Leden 2010

Cesta, pravda a život

9. ledna 2010 v 14:42 | Petr Šedý |  Exegeze a práce se slovníkem
Kázání 10.1.2010 CB Skalka

way

1. Janova 2,15-29

CESTA:
Nemilujte svět
15Nemilujte svět ani to, co je ve světě.
Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16Neboť všechno, co je ve světě,
po čem dychtí člověk
a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa.
17A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

PRAVDA:
Varování před antikristy
18Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. 19Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi.

20Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno.
21Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu,
ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy.
22Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus?
To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.
23Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.
24Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku.
Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci.
25A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný.
26Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou.
27Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil;
jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež;
jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.

ŽIVOT:
Děti Boží
28Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm,
abychom se nemuseli bát, až se ukáže,
a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu.
29Víte-li, že on je spravedlivý,
pochopte, že také každý,
kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.


Martin Buber, Já a Ty

5. ledna 2010 v 0:18 | Petr Šedý |  Reflexe, seminárky a práce
Ef 1,16


Orientace
 1. Autor
  Německo-židovský náboženský filosof Martin Buber se narodil ve Vídni roku 1878 a zemřel v Jeruzalémě, Izraeli roku 1965. Studoval na předních evropských univerzitách ve Vídni, Curychu, Berlíně, Lipsku. Přednášel židovskou náboženskou filosofii ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1938 musel za Hitlerovy vlády emigrovat a od té doby působil na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. 1 Byl sionistou a také zastáncem chasidismu. Aktivně působil v židovském vzdělávání dospělých. Zapojil se do propagace myšlenky Izraelského kibucu a své filosofické texty soustředil kolem pojmu dialog - mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a Bohem.2 Důrazně usiloval o dorozumění Izraelců s Araby, po válce také o obnovení dialogu s německými mysliteli a institucemi. Je autorem dialogického principu, tím se budu dále zabývat skrze abstrakt Hoškova dialogu. Buber se výrazně zabýval Mistrem Eckhartem a v díle Dialogický princip (1973) vede dialog s Kierkegaardem, proto bývá považován za náboženského extencialistu.3
 2. Dílo
  Jeho nejvýznamnější dílo bylo vydáno v roce 1923 pod titulem Ich und Du, na prvním konceptu pracuje již v roce 1919, dokončuje jej 1922. Buber koncipuje uspořádání svých spisů záměrně: z centra svého myšlení, dialogického principu, vstupuje do Písma i chasidské tradice a třetím okruhem jsou Buberovy exkurzy, do problematiky sionismu, jiných náboženských systémů atp.4
 3. Já a Ty a dialogický princip
  Toto nelehké a kratičké dílo představuje v Buberově životě a díle rozchod s židovským chasidismem. Při svém hledání vychází z prorockých textů i
  z Písma, které jsou pro něj jedním velkým rozhovorem Božího národu Izraele s jeho Hospodinem, cokoliv Izrael koná, je odpovědí na Boží oslovení. Bible jako celek, je pro Bubera prostorem komunikace, jejím nástrojem je slovo, řeč, rozhovor. Při formulaci dialogického principu vychází také ze starých židovských myslitelů, také ale navazuje na filosofické praotce řeči Hamanna, Jacobiho, Humboldta, Fichteho a samozřejmě Kierkegaarda, výrazného zastánce diskontinuity a Feuerbacha, kteří zdůrazňují každý sám po svém "Ty". Pro Kierkegaarda je to Bůh, pro Feuerbacha bližní. To Buber přemosťuje rozpoznáním, že v každém lidském Ty se s námi setkává, třeba skrytě, Ty Boží.