ze soucitu, ze chtění - aktivní odpověď na povolání. Chci. Jistota povolání v Kristu zbavuje strachu a vede k lásce - k Bohu, k druhým i zdravému sebehodnocení. A rozhodně to neznamená, že si máme nechat dobrou zprávu pro sebe. Ale nemusíme cítit úzkost, že když evangelium druzí odmítnou, je to jen naše chyba. Jeho láska nás ale vede k touze pomáhat druhým a službě - skutky a je-li to nutné, i slovy. Naší starostí nemá být kdo je a kdo není spasen, naší odpovědností je žít a svým životem i slovy zvěstovat evangelium Ježíše, k tomu nás povolává Otec.