Únor 2009

Religiosita současné společnosti

10. února 2009 v 14:51 | Grizly on Vojtíšek |  Religionistika

Vojtíšek, religiosita v současné společnosti

rozdělení náboženství podle objektu (Štampach)
1. vztah k transcendentním protějškům (explicitní)
2. vztah k imanentním protějškům (implicitní)
2.1 krypto
2.2 pseudoreligiózní náb.

Sledování ukázky Herbalife
explicitní - očekávání "zázraku", společenství
zisk i ztráta lidí, víra v lepší život, symboly (placky "chceš zhubnout? zeptej se mě jak")
krásní, dobře oblečení, radostní a šťastní (ideál)
zakladatel má morální účel - spasit svět, filantropická omáčka (v 18 letech zemřela maminka, já jsem zasvětil svůj život "spáse" lidstva)
předtím, potom - svědectví (podobné liturgii protestantismu)
skandování hesel

židovské a křesťanské podloží, imprint


Co je katechetika?

10. února 2009 v 14:50 | Grizly |  Reflexe, seminárky a práce

Katechetika v rámci obecné pedagogiky (referát)

Nástřel... Co to je? Předsudky...
 • Pokud existuje nějaká předstvava mezi lidmi o tom, co je katechetika, katecheze a katecheta, je to spojeno s círví a má to hned negativní předznamenání. Představa je asi takováto: středověká církev vštěpovala svoje ideologické přesvědčení do hlaviček dětí, které se nemohly bránit. Jsou tu tedy minimálně dva okruhy otázek: relevance církve a jejího učení v dnešní době a kdo má být subjektem výuky. Lidé si představí kněze nebo starou nepříjemnou paní, která vnucuje chudým dětskám na venkově katechismus, nesrozumitelnou knížku, která byla napsána v době dávno minulé.
 • Je to ale tak?
  Předně, katechetika nemá za cíl vyučovat, je to vědní obor, který pracuje s empirickými metodami, viz dále, ta zkoumá cíle, metodu a relevanci katecheze - samotného vyučování.
  Za druhé, prostředky výuky v mnohém pokročily a zvláště ve dvacátém století v souvislosti s 2. vatikánským koncilem a velkými změnami, které v církvi nastaly, došlo i ke změně rázu vyučování náboženství, viz diskurz historie... dnes se nepředčítá z knížky, používají se multimediální prezentace, filmy, živá diskuse ap... to vše záleží na katechetovi, vyučujícím...
  Za třetí subjektem výuky nejsou jen děti ve státních a církevních školách, jak tomu bylo dříve. Cílem katecheze jsou dnes ve velké míře neinformovaní dospělí, kteří přicházejí k víře a chtějí být pokřtěni...
  Za čtvrté, katechetou můžou být muži i ženy, často jsou to maminky či tatínkové, kteří vyučují vlastní děti a mají velmi dobré zkušenosti v práci s dětmi...

Proč katechetika?
 • jak se jmenuje náš obor? Učitelství náboženství... tedy jedním z uplatnění absolventů je učení náboženství... tedy je relevantní pro nás, protože na to budeme mít kvalifikaci
 • je to obor v rámci pedagogiky - nakreslit schéma
 • je zajímavý, protože jde o hraniční obor mezi pedagogikou a teologií, katecheze, praktický výstup tohoto oboru, má transcendentní objekt či spíše subjekt zájmu, katechetika si uchovává své empirické metody a zájem
 • mým cílem je projasnit některé termíny, které má neinformovaný člověk tendenci zaměňovat, nebo o nich má mýtickou nebo dokonce žádnou představu
Úhel pohledu, literatura
jsem věřící, pocházím z protestantského prostředí, nebudu pojednávat nezaujatě...

katolická perspektiva - katechetika, Alberich, Dřímal, Portál 2008
otázky víry didakticky zpracovany formou otázek a odpovědí - dětí, Gruber, Děti se ptají na Boha, Portál 1993
lutherská perspektiva - Vybrané základní otázky náboženské výchovy, Pietak, SCEAV 2000

Pojem
Dvojí ráz, teologická a pedagogická disciplína
 • teologický ráz - kontext pastorální teologie, praktická teologie, služba slova církve určená pro výchovu víry, dříve jako poddisciplína systematické teologie, dnes pastorační disciplína, definuje se ve vztahu k homiletice - nauce o kázání, liturgice - podoba bohoslužby ad... viz Dřímal, 10
 • pedagogický ráz - kulturní antropologie, sociologie, psychologie (např Piaget), komunikace... pedagogika? Výchova víry ve prospěch jejího zrání... to souvisí s celkovým dynamismem zrání a růstu člověka.
 • napětí mezi obsahem a metodou - co upřednostníme? Lidské prostředky nebo doktrinální zakotvení v křesťanské nauce?
 • Podrobněji definice viz Dřímal, 49 - od pojmu katecheze, s 52, víra, náboženství, s 53

dějiny, odkazy
viz výše 1.4, dále schéma Dřímal, 11
katechetika - teoretický vědní obor - reflexe cílů, obsahu a metody
katecheze - samotné vyučování na školách, v církvi aj.
2.1 viz 1.5 a 6
2.2 historie
viz Dřímal, 41nn
novověk - katechismus
katechetické hnutí v 19.stol.
2. vatikánský koncil

dále viz Pietak, s 60nn
Prvotní církev
Cyril (C4)
katechismus u Augustina
Sammlung eines Weissenburger Moenches, C9
Luther 1525
Wicelius 1535

Justin Martyr, Tertullian, Clemens A., Hippolytus, Origenes, Cyprian, Cyril J., Chrysostomos
středověké katechismy, s71nn
reformace, s 74nn, Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Trotzendorf
německá pedagogika, s 77
Švýcarsko
reformace v Čechách a Komenský, s 81nn
evangelické školství na Slovensku, s 87

cíle a přístupy

přístupy
biblicko teologický - Dřímal, s 93
antropologický, s 94
vývojová psychologie, s 97
zrající víra - oblast rozumu, citu a jednání (viz 100-104)

cíle
výchova víry:
podporovat obrácení, s 106
posilovat postoj víry, s 107
znalost křesťanského poselství, s 107
křesťanské jednání, s 109

Příklady
ČCE - dva příběhy
jeden z historie - Jak žena zachraňovala děcka z židovského ghetta za 2sv
jeden ze současna - v pistoli na vodu kyselina, muslimští separatisté naočkovali děti pro násilí na děvčatech, protože nesouhlasí se vzděláváním žen

CB - aktivita
děti zatloukají hřebíky
člověk svým jednáním a slovy působí díry do člověka, které jsou odpustitelné, ale zůstávají navždy

Příběh
viz Pietak, s 103
Příběh je pro dítě mnohem lépe stravitelný a zapomatovatelný, rozvíjí jeho představivost...

doktríny
viz Pietak, s 104
biblická orientace
důležitost pojmů v křesťanství
rozvíjení myšlení ad
otázka - lze oddělit příběh, hru, jiné aktivity od obsahu víry?

efektivní vyučování
hodně závisí na věku
pokud vyučujeme dospělé, můžeme používat abstraktnější jazyk, formulace, častěji číst Písmo ad... to nemění nic ale na důležitosti příkladů, obrazů ad
pro děti nelze prakticky jinak než s pomůckou - hra, aktivita, příběh, písnička, obrázek, modelování...
jsou knihy, které se specializují na přípravu náboženské hodiny... vč didaktických pokynů a obsahu vyučování

shrnutí
Co je katechetika? Co je jejím cílem? Kdo je vyučován?

diskuse, otázky
Měl by podle vás být katecheta věřící?
Má katecheze a vyučování náboženství místo na českých necírkevních školách?

Ukázka
jak se dá odpovědět dítěti na otázku, jestli je Ježíšek...
Gruber, Děti se ptají na Boha, - Přichází Ježíšek, s 74

Úvod do filosofie a etiky II.

10. února 2009 v 14:49 | Grizly on Hogenová
Aristoteles

athens


Pravda je víc než autorita
Dílo - Metafyzika, Fyzika, Organon

Jak myslet pohyb?
Vše, co se pohybuje, muselo dostat tento pohyb od něčeho jiného
Jak vznikl úplně první pohyb?
První hybatel, od čeho vznikl veškerý pohyb, se nesmí pohybovat, je nehybný
získává statut účelu a boha
theos - přenos k Tomášovi Akvinskému, novotomismus (ktf)
první účel - telos - teleologie (nejvyšší účel)
vše vzniká skrz pohyb

v Metafyzice 4 druhy pohybu
vznik a zánik (genesis a ftóra)
zvětšování a zmenšování (audzésis a ftýsis) - kvantitativní pohyb
změna (aloiósis) - náhlá (metabolé)
nesení (fóra) - uznává novověk za veškerý pohyb (newton)


Úvod do filosofie a etiky I.

10. února 2009 v 14:48 | Grizly on Hogenová |  Poznámky ze studia na UK HTF
philosophy

Úvod do filosofie a etiky, prof. Hogenová

literatura
filosofie výkonu,
tázání je zbožností myślení
k problematice pohybu a výkonu (Hogenová)
napsat kritickou esej, poznámky, s čím nesouhlasím...

Patočka
Mýtický člověk
 1. dříve ví, než se ptá
 2. vina se dědí z rodičů na děti (se vine)

Dějiny starého Izraele II.

10. února 2009 v 14:46 | Grizly on Beneš |  Poznámky ze studia na UK HTF

přeznačování staré mytologické kultury a náboženství?
jména Praotců souvisí se jmény měst a mimoizraelských božstev (mytologický obraz)
Izraelský vypravěč tyto mýty znal a přeznačil je, přetlumočil ke komunikaci poselství
pokus o vysvětlení původu

příklad Abraham - setkání se třemi posly, zničení Sodomy a Gomory, narození potomků z Lotových dcer
Gn 18,22nn Abrahamovi hosté (1-15), Vyhlášení soudu nad Sodomou (16-33)
masoretský zásah (viz poznámka v EP)
kdo je tedy Abraham?
původně božská osoba z původnějších mytických příběhů
zlidštění látky - příběhy lidí, do jejichž života vstoupil Hospodin, živý Bůh
Příběhy v Genesis o Praotcích
Abram (-ham) Gn 12-25
Izák 25-28
Jákob 28-50 (a Josef)

Abram (Abraham)
společný polonomádský původ
cesta z Uru (kde sídlí) do Cháranu, pak pochod na jz do kenaánu.
Terach (A otec) - začal putovat, proč? Nevíme. Záplava kočovníky? Pokyn od Boha? Obživa? Následování klanu? Snad.
Původ Abrama - život v Cháranu
Hospodinovo promluvení k Abramovi, bez explicitního předchozího vztahu, věk 75 let - 25 let putuje, ve 100 letech syn

historická epizodka o válce (Gn 14 - skutečné historické postavy králů) - Lot

představen jako šejk (patriarcha je kultovního rázu, je sám pak nazýván otcem)
kamenné oltáře - značkování území - uzavírá pod vládu Hospodina (Jeho zem)
zvláštní vztahy se sousedy, od nichž kupuje území (chetejci, Gn 23)
velmi silný důraz na prezentování praotců jako cizorodého prvku, má svou nezávislou identitu

Izák
pohyb v negevu
kope studny
název Izákova Boha - Strach Izákův - tedy ostatní se bojí Izáka, protože se bojí Hospodina
jiné pojmenování, tentýž Bůh

ženy - neplodné, přičítání nadpřirozenému zásahu
nepřirozené - kope studny, které jsou mu zasypávány
14 letý zápas o ženy
zájem o evidovatelnost z vnějšku
Izák oslepne, jeho manželka přebírá iniciativu - slepému Izákovi podstrčí druhorozeného syna Jákoba, tento čin prozíravý, přitakání Hospodina, přechází pozornost na Jákoba

Chapiru
sociálně nestabilní populace, najímáni na podřadné práce nebo do armády
ever (a b r) - heber, podle toho praotcové a po nich potomci, izraelité, ivri
souvislost je ale sporná
měli svůj řád, charakterově ivri odlišní od chabiru, chabiru není tolik označení etnika jako sociální označení
migrace v 1. pol 2. tis.

životním stylem praotcové jsou specifičtí
kočovníci a nemísí se s původními obyvateli (nevěsty jákoba a nevěsta pro izáka) x sr ezau a chetejky - rodiče se trápí

izák - béršeba - oproti abrahamovi je v konfliktu s původními obyvateli
strach izákův - staré původní božstvo (izák vnímán jako mající strach ze svého boha, tento strach je vyvoláván i mimo rodinu)

Hospodin určil jeho jméno - jicchak (abraham se usmál)

Jákob
heros eponymos - eponymos jméno dárce, stal se zosobněním, předjímkou budoucího národa
jeho synové též, dávají název 12 kmenům
jedno své jméno - jákob, jedno Hospodinovo - přejmenován na Izraele
poetické označení nebo prorocká kritika národa?
Je-li národ označen jménem Jákob - není označen, poznamenán Bohem
pohyb kolem Šekemu (svatyně rodu)
kupuje místo od synů chámora (obyvatelé šekemu) - Gn 34 Dína a Šekem, má vlastní území

Josef
součástí praoteckých příběhů
umělecké a možná umělé pozdější zpracování, vymyká se z praoteckých příběhů (rysy starých egyptských vyprávění -
není téma neplodnosti, určité území ap... což je společný jmenovatel praoteckých příběhů

literární podobnost - novela - literární podobnost se zpracováním krále Davida, příběh Růt a Jonášův
teologicky podobné danielovi - vysoké postavení, zasazení o záchranu národa a sen

doba
hyksové - období úpadku v Egyptě (C18-16) - vcelku jednotná interpretace chronologie

okolnosti a skladba příběhu-
protěžování jeho otcem, nejmilejším synem Jákoba
prodán jako otrok bratry - do Egypta - do významného postavení
ve vězení - odmítá nabídky manželky pána
dva sny - umí vyložit, jeden muž na královském dvoře v době snu faraóna
skok z kriminálu do vůdčí pozice (2. pozice) - díky interpretaci snu faraónovi
hladomor a jeho moudrost
vazba na rodinu - hladoví, setkává se s Josefem

Jákob umírá, pak umírá i Josef, jeho rodina zůstává v Egyptě
pak je dlouhý skok, do počátku příběhu Exodu (Izraeli hrozí vyhlazení)

obyvatelé Kenaanu a sousedi, náboženství, okolnosti

Kenaan - označení pro oblast, kde se její obyvatelé zabývají obchodem a barvením látek
kna (ajin)
phoinix a kenaan - výrazy totožné, později diferenciace
kupovat - oblast, kde se kupuje

z egyptského hlediska nebyli kenaanci nomádi ani kočovníci, ale obchodníci
u sz proroků - kenaan hanlivé označení obyvatel obchodníků
životní styl obchodníků se stává náboženstvím - kenaanství - náb aktivita - aktem ovlivňují boha k akci, pejorativní označení, kritika, žijí obchodem, uctívají kenaanské bohy nebo promítají obchodní techniky do náboženství

kenaanské náboženství
náboženství kenaanu - starověká náboženství, heller (2. díl - kenaanská náb, jejich panteon)
hlavní kenaanský bůh - el, přejmenování - manželkou ela byla ašera (v mimobiblických textech manželka hospodina)
baal - aktivní bůh, přebírá vládu nad panteonem - baalismus
baal - bal = vlastník, manžel, hospodin jako vlastník země
mod - smrt
jom (jam) - moře

Původní obyvatelé kenaanu
hebr girgaší (girgašejci) - z fénických a egyptských nápisů i v Tóře
ger - host, bezdomovec, garaša - vyhnat, nemají budoucnost, budou vyhnáni

Ferezejci (perezejci) - hebr perizim - v lesích hory Efrajim (mimobibl prizi vlastní jméno mittanského velvyslance v egyptě, snad mittanské jméno), hebr hl prz - bydlení v neohražených sídlištích na venkově - venkované

Jebusejci (jebusi) - pevnost jebus v horách nad kenaanem, nedobytná pevnost
hebr bvs - bavasa znesvětit - izr označení - mají být rozšlapáni
nebyli silní, ale byli vysoko v horách
přemáhá je David po korunovaci v Hebronu - udeřil na pevnost a dobíjí ji
nechává se korunovat jebusejským králem - podřízenost jebusejců
přesouvá do Jebusu své sídlo - Jeruzalém
Jebus, Sijón, Jeruzalém

Chetejci (hebr chittý, chetité) - zbytky významné říše v malé asii (1800-1200BC), indoevropané, spřízněni s churijci a jebusejci, jejich říše zničena náporem mořských národů (pelištejci), mísí se a asimilují se
ma město chati
Gn - Jákobův bratr Esau si vzal dvě Chetitky
Ez - Jeruzalémská dcerka Chetitka - původ izraelců je v chetitské říši! Kritika
v době královské tvoří chetité členy král. gard - Urijáš Chetejský
hebr chat - děsit - děsiví, zděšení?
V době praoteckých příběhů dobré vztahy - Abraham uzavírá smlouvu s chetity - pole, kde pohřbil svou ženu Sáru
faraon Ramese II uzavírá s Chetejci mírovou smlouvu - 1276 - první mírová smlouva

Hevejci (hebr chivví, chivijci)
z praoteckých vyprávění - Jákobova dcera Dína, zalíbí se synovi chivijského vládce, ten se s ní vyspí, to vzbudí nelibost - chivijci smír, jákob podmínka - obřezání - začlenění do jákobova rodu, simeon a léví napadnou chivijce a vyvraždí je, později zlořečení jákoba
chivijci nezanikají, později s nimi uzavírají smlouvu (Jz 9) - rozpaky
hebr ch-v-j - první žena chava - archeologický nález bohyně churijců chapa
chavot - tajemná kruhová sídliště, kde se chapa uctívala - izraelci spojovali chivejce s uctívači chapy, konstatování náboženského postavení

Amorejci
amara - mluvit, snad lidé, co mluví, nebo jsou upovídaní?
arara - být vzpurný?
emori - syn kenaana, lidi prokletí
semité, pastevci, pronikají ze zakavkazska
silný, živelný vstup, město Ur
akadsky amuru - západ, lidé, co přicházejí ze západu?
Sd 11 - žijí ve středním zajordání
první generace izraelců se setká s emorejci a prohrají, to je vyděsí a ochromí
teologie: následek neposlušnosti Hospodinova pokynu
utkání druhé generace- úspěch
teologie: následek poslušnosti
král Síchon, Óg - šokující hladké vítězstí
teologická intepretace - vítězství nad náboženským vlivem emorejců
vítězství se prosadilo do liturgie - žalm 136, velmi silný motiv, podobně jako u stvoření
zákon stanovuje totální likvidace spolu s ostatními
z vyprávění - lidé velkého vzrůstu - obři

Enákovci - anak
zmíněni v Dt,
anak uctíván v hebronu (archologie)
anak v TNK - ank (řetěz, náhrdelník) - lidé nosící řetězy, náhrdelníky
nebo lidé s dlouhým krkem? Snad goliáš? Dlouhá šíje...
záhadní obyvatelé - není jistota, že byli skuteční, mohli být jen v pověstech

Refájci
mezi původními obyvateli kenaánu, poprve v Gn - jsou pobiti - poslední panovník Og - emorejec označen za současně refájce - snad etnické a náboženské označení téhož národu?
Sarkofág - Rabat Amón
považováni za obry, enákovci jsou někdy záměnnní s enákovci
zamzunci
 • čtyři pojmy: emorejci, refájci, anákovci, zamzunci - Dt - prolínání čtyř národů či etnik
žili v zajordání v dolině - dolina Refájců (zmiňuje Iz), snad původní obyvatelé Moábu
nehrají významnou roli, spíše legendární děsivý národ (především děsí legendami - hrůzné pověsti) - hebr rpa - léčit, uzdravit, zbavit odvahy, heller - uzdravovači, dávní šamané léčitelé
bytosti podsvětní mají vliv na život a smrt - umí uzdravovat nebo přivodit smrt, děsivé
u Iz - refaim - obyvatele podsvětí, duchové zemřelí, přes LXX - stíny mrtvých, mátohy
mimobiblická zpráva potvrzující používání tohoto pojmu - viz heller, starověká náboženství
fénická mytologie, nadpřirozené bytosti,
teologicky: vítězství nad refajci není tolik vítězství nad národem, jako Hospodinovo vítězství nad podsvětím, nad silami zla

Emejci
hrozní muži, hrozní muži velkých postav, jakási strašidla (moábština)
Gn 14 - poraženi

Zamzunci
mocný kmen, zamzun hebr mručení, bručení, má evokovat zvuky při vyvolávání duchů zemřelých, může být též označení refájců

od všech těchto národů se měli izraelité distancovat

Další etnika -
dvě části:
 • nájezdníci z pouště (cyklické vstupování a odcházení)
 • mořské národy

Nájezdníci z pouště
Churijci, Midjánci a Amelek

Churijci - hyksové?
Jeskyně, podsvětí, zbytek mocného národa z 3-2. tis v Syrii, podobni arménům, snad původní
vytlačeni chetity a asyřany
585 - zánik Judska

Midjánci
mnoho různých skupiny nomádů, arabské kmeny na jv od mrtvého moře, sinajský pol.
Přes Abraháma geneticky spřízněni
Midjan - od kořene djn - přít se, vést spor, označení odpůrců (spory s izraelci?)
nevíme, odkud přesně pocházeli
postupně se mísili s různými vlnami stěhováním, kočovníci
nemají nároky se trvale usadit
někdy spojováni s izmaelity
život v poušti, když jim došly zásoby, vtrhli do cizi země, zplundrovali zemi a utekli do pouště, byli rychlí a nevyzpytatelní, překonávali velké vzdálenosti
používali velbloudy
Gedeon a Midjánci
18 let žili izraelci v děrách před midjánci
Midánci terorizovali obyvatelstvo
"udatný bohatýre, půjdeš bojovat s midjánci"
sebere armádu 30k mužů, Hospodin: to je moc, pošli pryč ty, kdo se bojí - 27k
300 mužů - vyzbrojit loučí a džbánem
posluchač se nemá bát midjánců - stačí na ně ustrašený gedeon s loučí

jiná souvislost: Mojžíš a Jitro
Mojžíš a midjánský kníže Jithro, Reuel - nabízí Mojžíšovi zemi
Reuel ctitel Hospodinův - Mojžíš vychováván na egyptském dvoře, naučil se úctě k Hospodinu od tchána!!

dvě podoby - jedna negativní a jedna pozitivní

Balák král a midjánský věštec Balám
ctitel Hospodina odmítá proklít Izraelce
orgiatický obřad - mnoho mrtvých

Pelištejci
Pětiměstí - Ekrón, Gáza, Gad..
trvalý konflikt s Izraelci
Saul a David
Samson
David Pelištejský generál
kmenový svaz - ovládán z pětiměstí
hebr plš - peleša, válet se v prachu - naznačuje budoucnost
1150BC porážka (1050) - bitva u Afeku 1Sa 4
zánik Izraelského kmenového svazu, trvá 30-50 let až do vlády Davida
tvoří Davidovu stráž

Sousedé Izraele

Edómci - území pod mrtvým mořem
Moábci - V
Amónci - S od Moábci
Aramejci

Edóm
pouštní oblast Negevu
přezdívka Ezaua, hebr Adam - člověk, Edóm červený - červené skály?
Vlastní stát s vlastním králem
rodokmen Gn 36
království Nabatejců

Moáb
mab - av otec, m - od, z otce
Lot - dcery znásilní otce, těhotné ženy, synové Moáb, Amón
nestabilní sexuální praktiky - nečistí a Izrael se má od nich distancovat
tři Moábští králové -
Balák, najímá si midjánského věštce Bileám
z období soudců - Eglón - soudce Ehud (zavraždí Eglóna na záchodé a uteče okénkem:)
Méša - pol 9.C.BC - Méšova stéla (doklad o existenci SK)

Amón
stejný původ
severní zajórdání při potoce Jábok
hl m. Rabat Amon - dnešní Amán, dnešní Jordánsko
cíl - získat území Izraelců, A. spojují se s Aramejci
soudců - vystupuje soudce Jiftách
Saul a David bojůvky, po Davidovi ztrácí význam a vliv

Aramejci
syrští, syřané
společný svaz Jz 24 šekemská smlouva
aramejská vlna stěhování národů - od Eufratu ke středozemnímu moři
jazyk - aramejština
diplomatická řeč, vytlačuje dočasně hebrejštinu
sever kenaánu, střed Pelištejci, jih Izraelci
hl m Damašek
existence do 8C.BC
území později připadá Asýrii, i přes mnoho povstání
dvojznačný vztah -
příbuzní, předkové (liturgie)
Lában - aramejci
Praotcové aramejci!
čelí aramejskému tlaku - náboženskému

Pobyt v Egyptě

pozdní doba bronzová - druhá polovina 2. tis
Egypt v této době
po vyhnání Hyksů z Egypta (18. dynastie) se Egypt stává velmocí
obnovuje svůj vliv na severních územích a chce vystoupit až k Eufratu, aby zamezil vpádům severním říším
nepokoje - migrace nomádů z rozpadlých říší snahou o autonomii
koncepce Egypta v zásadě naplněna - k Eufratu
říše Mittani
1248 - Thutmose III uzavírá mír s vládcem této říše, konec výbojů a zpečetění vlády
Amenhotep III postupně ztrácí moc
Amenhhtep IV - Achnaton - náboženská reforma, snaha prosadit kult boha Atona
vážná vnitřní krize v Egyptě - musí se soustředit na vnitřní rovnováhu, ztrácí vliv v přední Asii
vstupují sem Chapiru - lidé z nejnižší vrstvy, bezdomovci, blízcí hebrejům
obnovení moci Chettitů a osamostatnění Asýrie - na úkor Mittani prosazuje svůj vliv Ašurbanipal I. asi ve 14C - Egypt řeší
krach náboženské reformy po smrti Achnatona
za panování nástupců Ramsese a Setiho a Ramsese II dochází k zániku moci v Kenaánu
nadvláda Chetitů - bitva u Kádeše 1270 - mocenská rovnováha - uzavření mírové smlouvy Egypta s Chetity
Merneptah - tažení do Kenaánu - 1220 pacifikace Kenaánu, nastolení Egyptského vlivu - Merneptahova stéla - Izrael existuje
Chetitská říše zaniká kolem 1200, zaniká 19. dynastie
20. dynastie - Ramses III, výsledek politiky je ztráta veškerého vlivu na Kenaán
prostor pro vstup Izraele: 1. politické vakuum pro vstup
2. nástup krále Davida
z hlediska Izraele
záměr zprávy ovlivněna náboženským motivem, ale přesto má zajímavý historický charakter
u jiných národů - hrdinská epika
u Izraelců - zpráva o zotročení
první pol. Ex
co se má tradovat? Odvaha Izraelců? Ne, bude se tradovat zážitek? Ne, bude se tradovat vliv... odvaha porodních bab... Hospodinovy výroky Mojžíšovi
děj určuje Hospodin
vypravěče zajímají náboženské okolnosti, není mezináboženský dialog, je to postupná likvidace
cizích božstev... kérygmatický charakter
skupina Chapiru se snaží zajistit autonomii,
Egypt řeší situaci náboženským útlakem - likvidace prvorozených
snaží se Izraelce přetransformovat do Egyptské říše
hození chlapců do Nilu symbolizuje přechod sil z Izraele do Egypta, do podsvětí, vykrvácení
změna vody v krev - ztráta životodárné síly, začíná krvácet

historické hledisko
Nilská delta - Gošen (Ex), egyptské prameny neuvádí
Izrael je užíván k otrockým pracím - Ramses, rezidence Ramsesovců 19. a 20. dynastie, eg dům Ramsese
Ramses II - 13C - asi 10km2 - první pol 13C
Mojžíš - egyptské jméno - adoptovaný Izraelita, sebeuvědomování si jeho identity (vražda motivovaná sociálním cítěním), diskreditace, útěk,
setkání s Midjánci - knížetem Jetrem a setkání s Hodpodinem v keři
konverze k lidu a k Bohu
Mojžíš zákonodárce a zakladatel národa, osvoboditel, Boží muž, nejvyšší prorok
střetnutí s faraonem - Hospodinovo dílo

délka pobytu
 1. první zpráva mluví o 400 letech (smlouva mezi Hospodinem a Abramem)
 1. čtyři generace - jiný čas
 1. 430 let
mají symbolickou výpovědní hodnotu
datuje se od vyvedení z Egypta - v 15. století kolem 1440 - vyloučeno archeologickými nálezy
12 generací po 40 letech
v Kenaánu již Izraelci existují

hypotéza o dvou skupinách - jedna skupina v Egyptě se přidává k pozůstatku v Kenaánu, to jim pomáhá se vstupem

obsahem dvou svátků - pesach a macot

Dějiny starého Izraele I.

10. února 2009 v 14:46 | Grizly on Beneš |  Poznámky ze studia na UK HTF

Beneš, Dějiny Starého Izraele I.
poznámky z přednášek prof. Beneše, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Některé archeologické nálezy...
Stély mluví o porážce a ujařmení Izrealského národa

Merneptahova stéla
2. tis, 13. stol BC

Méšova stéla
Moabský král Méša, O porážce Izraele

Stéla Salmanassara III.
O odvodu daní

když se zabýváme dějinami starého izraele, musíme se zabývat výhradně Starým Zákonem

Ráz a charakter zpráv
ústní tradování, nelze říct (královská doba, exil) kdy došlo k záznamu
ústní tradice měla vždy převahu nad záznamem
ústní tradice byla přetvářena účelovým nebo kérigmaticko-normatickým zájmem
předávány liturgickým způsobem
tradenti neměli zájem na historickém přístupu
měli zájem na zvěstnosti a normativnosti
jaké vyznání víry měl slyšet

historická rekonstrukce je pravděpodobná, nikoliv jistá

Jak Izrael vznikl jako národ?


Firm foundations, God delivered Isaac from Death

10. února 2009 v 14:36 | Grizly |  Biblická studia
Lesson 18: God Gave Isaac; God Delivered Isaac from Death

 1. Introduction
  -Last week we learned that Abraham believed God, and because of this the LORD accepted him.
  -Another translation reads, "Abram believed in the LORD, and he credited it to him as righteousness."
  -Today we are going to study the greatest test of Abraham's faith.
  -But more important than Abraham's faith is the faithful God in whom Abraham trusted.
  -God is the central focus of this story and of the whole Bible.
 2. God fulfilled his promise and gave Abraham and Sarah a son.
  (Theme: God is all-powerful)
  -Abraham and Sarah were too old to have children, but God had promised to give them a son.
  -Abraham was 100 years old, and Sarah was 90. Sarah laughed when God said she would have a child.
  -Sarah had never had a child. She knew it was impossible at her age. But nothing is impossible with God.
  (Theme: God is faithful; He never changes.)
  -God had promised a son to Abraham many years ago, and God had not forgotten his promise.
  -God had not changed his mind. Sarah had a son, just as God had promised. They named their son Isaac.
  Read: Genesis 21:1-3 (p.23) "Sarah… became pregnant and bore a son to Abraham when he was old."
  Chronological Chart: Adam - Noah - Abraham - Isaac
  (Theme: God is supreme and sovereign.)
  -God decided to give Abraham and Sarah a son because God is the Creator of all people and all things.
  -God gives life to all people everywhere. He gave life to our ancestors, and to each of us and to our children.
  -The world and all things in it belongs to God. Abraham and Sarah belonged to God. Isaac belonged to God.
 3. God commanded Abraham to offer up Isaac.
  (Theme: God communicates with man.)
  -Many years had passed, and Isaac grew to be a young man. His father and mother loved him very much.
  -Abraham believed that all of God's promises about the coming Deliverer would come true through Isaac.
  -One day God told Abraham to do a most unexpected and difficult thing.
  (Theme: God is supreme and sovereign.)
  Read: Genesis 22:1,2 "Take your son… offer him as a sacrifice for me."
  -God was testing Abraham to see if he loved Isaac more than he loved God.
  -What authority did God have to tell Abraham to take Isaac and offer him as a sacrifice?
  -Compare: Your neighbor does not have the right to tell you what to do with your children, house, car, etc.
  -They are yours. They belong to you. They don't belong to your neighbor.
  -But didn't Isaac belong to Abraham - Abraham's son? Didn't Abraham have authority over him? (man is not a thing to be owned!)
  -Isaac was Abraham's son, but who gave Isaac his life? Who gave life to Abraham and Sara? God did!
  -Isaac belonged to God. God gave life to Isaac. God gives life to every person and living thing.
  -God made everything, and God has authority over all people and all things.
 4. Abraham believed God.
  (Theme: Man must have faith in order to please God and be saved.)
  -Think about what was happening! What a surprise this must have been to Abraham! What a difficult test!
  Isn't it corrupted to offer a man as a sacrifice. Some theologians are fighting bible for that. It's cruel and pathetic... are they right? Hasn't gone God too far?
  -Had God changed his mind about Isaac and his promises?
  -How could God's promises be fulfilled through Isaac if Abraham killed him? Had God changed his mind?
  -Had God decided that the Deliverer wouldn't be from Abraham's descendants? How did Abraham respond?
  -Even though Abraham was told to offer Isaac as a sacrifice, he did not doubt or question God.
  -He accepted what God had said. How could he respond like this? He believed that God would not lie.
  -Abraham wasn't foolish freak. He realized what he was doing. It wasn't blind faith. He knew who God is and that He has situation in hands.
  -New testament (Bible) says that A. knew that God is able to resurrect Isaac from the dead if he kills him, but hoped for the best.
  -He knew that God would not give him promises and then change his mind. He trusted God to keep his word.
  -Wasn't this impossible for a man to do? Abraham was a person just like us. The test of his faith was hard.
  -But Abraham had put his full trust in God. He had come to realize that God never fails!
  -Compare: It is hard for us to imagine one who always keeps his word. We don't always do what we say.
  -God is not like us. Abraham learned what we all need to learn: God always does what he promised to do.
  -This is what God wants us to do - to BELIEVE him.
  -Hebrews 11:19 says that Abraham believed that God was able to raise Isaac from the dead.
  -Abraham knew it was impossible for man. But he trusted in God to do this.
  -Compare: Abraham was different from Adam and Eve. They doubted God and believed Satan.
  -Adam and Eve did not believe God, but Abraham did. He believed that God would keep his word.
  -Because Abraham believed God, he immediately prepared himself to go to the place God told him to go.
  Read: Genesis 22:3-5 They started out for the place that God had told him about.
 5. Isaac questioned and Abraham answered.
  (Theme: Man must have faith in order to please God and be saved.)
  Read: Genesis 22:6-7 "Where is the lamb for the sacrifice?"
  -Isaac had probably seen many sacrifices. He couldn't understand why they didn't have a sheep with them.
  -Abraham had not told Isaac what God had told him to do.
  Read: Genesis 22:8 Abraham answered, "God himself will provide one."
  -Abraham trusted God. Believing God is the most important thing we can do in our life.
  -Just going to church or even hearing or reading the words of the Bible will not save us from Satan's control.
  -We must accept God's words and trust and believe in God.
  -Compare: if you went to the doctor and he only told you about the medicine you needed, would it heal you? You must eat the medicine, not just listen.
  -Just listening to God's words will not help us. If we listen but do not believe, we are calling God a liar.
  -This is what Satan did when he spoke to Eve. God will not accept those who do not believe in him.
  -God accepts those who, like Abraham, believe all God says and trust only in him.
  - Abraham's faith was based on his experience of God, who is faithful to keep His promise, not on some vague cliches and feelings...
 6. Abraham bound Isaac.
  (Theme: Man is a sinner. He needs God and is helpless to save himself.)
  (Theme: God is holy and righteous. He demands death as the payment for sin.)
  Read: Genesis 22:9-10 He tied up his son and placed him on the altar, on top of the wood.
  - Isaac believed his father and God as well. He was stronger than his father, but he willingly agreed to be sacrificed. Unbelievable? Morbid? Foolish? Perhaps not.
  -There was no escape for Isaac. He was tied up on the altar. Abraham had lifted the knife to kill him.
  -God had told Abraham to sacrifice Isaac, and Isaac could not escape once he was on the altar.
  -Compare: no escape for the people outside the ark, the people of Sodom and Gomorrah, Lot's wife.
  -God saved Noah and his family, Lot and his daughters, and only God could save Isaac from being killed.
  -Can we save ourselves from death and God's punishment? No. God will punish all sin. No one can escape.
  -God and only God can make a way to escape. Do you know what God did? Let's read what the Bible says.
 7. God provided a ram to take Isaac's place.
  (Theme: God communicates with man.)
  (Theme: God is loving, merciful, and gracious.)
  Read: Genesis 22:10-12 "Now I know that you honour and obey God."
  -God saved Isaac; God told Abraham not to kill his son.
  -But Isaac couldn't be saved unless there was another suitable substitute to offer to God.
  -Abraham and Isaac didn't have another sacrifice to offer. God provided another offering instead of Isaac.
  -Abraham could not provide the sacrifice. God graciously provided a ram instead of Isaac.
  Read: Genesis 22:13 Abraham looked around and saw a ram caught in a bush by its horns.
  (Theme: God is holy and righteous. He demands death as the payment for sin.)
  (Theme: Man can come to God only according to God's will and plan.)
  -God caused the ram to be caught by its horns in the bush, so it would hurt itself trying to get free.
  -If it had been injured, it would not have been an acceptable offering to God.
  -God would only accept a healthy animal as a sacrifice. God is perfect, he will only accept what is perfect.
  -God provided an acceptable sacrifice in place of Isaac.
  (Theme: God is faithful; He never changes.)
  -God is faithful. He kept his promise to Abraham. Through Isaac, God would give Abraham descendants.
  -Abraham took Isaac off the altar and put the ram which God had provided on the altar instead of Isaac.
  -Abraham killed the ram and burned it as an offering to God. The ram died instead of Isaac.
  -The ram was his substitute. God saved Isaac by providing the ram to die in his place.
 8. Abraham trusted God to send the Deliverer.
  (Theme: Man must have faith in order to please God and be saved.)
  Read: Genesis 22:14-19 All the nations will ask me to bless them - all because you obeyed my command.
  -Abraham called the place where the God provided the ram "The LORD will provide."
  -God provided a ram to die instead of Isaac. Abraham believed that God would also provide the Deliverer.
  -Abraham believed the Deliverer would rescue mankind from Satan's power and from the punishment of sin.
 9. Conclusion
  -We cannot imagine such a difficult test as Abraham faced. But we can see that God rewarded his faith.
  -God provided a way for Isaac to be saved; He provided an acceptable sacrifice - a ram to die in his place.
  -The line of the promised Deliverer was preserved. God can be completely trusted to fulfill his promises!

Nestydím se za evangelium

10. února 2009 v 14:34 | Grizly |  Biblická studia

Nestydím se za evangelium

Evangelium na ulici
Když by se vás někdo na ulici zeptal, co je to evangelium, co byste mu odpověděli?
Měli byste obavu s ním nebo s ní o tom mluvit?

Pavel si je jist, co vy?
Pavel si byl velmi jist tím, co hlásal, o tom si dnes budeme číst a povídat... možná si řeknete, že já nejsem Pavel, abych mluvil o víře s takovým přesvědčením. To je pravda. A je to dobře. Každému dal Bůh jedinečné dary a chystá se je v tomto světě použít ke své oslavě, pokud mu to dovolíme.

Rozumíme evangeliu?
Každý věřící by ale mě rozumět, co je obsahem zvěsti, které uvěŕil. Není obtížné říct, že evangelium je dobrá zpráva o Ježíši Kristu, o jeho zástupné smrti za hŕíšného člověka... o jeho dání do hrobu a zmrtvých vstání. To byste řekli asi také. Co to ale znamená konkrétně a bytostně dnes pro můj život?

Evangelium hlubin
Proto musíme jít víc na hlubinu... porozumět souvislostem, a také se jím víc zabývat, to se pokusíme v dalších setkáních. Toto úvodní setkání by nám mělo pomoci pochopit strukturu listu, pozadí, a společně se zaměříme na prvních sedmnáct veršů...

Pozadí listu
List Římanům byl psán misionářem Pavlem nejspíše z Korintu před jeho misijní cestou do Jeruzaléma v polovině padesátých let prvního století po Kristu.
Cílem tohoto listu je vyložit křesťanům v hlavním městě Římského imperia to, čemu věří a připravit půdu pro jeho cestu do Říma.
V této době - době panování císaře Klaudia, bylo vyvoláno pozdvižení proti Židům, kteří byli vypovězeni roku 49 ze Říma, po příchodu křesťanů do židovských synagog. Klaudiův edikt byl později odvolán a to umožnilo návrat věřících do Říma.

Město kultur
Jedná se o dobu mísení kultur. Řím byl v této době metropolí, něco jako dnes Londýn nebo New York nebo pro nás Praha, místem kde se střetávaly různé národy, kultury, jazyky a náboženství. Byl hlavním městem a Pavel počítal s tím, že se z tohoto města může stát strategické místo další misijní služby...

Skladba listu
Pro nás je důležité vědět, že Pavlovy listy jsou rozděleny do dvou částí - teoretické a praktické. Praktická část vyvozuje závěry z teoretické. To znamená konkrétně u Římanům, že prvních 11 kapitol se věnuje předpokladům víry a 12-16 kapitola praktickým důsledkům víry. Nelze předpoklady přeskočit a jít rovnou na praxi? To by znělo lákavě, že? To je praxe mnohých věřících dnes. Ale pak je možné, že dům, který stavíme, stavíme na špatných základech. To jistě nechceme, tak proto se pozorně začtěme a objevujme postupně klenoty, které nám ukryl náš předchůdce před skoro dvěma tisíci let...

Přečíst 1-17

Pozdrav?
Prvních sedm veršů je vlastně typický Pavlův pozdrav. Podobný můžeme najít i v jiných jeho listech. Jde o běžnou formu tehdejších dopisů, nejprve jmenuje sebe, adresáty, přeje jim vše nejlepší... Již ale v tomto oslovení je řeč o jiné osobě, o kterou celou dobu půjde. Jde o Ježíše Krista.


Další verše
Verše 8-15 mluví o Pavlově touze přijít brzy do Říma
Verše 16-18 vymezují evangelium jako vyhlášení Božího soudu, který slouží ke záchraně i k životu tomu, kdo věří...

Bridge
Posledně byla řeč o Boží spravedlnosti...
na toto téma bych chtěl dnes navázat... budeme mluvit o evangeliu jako takovém a o spravedlnosti, která se v něm zjevuje...

Study
Teď bych se s vámi rád rozdělil do skupin a společně v menších skupinkách bychom se postupně probírali tímto textem a hledali společně, co Pavel rozumí pod tímto pojmem...

Skupinová diskuse
Co je podle Pavla evangelium?
Co říká evangelium o Kristu?
Jaký je vztah mezi evangeliem a Kristem?
Co působí evangelium pro Pavla a pro nás?

Návrat a diskuse za skupiny...

Než řeknu jádro toho, co jsem chtěl říct...
připomeňme si společně dvojici veršů, které jsme se spolu začali učit...

Recitovat s ostatními verše 16-17

Teď se podíváme společně na jádro této pasáže a sice na verše 16-17...
Evangelium je moc Boží
Pavel říká, že evangelium je moc Boží. Není to nějaký lidský příběh nebo mýtus... Je to moc. Moc Boží. Je to moc, která působí záchranu. Záchranu od čeho? Od Božího hněvu, o kterém bude řeč příště... Záchranu pro koho? Pr každého, pro Židy i pro Řeky. Pro ty, kdo byli k víře povoláni jako první, skrze které Bůh pracoval první. Ale též pro nás, kteří nejsou z národa Izrael...

Proč evangelium?
Proč potřebujeme evangelium? Protože se na něm ukazuje Boží spravedlnost... Bůh nikomu nestraní. Bůh vidí člověka takového, jaký je. Prohlédne naše pečlivě vybudované masky. Společenské role, vzdělání, výmluvy i slabosti. Vidí za ně. Zná každého z nás...

Bůh soudce
Nyní Bůh soudce říká soudní výrok. Stojí v místě soudce a říká, co je pravda a co si myslí, jak to je.
Spravedlnosti nemůžeme dosáhnout sami ze sebe, o tom bude řeč v dalších setkáních... To bychom pohořeli... Spravedlnost je z víry... To je zapsáno a je to na očích...

Co je ale skryté?
Víra není jen lidská aktivita. Jak víme, je to Boží dar. Dar shůry. Víra může také znamenat věrnost... V řečtině, i v angličtině, i v češtině to odkazuje ke společnému kořenu. Věř - věr - nost...A je to Boží věrnost...
Není to lidská věrnost, ale věrnost Boží... Jeho věrnost jeho zaslíbení. Tomu, co slíbil. On udělá to, co slíbil...

On přišel.
Přišel v Kristu na tuto zem. Mezi lidi. On v Kristu ukazuje svou spravedlnost. Svou lásku k lidem dokazuje v Kristově kříži.


Je z víry a vede k víře
Je to spravedlnost, která je z víry, z věrnosti. A skrze Boží věrnost víme, že On je hodný naší víry. Že má smysl mu věřit, že je spolehlivý. A tak věrnost Boží vede k víře lidské. Nejde o to být duchovní Rambo. Nejde o to strávit dvacet hodin denně na kolenou nebo rozdat vše, co mám na chudé. Jde o to, skutečně se spolehnout na toho, kdo je spolehlivý. Věřit tomu, kdo je věrný.

A co spravedlnost? Uvidíme v dalších dílech...

Shrnutí
Pavel, Boží posel dobré zprávy píše i nám...
Evangelium je moc Boží, která přináší záchranu z potápějící se lodi...
Musíme vyskočit a chytit se... toho, na kterého je spolehnutí... On nám dává víru. Jeho lano je silné a nepřetrhne se, on je nepustí.
Protože on je věrný, můžeme i my věřit a přijmout víru. Tato víra znamená spravedlnost Boží. Je to víra Evangeliu. Božím evangeliu, dobré zprávě o Kristu. Evangelium zjevuje Boží spravedlnost. Soudní výrok, že Bůh se hněvá, ale v Kristu je spravedlnost... o tom ale bude řeč...

Konec
Připomeňme si verš, který uzavírá tuto kapitolu a pojďme děkovat Bohu a vyznávat v modlitbě.

Co je opravdová spravedlnost a moudrost?

10. února 2009 v 14:34 | Grizly |  Kázání

Pravá moudrost

Báseň o životě
Strom zelený, života plný.
Takovým chci být.
Plný života, síly a odvahy.
Takovým chci být.
V úrodné půdě položit základ.
To bych chtěl.
To chce ale ode mne, abych hledal, na židli jen neseděl.


Chodit v Hospodinových slovech
Pravá moudrost je chodit v Hospodinových slovech. Prvním a posledním slovem je Kristus, který je moudrostí i životem. Cesta s ním znamená život. Cesta bez něj prázdnotu, smutek a smrt.


Pozdrav
Bojovníci, hledači, bratři a sestry, přátelé, všichni přátelé i nepřátelé ranního vstávání.
Chtěl bych se s vámi dnes zamyslet nad tématem pravé moudrosti. Starý zákon, ze kterého jsme četli a zvláště jeho mudrosloví mluví o moudrosti. O pravé moudrosti. Tato zvláštní moudrost nespočívá v lidech ani ve věcech, ani v nás samotných.

V čem je dnešní moudrost?
V čem spočívá dnešní moudrost? Komu nebo čemu lidé dnes nejvíce věří a pokládají je za moudré? Podle průzkumů jsou to učitelé, vzdělanci, knihy, televizní moderátoři. Málo už věří kazatelům, kněžím a politikům. Snad mají svoje důvody, to lze pochopit.


Vtip o holiči...
Byl jednou jeden holič, který se rozhodl mluvit se zákazníky o své víře. Jakmile další den vyšlo slunce, vyskočil z postele a dal si závazek. Dnes budu o Bohu mluvit prvnímu muži, který projde dveřmi. Zanedlouho přišel do holičství jakýsi muž a zvolal. Chci oholit! Jistě, jen se tady pěkně posaďte do křesla a za chviličku jsem u vás, odpověděl holič.
Odběhl do zadní místnosti a celý neklidný se krátce pomodlil. Bože, přišel můj první zákazník a já mu teď budu povídat o tobě. Dej mi moudrost, abych volil správná slova. Amen.
Kvapně přiběhl zpátky: v jedné ruce břitvu, ve druhé Bibli. Prohlásil: Dobré ráno, pane. Mám pro vás otázku. (pauza) Jste připraven zemřít?


Co je tedy pravá moudrost?


Pamatuje si Bůh?

10. února 2009 v 14:32 | Grizly |  Kázání

Bůh je věrný a pamatuje svá zaslíbení

Zdravím vás všechny v tomto čase třetího adventního týdne. Sešli jsme se tu dnes připomenout si a slavit společně velmi významnou věc. Bůh se stal člověkem a přišel do světa. Přišel v těle. Přišel jako Ježíš Kristus. Narodil se jako člověk.

K této zvláštní události hlavně ukazují Vánoce, navzdory marketingovým trendům a zvrhlým tendencím této komerční doby fixované na peníze. Proto bych nás všechny chtěl povzbudit, abychom si připomínali skutečný význam Vánoc, až budeme péct cukroví, trávit čas s rodinami a v kruhu přátel, na horách a všude, kam se chystáme.

Může Bůh zapomenout?
Chtěl bych začít s provokativní otázkou:

Jste zapomnětliví?
já zapomínám velmi často, jeden z nejhorších prohřešků, kterého se dopouštím je, že zapomínám volat, když jsem to slíbil...

Pán Bůh nemůže zapomenout. Není jako člověk. Člověk zapomíná, Pán Bůh nemůže. Ale co znamená, že se rozpomíná?

Chtěl bych se společně s vámi zamyslet nad příběhem, který se stal už dávno, vrací nás do doby Noeho a známé archy a potopy, jak si jistě pamatujete...

Co znamená, že se Bůh rozpomíná?