Červen 2008

Příprava kázání Gn 16 II

24. června 2008 v 18:51 | Grizly |  Exegeze a práce se slovníkem
Druhé čtení
Odkud jdeš a kam kráčíš? Quo vadis...
Ví vůbec Hagar kam přesně jde? Neodpovídá na druhou otázku. Odpovídá jen na otázku odkud jde... Ale podle lokality jde směrem na Egypt...
Je sama, opuštěna a opouští...
Utrpení a zkoušky nás nutí nebo my se nutíme utéct, odejít od problému ke starým způsobům řešení (Egypt), které ale neznamenají řešení, ale vlastně smrt... Je to pohodlnější utéct od problému než zůstat a nechat se ponižovat (šéfem, rodiči, kazatelem, vedoucím mládeže...)?
Co dělá Hospodin - intervenuje - říká: vrať se zpátky, odpovídá na otázku kam jdeš, když nevíme... a dává zaslíbení. Není jen slepý příkaz jdi tam a tam... podobně jako v Gn 12... Gn 12-50 vyprávění o patriarších v kontextu smlouvy, Gn 16 mezi dvěmi smlouvami 15 a 17...
takže Hagara je součástí Božího plánu, počítá se s ní... Není opuštěna, sama, ale Hospodin za ní přichází, posílá posla a ani nechce, aby byla sama, posílá ji zpět k Abramovi, jejímu muži.
Hospodin je živý Bůh - studnice Živého - nebo alternativní překlad v 13 - bér lahaj roj - který je živý a vidí... Bůh je aktivní, jedná a vidí naši situaci a sklání se k nám a přináší konkrétní řešení. Jeho posel přináší Hagaře evangelium, dobrou zprávu - bude mít syna a ten bude někdo...
Pokračování komentáře WBC
v7 andělé, resp anděl Páně - v sg - přicházejí v momentu osobní krize jako zvláštní Boží přitomnost, reprezentanti Boha
zdá se, že byla opravdu na cestě do Egypta, cesta z Barsheby do Kadesh-Barnea k slaným jezerům, Šur je mezi Gerarem a Kadeshem, možná Tel-el-Farah?
Ve v8 je nazvána poprvé Hagara jménem a je odhalena její identita - otrokyně Sáraje... jak to může pocestný vědět? Rétorická otázka: kde jsi, kde je, odkud jdeš? To je přece jasné... (3,9 a 4,9)... je to paralela mezi Adamem, Kainem a Hagarou? Na rozdíl od Adama a Kaina, Hagara je upřímná... utíkám pryč od paní...
 • Tedy Bůh vidí a rozumí naší situaci, přesto se nás ptá - odkud jdeš, kde jsi a kam kráčíš? Proč? Nedělá z nás pitomce, ale bere nás vážně. Bere vážně naše břemeno, naše starosti... trápení a přichází do toho všeho a je v tom s námi.
v9 Jaká odpověď: vrať se... je ještě silnější... vrať se k Hagaře a pokoř se... hitpael imp 2sgF anah - trp pod její rukou, snášej příkoří? Důvodem je zaslíbení...
v10 běžné zaslíbení patriarchům (17,2, 22,17, 26,24), zde boží ujištění... Hagařino pokolení je zahrnuto do Abramova zaslíbení (13,16; 15,5)! utrpení a četné potomstvo jsou propojeny - už v kapitole 15 je toto téma - 15,13 tvoji potomci budou žít v zemi... budou tam otročit... zde podobně rozvíjeno
 • Tedy zaslíbení je spojeno se zkouškou a vytrvalostí. Dobré věci nejsou zadarmo a nejdou jednoduše. Je to Boží milost, ale znamená vydání se, odevzdání, dokonce utrpení. Podobně v nz učedníkům je řečeno, že budou pronásledováni (např blahoslavenství Mt 5 i jinde), většina učedníků byla popravena... je to obraz, nemusí být poprava... Nebo Pavel napomíná k vytrvalosti či Jakub... víra ve zkouškách... Tedy věřit a následovat Krista neznamená, že to bude snadné a že se nám musí dařit dobře a že nebudeme trpět, může to znamenat pravý opak - může to být velmi těžké... ale Bůh vidí, slyší, je s námi a prochází tím s námi a my můžeme pohlédnout za ním... V Kristu je to mnohem silnější - protože On se identifikoval s naším utrpením a utrpením stvoření
11-14 svoboda, kterou matka Izmaele Hagara zasela, jednou její syn sklidí... free-roaming, beduín, bude volný... bude proti všem a všichni budou proti němu... co je to za zaslíbení?
13 El roi - Hagar nazývá Hospodina Bohem, který ji vidí.
 • Jméno Hagařina syna (11.15) Bůh slyší a jeho povolání jako svobodného beduína vyjadřuje Boží zájem o utlačované, utiskované a jeho zájem o jejich osvobození.
15-16
Nakonec Izmael není synem Sáry, ale Hagar - Sářin původní záměr se nezdařil. Hagara je ta, kdo trpí a je odměněna, ne Sára, která utlačuje navzdory vší svojí autoritě a plánům...
Nakonec Izmael ale není synem zaslíbení. Sára musí doufat ve vlastní dítě - Izáka. Nezíská syna zaslíbení z Hagary... Zdá se, že Sářina úzkost a strach o potomka oddálila, nezrušila, Boží zaslíbení. Tedy Izmael byl zkratka, která se stala objížďkou.
 • Tedy lidská snaha získat zaslíbení přirozenými prostředky selhává, ale navzdory tomu Bůh si používá syna zrozeného z lidské vůle ve svém plánu, ale svůj plán s vyvoleným lidem smlouvy naplňuje skrze syna, kterého dá svými prostředky později
 • Jak my svým jednáním můžeme zpomalit uskutečňování Božího království na zemi? Jak my svým někdy hloupým a marným jednáním bráníme Božímu plánu a místo zaslíbení a vinných hroznů sklízíme trpké plody... Bůh si to nakonec použije jistě k dobrému, ale je to zkratka? Zkratka tohoto typu je vlastně neplánovanou objížďkou.
 • Bůh je ale slitovný a počítá i s našimi zkratkami a nakonec je použije k dobrému. To není ale výmluva a důvod, proč máme pohodlné zkratky hledat, naopak.
Další komentáře
Co s proroctvím o jejím synu Izmaelovi? Není to kruté? Jaká milost?! Musí se vrátit do poroby a má se jí narodit takový syn? Co je to za svobodu?
Je to snad příprava na výchovu jejího nezkrotného syna, který bude jako divoký osel (pere adam = oslí muž) - neomezená láska ke svobodě?
13-16
13 Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí?
Forma modlitby, osobní nazvání Hospodina Bohem, který vidí... Je překvapená, opravdu jsem zde viděla? Zdaliž teď také nevidím po tom, kterýž mne viděl? KP
Překvapení z takové příležitosti... opravdu mi bylo dovoleno vidět toho, který se stará (dosl vidí)?
Pro Hagar se stal Bůh dohlížitelem, tím, kdo se stará.
Klíčová otázka pro Hagar bylo: stará se Bůh o mě? Má zájem? (deismus)
 • Tedy Hospodin je bohem, který má o nás zájem a stará se o nás, není jen slepým hodinářem, který natáhl pendlovky a nechal svůj svět být.
14 to, co byl pramen ve v 7 (ajin), tady je studna (beer lahai roi) studna živého kdo vidí.
Studna podle Skinnera Ajin-Muweilih - stanice karavany 12 mil na západ od Kadeše; Kádeš Barnea - 40 mil na jih a trochu na západ od Béršeby.
15-16Abram dává narozenému synovi jméno podle posla - Izmael, Bůh slyší. Hagar i Abram poslechli anděla Hospodina.
Text kázání
Bridge
Když jsme se podívali na příběh očima Sarai, bude zajímavé vidět příběh z druhé strany. Jak vnímala situaci žena na útěku? Nejsem žena, tak nerozumím jistě tomu, co jako žena prožívala, ale pokusím se rozvinout malou úvahu nad jejím osudem.
Aktualita
Nevím, jestli jste někdy utíkali z domu nebo jestli jste se někdy cítili opuštěni, sami. Pokud jste starší, tak je možná pro vás běžné, že se cítíte sami. Pokud naopak mladí, i přesto se můžeme cítit opuštění. Mnohdy se mi stalo, že jsem se cítil sám i uprostřed davu, uprostřed veselící se společnosti lidí. Když jsem trávil noc na letišti v Manchesteru, nikdo nikde nebyl a byl to opravdu zvláštní pocit.
Jak se musela cítit naše hrdinka Hagara? V dnešní době nemáme v Čechách otroctví, tak je těžké si představit situaci, že by vás váš otrokář v robotě mlátil nebo nějak ponižoval. Navíc forma otroctví v Izraeli byla vcelku mírná oproti situaci otroků v okolních národech, např v Egyptě, přesto Hagara utíká od své paní. V hebrejštině je slovo pokořovat nebo trápit podobné slovu použitému v situaci Izraelců v Egyptském zajetí v době před Exodem.
Podobná situace se ale může stát na jiné rovině ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nevím, jestli znáte stav, kdy byste nejradši utekli. Může to být nesnesitelný šéf nebo šéfová, možná učitel či učitelka, snad manžel či manželka nebo dotěrný kazatel či vedoucí mládeže? Možná chcete utéct od situace, ve které jste nebo dokonce utéct sami před sebou. Jestli neutíkáte, tak tato úvaha není tak úplně určena pro vás, ale přesto můžete sledovat příběh, určitě vyplyne něco zajímavého i pro vás.
Setting
Hagar je na cestě domů do Egypta, odkud pochází. Je na cestě z Báršeby přes Kadeš Barnea přes poloostrov Sínaj ke slaným jezerům v Egyptě. Ze tvaru její odpovědi na otázku odkud utíkáš a kam jdeš ale není jisté, že sama ví přesně kam, důležité je, že je pryč od své utlačovatelky Sáraj. Asi jí nezáleží moc na tom, co s ní bude. Zdá se, že se na ní její muž vykašlal a nechal ji napospas... Kde je Hospodin, kde je Bůh, nikdo o mě nemá zájem. Zdá se, že je touto cestou by brzy zahynula i její nenarozené dítě.
Střetnutí Hagary s poslem
Náš příběh je rozdělen do 3 scén, tato druhá scéna - setkání s Hospodinovým poslem je literárním dílem rozděleným do 3 částí. Verše 7 a 14 odkazují k pramenu a studni podél cesty do Šúru a blízko dnešní zastávky karavany Kádeš Barnea. Druhá část je dialog mezi andělem či poslem a naší hrdinkou (v 8 a 11-13). Třetí část je Hospodinův příkaz a zaslíbení (v 9 a 10).
Velmi zvláštní je už formulace otázky posla. Posel Hospodinův zde odkazuje zřetelně na někoho poslaného od Boha, nejen na obyčejného kolemjdoucího. Sama Hagar je překvapená tím, že ji takto oslovuje - odkud jdi přišla a kam jdeš? Neumí na druhou otázku odpovědět, protože sama dobře neví, kam jde. Odpovídá tedy upřímně jen na první - utíkám od své paní.
Posel odpovídá velmi krátce a dává ji jasné instrukce. Neutíkej. Vrať se zpátky ke své paní. V hebrejštině je použit tvar - nech se ponižovat, snášej dál utrpení, je to velmi silné. Tedy posel zná dobře její situaci a ví, čím doposud procházela a přesto ji posílá zpět. Proč bych měla? Zdá se, že jeho rada dává smysl alespoň v tom, že cesta do Egypta touto cestou je velmi pravděpodobně smrt. Její útěk není řešením. Snad si to sama dobře uvědomuje, ale přesto uprchla, protože už nemohla dál. Kdyby dostala jen instrukci vrať se, nevím, jestli by uposlechla.
Ujištění a naděje
To ale není vše, posel pokračuje dále. Dává Hagaře ujištění, že její syn bude někdo. Dokonce dostává jméno - Izmael - Bůh slyší. Hospodin o tobě ví a počítá s tebou. Stará se o tebe. Nejsi mu lhostejná. Bůh není slepým hodinářem, který natáhl pendlovky, veliké hodiny světa a nechal je tikat... Bůh se stará o své stvoření a má podíl na tomto světě.
Nevím, jak tento posel vypadal, že takto překvapil naši hrdinku, ale muselo to být velmi zvláštní setkání. Tak zvláštní, že Hagar velmi intimně vyznává Hospodinu: Ty jsi Bůh, který vidí. Bůh vševidoucí. Vidět v biblické hebrejštině znamená i starat se. Tedy viděla jsem posla Hospodinova... lépe řečeno: nezdá se mi to? Opravdu jsem viděla Hospodina? Hospodina, který vidí mé trápení, který má zájem, který se stará? Její otázka není teologického rázu, neřeší, jestli jako Mojžíš nemůže pohledět na Boha a zůstat naživu. Je spíše udivena a zaskočena tím, že se k ní Hospodin sklonil. Že ji zastavuje a říká jí co dál. Dokonce jí ukazuje budoucnost. Co bude s ní a co bude s jejím synem.
Izmael
Její syn bude beduínem. Bude svobodný. Tak svobodný, že se nenechá nikým dalším porobovat. Bude na nože s každým. A všichni budou bojovat proti němu. Tedy zatímco Hagar se má poddat, pokořit, navrátit do svého stavu, její syn bude mít jiné postavení. Když čteme příběh dál (kapitola 21), uvidíme, co bude následovat.
Ve druhém setkání Hospodin zachrání na stejném místě Hagar i jejího chlapce Izmaela od jisté smrti a dává jim nové místo v Páranské stepi. Jeho manželka bude zase Egypťanka.
Tedy s ní i jejím synem je počítáno, nemusí se bát, nezahyne, Bůh o ní ví a stará se. To ale neznamená, že to bude jednoduché. Život poslušnosti Bohu není pohodlný a snadný. Má se vrátit tam, odkud uprchla.
Aplikace
Snad můžeme v situaci, kdy je nám těžko také říct, že je jednodušší uprchnout, utéct od problému. Tak jako to udělala Hagar. Mnohem těžší je ale vrátit se a vytrvat. Nechat si kálet na hlavu. Nechat se ponižovat, ubližovat si. Co to má znamenat?
To se vám to povídá z kazatelny, že? To je možná něco, co si někteří z vás teď myslí. Rozumím vám, pro mě je velmi těžké zůstat stát v některých situacích a stejně jako naše hrdinka utíkám.
Když jsem pracoval v agentuře, měl jsem nad sebou hrozně nafoukanou šéfku. Byl jsem na místě snad jen 2 měsíce. Za tu dobu jsem ale zažil takové dusno, jako do té doby nikde. Každý den jsem si říkal, že musím odejít, že si tohle nemůžu nechat líbit. Nakonec jsem dostal jiného šéfa a situace se vyřešila, ale to nejsnažší by bylo utéct.
Bible nedává univerzální návody na život. Tohle je jeden příklad, situace. Neříkám, že ve všech situacích máme zůstat tam, kde jsme a neutíkat. Jsou rozhodně situace, kdy je správné a pochopitelné, že odejdeme. Že situace opustíme. Jsou ale situace, kdy se vyplatí bojovat a nevzdávat se. Nový zákon mluví o tom, že naše víra roste ve zkouškách a že právě tyto těžké situace vyzkouší náš vztah k Bohu.
Jak Hagar odpovídá?
Její reakce v modlitbě je doprovázena skutkem. Velmi zvláštní, snad až zarážející je fakt, že dává Hospodinu jméno. Nazývá Hospodina Bohem, který vidí. Snad ještě více je šokující, že podle této události nazývá i pramen nebo lépe řečeno studnu. Studnice Živého, který mě vidí. Tedy to znamená, že Bůh není slepým hodinářem. On je živý. On jedná i dnes. Jedná v životě Hagar. Jedná i v našich životech. On je tím, kdo nás vidí, kdo se stará. A i v tomto příběhu můžeme vidět, že jedná. Jedná někdy zvláštními způsoby. Ale zde zastavuje Hagar a posílá ji domů. Ne domů do Egypta, ale domů do Béršeby ke svému muži Abramovi a její paní Sáraj.
Místo, které označila Bér - lahaj - roi - studnice Boha, který je živý a vidí, hraje důležitou roli i v následující kapitole 21, kde jí zachrání Hospodin život vodou ze studny, kterou Hagar takto pojmenovala.
Happy end?
Hagar se vrací domů k Abramovi a porodí mu syna. Abram pojmenuje podle poslových slov syna Hagar Izmael - Bůh slyší. Tento syn se nestane synem smlouvy s Abrahamem, tím bude Izák. Ale vztahuje se na něj Abramovo požehnání z přechozí kapitoly a Hospodinovo dřívější zaslíbení. Hagar a Izmael mají jistě v Hospodinově srdci místo jako Sára a Izák a hrají důležitou roli v Božím příběhu. Tak jistě každý osamocený člověk a každý, kdo je pokořován či kým je pohrdáno. Stačí číst blahoslavenství z kázání na hoře... Ježíš zde říká...
blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni... blaze tichým, oni dostanou zemi za dědictví, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, oni budou nasyceni, blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Závěrečné shrnutí - Matěj a já...
 • Hospodin je Bůh, který vidí naše obtížné situace a jedná. Dává nám naději a zaslíbení. Počítá s každým, kdo mu důvěřuje a kdo se rozhodne bojovat a vytrvat.
 • Každý člověk má místo v Božím plánu a srdci. Když jsme sami nebo opuštěni, můžeme si být jisti, že nás Bůh neopouští a že s námi počítá.

Příprava kázání Gn 16 I

24. června 2008 v 18:50 | Grizly |  Exegeze a práce se slovníkem
Příprava kázání Kolín 8.6.2008 Matěj Hájek a Petr Šedý
Struktura
 1. Perspektiva Sáry Gn 16,1-6 Matěj asi 10min
 1. Perspektiva Hagar Gn 16,7-16 Petr asi 10min
 2. Aplikace, shrnutí střídavé výroky M a P asi 5 min
Text Gn 16, 1-16
EP 6Abram Sáraji odvětil: "Hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré." Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. 7Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, 8a otázal se jí: "Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?" Odvětila: "Prchám od své paní Sáraje." 9Hospodinův posel jí řekl: "Navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." 10Dále jí řekl: "Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat." 11A dodal: "Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší Bůh), neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. 12Bude to člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu; bude stát proti všem svým bratřím." 13I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, "Bůh vševidoucí", neboť řekla: "Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí?" 14Proto se ta studně nazývá Studnicí Živého, který mě vidí; je mezi Kádešem a Beredem. 15Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. 16Abramovi bylo osmdesát šest let, když mu Hagar porodila Izmaela.
Poznámky a nápady ze čtení
 1. mezi dvěma smlouvami - Gn 15 a 17, v obou zaslibuje Hospodin potomstvo, znamení smlouvy v Gn 17 obřízka a zachování smlouvy, Gn 15 bezpodmínečné zaslíbení;
rodiče zkoušeni a když neuspěli, snad pro netrpělivost smlouva dále kvalifikována?
 1. množstevní analogie - velice rozmnožím tvé potomstvo v 10 a 17,5-7 a dále kontrasty mezi zaslíbeními Hagaře a smlouvou s Abramem a Abrahamem...
 1. Hagar na útěku - odpověď na divnou otázku posla... odkud jsi přišla a kam jdeš? Copak Hospodin neví, odkud přišla?
 1. Proč se má vrátit, není to kruté? Je to příkaz, není to polemika nebo diskuse s Hagar... není jí necháno na výběr, ale dává jí zaslíbení...
 2. Hagar nazývá Hospodina Bůh vševidoucí... protiklad - ona nesměla pohlédnout za Hospodinem...
Komentář
Barnes
Gen 16
The angel of the Lord either represents the Lord, or presents the Lord in angelic form. The Lord manifests himself to Hagar seemingly on account of her relationship to Abram, but in the more distant form of angelic visitation. She herself appears to be a believer in God. The spring of water is a place of refreshment on her journey. She is on the way to Shur, which was before Mizraim as thou goest rewards Asshur (Gen 25:18), and therefore fleeing to Egypt, her native land. The angel of the Lord interrogates her, and requires her to return to her mistress, and humble herself under her hands.
Verse 10. [I will multiply.] This language is proper only to the Lord Himself, because it claims a divine prerogative. The Lord is, therefore, in this angel. He promises to Hagar a numerous offspring. "Ishmael." "El," the Mighty, will hear; but "Jehovah," the Lord (Yahweh), heard her humiliation. Yahweh, therefore, is the same God as El. He describes Ishmael and his progeny in him as resembling the wild ass. This animal is a fit symbol of the wild, free, untamable Bedouin of the desert. He is to live in contention, and yet to dwell independently, among all his brethren. His brethren are the descendants of Heber, the Joctanites, composing the thirteen original tribes of the Arabs, and the Palgites to whom the descendants of Abram belonged. The Ishmaelites constituted the second element of the great Arab nation, and shared in their nomadic character and independence. The character here given of them is true even to the present day.
12 divoký osel
Verse 13-16. [God of my vision] (El-roi). Here we have the same divine name as in Ishmael. "Have I even still seen" - continued to live and see the sun after having seen God? Beer-lahai-roi, the well of vision (of God) to the living. To see God and live was an issue contrary to expectation (Ex 33:20). The well is between Kadesh and Bered. The site of the latter has not been ascertained. R. Jonathan gives [chŞluwtsaa'] the [elousa]) of Ptolemy, now el-Khulasa, about twelve miles south of Beersheba. Rowland finds the well at Moyle or Muweilah, still further south in the same direction. The birth of Ishmael is in the sixteenth year after Abram's call, and the eleventh after his arrival in Kenaan.
(from Barnes' Notes, Electronic Database. Copyright (c) 1997 by Biblesoft)
struktura textu podle WBC
chiliasmus 2-6, 7-14:
7-14 Scéna dvě: Hagařino setkání s poslem
Anděl nachází Hagaru u pramene A v7
První řeč posla a Hagařina odpověď B v8
Druhá řeč posla C v9
Třetí řeč posla C1 v10
Čtvrtá řeč posla a Hagařina odpověď B1 v11-13
Jméno studny A1 v14
Scéna 3: Hagar rodí syna Abramovi v15
Dovětek k Abramově věku v16
Genesis 16:7-14
7eu-ren de. auvth.n a;ggeloj kuri,ou evpi. th/j phgh/j tou/ u[datojevn th/| evrh,mw| evpi. th/j phgh/j evn th/| o`dw/| Sour
8kai. ei=pen auvth/| o` a;ggeloj kuri,ou Agar paidi,skh Saraj po,qen e;rch| kai. pou/ poreu,h| kai. ei=pen avpo. prosw,pou Saraj th/j kuri,aj mou evgw. avpodidra,skw
9ei=pen de. auvth/| o` a;ggeloj kuri,ouavpostra,fhti pro.j th.n kuri,an sou kai. tapeinw,qhti u`po. ta.j cei/raj auvth/j
10kai. ei=pen auvth/| o` a;ggeloj kuri,ou plhqu,nwn plhqunw/ to. spe,rma sou kai. ouvk avriqmhqh,setai avpo. tou/ plh,qouj
11kai. ei=pen auvth/| o` a;ggeloj kuri,ou ivdou. su. evn gastri. e;ceij kai. te,xh| ui`o.n kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ Ismahl o[ti evph,kousen ku,rioj th/| tapeinw,sei sou 12ou-toj e;stai a;groikoj a;nqrwpoj ai` cei/rej auvtou/ evpi. pa,ntaj kai. ai` cei/rej pa,ntwn evpV auvto,n kai. kata. pro,swpon pa,ntwn tw/n avdelfw/n auvtou/ katoikh,sei
13kai. evka,lesen Agar to. o;noma kuri,ou tou/ lalou/ntoj pro.j auvth,n su. o` qeo.j o` evpidw,n me o[ti ei=pen kai. ga.r evnw,pion ei=don ovfqe,nta moi
14e[neken tou,tou evka,lesen to. fre,ar Fre,ar ou- evnw,pion ei=don ivdou. avna. me,son Kadhj kai. avna. me,son Barad
KP 7-14
7Našel ji pak anděl Hospodinův u studnice vody na poušti, u studnice té, kteráž jest při cestě Sur.
8A řekl:
Agar, *služebná* Sarai, odkud jdeš, a kam se béřeš?
I řekla:
Od tváři Sarai paní své já utíkám.
9 Tedy řekl jí anděl Hospodinův:
Navrať se ku paní své, a pokoř se pod ruku její.
10 Opět řekl anděl Hospodinův:
Velice rozmnožím símě tvé,
aniž bude moci sečteno býti pro množství.
11Potom také řekl anděl Hospodinův:
Aj, ty jsi těhotná, a tudíž porodíš syna,
a nazůveš jméno jeho Izmael; nebo uslyšel Hospodin trápení tvé.
12 Budeť pak lítý člověk; ruce jeho proti všechněm,
a ruce všech proti němu;
a před tváří všech bratří svých bydliti bude.
13I nazvala Agar jméno Hospodinovo, kterýž mluvil jí:
Ty jsi silný Bůh vidění;
nebo řekla:
Zdaliž teď také nevidím po tom, kterýž mne viděl?
14 Protož nazvala studnici tu studnicí Živého vidoucího mne.
Aj, ta jest mezi Kádes a Barad.
Komentář WBC
utrpení Hagary - pokořování, trápení anav (Ex 1,12 pp Gn 16,6) podobné pokořování Izraelitů Egypťany...
druhá scéna umístěna v divočině na cestě do Egypta skrze poloostrov Sinai, tedy Hagar se vrací domů... (do Egypta)
nadpřirozený zásah je projevem milosti - zachraňuje Hagar a její nenarozené dítě před smrtí, navrací služebnou Sáře a Abramovi druhou ženu... dalo by se dost kritizovat...

Ježíš léčitel

24. června 2008 v 18:45 | Grizly |  Biblická studia
Ježíš léčitel? Lk 4,38-44 (pp Mk 1,29-39; Mt 8,14-17)
38Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. 39Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. 40Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. 41Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. 42Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel. 43Řekl jim: "Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán." 44A kázal v judských synagógách.
Mk 1, 29-39
29Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. 30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. 32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. 33Celé město se shromáždilo u dveří. 34I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 36Šimon a jeho druhové se pustili za ním. 37Když ho nalezli, řekli: "Všichni tě hledají." 38Řekne jim: "Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel." 39A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.
Mt 8, 14-17
14Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. 15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. 16Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, 17aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: 'On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.'
Kontext, Orientace
Tento text, který Lukáš přebral z Marka a Matouš nejspíše také, proto se vyskytuje ve všech synopticích, roste roste stejně jako předchozí příběh o uzdravení posedlého, o kterém jsme mluvili posledně, z Mesijášského proroctví z Izajáše 61 o létě Hospodinovy milosti. Odehrává se jako předchozí příběh v Kafarnau - to je misijní stanice Ježíše a jeho učedníků v Galileji u Genezaretského jezera.
V tomto příběhu jde o uzdravení příbuzné budoucího Ježíšova učedníka Petra, pak přicházejí zástupy, aby je Ježíš léčil a nakonec Ježíš odchází na osamělé místo, aby se modlil. Je nalezen zástupy, které se ho snaží zadržet, aby od nich neodcházel, ale on jde dál do okolních Galilejských měst, aby naplnil své poslání. V Mt je zdůvodnění z Izajáše 53. kapitoly, Ježíšovým cílem je vzít na sebe lidské slabosti a nemoci. Děj se odehrává před povoláním učedníků z řad rybářů.
Vstupní otázka a diskuse
 • Máte vy nebo někdo ve vašem okolí zkušenost s nějakým zjevným zázrakem, kdy byl člověk uzdraven nebo s léčitelstvím (člověk má schopnost nebo dar uzdravovat?)? Mají zázraky nebo obecně viditelné Boží působení důležitou roli ve vašem křesťanském životě? Co by se stalo, kdyby žádné zázraky nebyly? Zůstali byste křesťany? Záleží křesťanská víra od Božího zjevného jednání ve světě? Není nejzjevnější zázrak Právě Kristův kříž a Boží láska k nám navzdory našemu hříchu?
Praktická aplikace
 • Jak lidem ve světě nebo i snad v církvi vysvětlujete, že Bible a křesťanská víra počítá se zázraky? V jádru křesťanské zvěsti je předpoklad Kristova zmrtvýchvstání. Je možné zázraky škrtnout a prostě s nimi počítat jako s dobovými představami?
Diskuse nad významem (dar, uzdravuje zástupy i jednotlivce, Boží království)
 • Jedna z typických pozic křesťanského přesvědčení je, že je Bůh schopen konat zázraky, protože je svrchovaný, ale dar konání zázraků a uzdravování byl určen jen pro omezenou skupinu lidí a dnes již tento dar není dán nikomu, proto je napříkad také tolik málo vyslyšených modliteb za uzdravení...
  Co si o tomto názoru myslíte? Souhlasíte s ním? Dává Bůh v dnešní době některým lidem tento dar?
 • V tomto příběhu z Kafarnaum je silně vyjádřen kontrast Ježíšova zájmu o uzdravení všech lidí oproti jeho nečinnosti v jeho domovině - Nazaretě. Proč zde jedná takto?
Lukáš možná ještě více než ostatní evangelisté spojuje zvěstování dobré zprávy právě s praktickou pomocí (uzdravování, …). Posledně jsme mluvili o Ježíšově moci vyhánět démony a moci uzdravit jednotlivce, zde jde příběh ještě dál a Ježíš uzdravuje četné zástupy lidí.
 • Ježíš zdůvodňuje svůj odchod do okolních měst svým pověřením ke zvěstování dobré zprávy o Božím království? (zvěstování Božího království v 43)
Jak souvisí evangelium, vyhlášení léta Hospodinovy milosti s příchodem Božího království?
Jak rozumíte tomuto pojmu a v této souvislosti spojení evangelia a Božího království?
Implikace
 • Šimonova tchýně po uzdravení začne jednat a hostí Ježíše a jeho učedníky (podle Mk Jakuba, Jana a možná Šimona a Ondřeje). Lze tomu rozumět jako vyjádření vděčnosti Bohu za jeho vysvobození prakticky. Jak vyjadřujete svou vděčnost Bohu, když vás vysvobozuje a vysvobodil ze zajetí tmy a hříchu?
 • Ježíš odchází na osamocené místo, aby byl se svým Otcem o samotě, ale zástupy jej vyrušují a on je léčí a uzdravuje. Jak jednáme my, když nás někdo vyruší ze soustředění (třeba i z bohulibé činnosti jako je čtení Písma)?
Re-orientace a závěr
 • Stejně jako Ježíš jedná v Galileji tím, že uzdravuje své blízké a známé, my jsme posláni ke svým blízkým (rodičům, známým, přátelům...).
 • Za Ježíšem chodí lidé a on je navzdory tomu, že chce být sám a je si vědom svého poslání, nechá se vyrušit a věnuje celý svůj čas lidem, kteří jsou v nouzi. Neztratí ale ze zřetele cíl své cesty a ten naplňuje (odchází zvěstovat Boží králoství do jiných vesnic). Stejně tak my jsme povoláni, abychom neodmítali lidi, kteří nás prosí o pomoc a přicházejí za námi, je-li to v našich možnostech a silách jim pomoci. Někdy musíme naopak rozhodnout, co je přednější.
 • Zvěst o Boží lásce k lidem není omezena na jednotlivce, ale je univerzální - Bůh miluje všechny lidi a touží, aby všichni byli zachráněni. Ježíš není poslán jen k někomu, ale přichází ke všem lidem. Stejně tak my jsme posláni do světa (ať už jsme v práci, ve škole nebo na cestách či dovolené), abychom přinášeli lidem kolem nás střípky Božího království.
 • Inspirací pro toto jedná nám může být text, který cituje Matouš v paralelní pasáži z Iz 53,4
3Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. 4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 5Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 7Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 8Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. 9Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. 10Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.

Ježíš mezi svými

24. června 2008 v 18:44 | Grizly |  Biblická studia
Ježíš mezi svými Lk 4,14-30
I. Orientace
Kde jsme?
Oddíl 4,14-9,50 Ježíš v Galileji, pak jde do Jeruzaléma... hlavní otázka pro čtenáře a posluchače - Kdo je vlastně Ježíš? Na to se úplně odpovídá až v kap 9 (9,18-20 Rozhovor s Petrem a učedníky)... Kristus Boží... v této části Ježíš popisuje své poslání, později v kázání na planině mluví o etice učedníka (6,20-48)...
Pp Mt 13,53-58 a Mk 6,1-6a - zde se vrací do Nazareta až později, v Lk je Nazaret úplně na počátku jeho služby
Na co Ježíš odkazuje?
Příběhy z
4,25 -- 1Kr 17,1-16 Elijáš záchraňuje Sareptskou vdovu při hladomoru ;
4,27 -- 2Kr 5,1-19 uzdravení Námana
Lk 4,18 -- Iz 61 od 56 proroctví o Obnově Jeruzaléma, dál proroctví o přicházejícím Mesijáši
útěcha v době Babylónského zajetí, exil 586, návrat do vlasti 539BC
tady situace Židů - nadvláda Římanů... od 64BC
Iz 61 mluví o oddělení služebníka pro službu (Ježíš je označen za Božího syna při křtu 3,21n) a sestupuje na něj Duch Boží... podobně v Iz 61 Duch Hospodinův je na něm... tedy dělá sz referenci na sebe... to je závažné...
II. Dezorientace
Scéna - Ježíš přichází do svého kráje (v14), chodí do synagog a učí... pak jde do svého domácího města a v sobotu jde zase do synagogy...
Aktualizace některých témat
Proč zrovna uzdravuje Elijáš tuto vdovu? Čím byla tak zvláštní, že zrovna ona měla být zachráněna? Proč právě aramejec (nepřítel Izraele) Náman, když bylo mnoho malomocných (27) Podobně, proč Bůh zachraňuje zdá se jen určité lidi a jiné ne?
Proč se mají určití lidé dobře a jiní trpí? Proč jsou někteří lidé chudí a jiní bohatí...?
V textu je vidět zájem Lukáše o chudé (v blahoslavenství není zmíněno chudí v duchu, pokorní... Iz 61 EP pokorní asi podle MT (anavim - pokorní i chudí, v kontextu asi pokorný Izrael... snad který činí pokání a navrací se k Hospodinu? Jsou v zajetí...) v Lk 4,18 ptóchois - chudým! Posun mezi MT a LXX! Není Lk úprava... cituje LXX.
Pokorní nebo chudí?
Komu se dává Bůh poznat a koho zachraňuje? Jak zachraňuje?
Duchovně otevřeným, vnímavým zvěstuje navrácení zraku... Těm kdo rozpoznají potřebu Boží záchrany a jeho pomoci, k těm se Bůh sklání... Bůh se dává poznat těm, kdo jsou v šeru, kdo jsou ve stínu smrti... (Lk 1,78n)
Ježíš přináší duchovní osvobození, ne politické, jak to očekávál Izrael... v tom je Ježíš jako Mesijáš provokující... Co je to za Mesijáše, který nezachrání Izrael z otroctví? Z jakého ale otroctví zachraňuje Ježíš? Co naše situace?
Jak nás Ježíš osvobozuje?
Léto Hospodinovy milosti
Lv 25,8-17 sedmý rok zvláštní milost... propuštění otroků... půda nechána ladem, aby si odpočinula...
Co tak naštvalo obyvatele Nazareta?
Vztahuje na sebe text Iz 61 při synagogálním čtení (nejdřív se posadil...)
Proč dělal Ježíš zázraky na mnoha místech Galileje (Kafarnaum...) a ne ve své domovině?
Zdá se, že Ježíš na mnoha místech nejdřív udělal nějaký zázrak a pak teprve něco řekl... tedy jeho čin doprovázelo slovo... zde jen mluví... pak jde dál a udělá zázrak...
Nejdřív ho brali (ještě ve v 22), ale pak se zasekli a naštvali, proč?
Jak může někoho naštvat někdo, kdo potěšuje a přináší radostnou zvěst o svobodě?
Co znamená Lékaři, uzdrav sám sebe?
- předvídá Ježíš, že si o něm myslí, že je blázen, když vztahuje Izajáše na sebe?
Ježíš ještě nebyl podle Lk v Kafarnaum, jaktože o něm už jeho domácí slyšeli??? (23)
Jeho domácí si žádají zázraky... Ježíš odmítá a vysvětluje...
Ježíš provokuje - připomíná příběh z období odpadlictví... pohané byli vyléčeni a zachráněni... Hospodinovi vlastní ne... snad podobnost s kázáním Johnyho? (Lk 3,4-6)
Tedy znovu - ke komu vlastně přichází Ježíš?
Jak mohl jen tak Ježíš odejít jejich středem, když ho chtěli svrhnout ze srázu? Je to normální?
Pak ještě zůstává v Galileji (jde k jezeru do Kafarnaa)...
Aplikace
 • Dobré učení...
V dnešní době si zakládáme na dobrých vztazích... a to je jistě dobře... Ježíš právě ukazuje, jak vztahy jsou důležité a že nestačí kázat a mluvit, ale právě dělat dobré skutky a nést chleba se slovem...
zároveň Ježíš strávil tolik času vyučováním... Neukazuje to něco na to, jak je důležité rozumět a pochopit, co vlastně znamená být Ježíšovým učedníkem, co znamená být v Kristu (to je nejdůležitější část nz Pavlova učení - en christos einai)?
V době internetu a tolika knih jak lidé hladovějí po odpovědích... pravých odpovědích... jsme přesyceni různými inforacemi, technologiemi, žijeme v části světa, kde jen málo lidí umírá hlady a chybí jim přístřešek nad hlavou... ekonomický blahobyt... atd atd...
přesto potřebujeme kvalitní duchovní stravu...kde a jak ji hledat?
Je snadné se přizpůsobit, vtáhnout se do víru doby a nepřemýšlet, stát se jen tupým konzumentem... Ř 12,1-2 nepřischematizovávejte se tomuto věku... co to ale znamená... je to jen číst duchovní literaturu, bibli, chodit v neděli do kostela a na skupinky?
Co děláte prakticky k tomu, abyste zachovali dobré učení? Necháváte to na jiných?
Jak souvisí učení teorie s praktickou pomocí, je možné žít jen praktický život víry bez dobrého vyučování nebo naopak jen být vyučován bibli, aniž bychom to používali v praktickém životě?
Mysl a srdce...
 • Jak mi dnes chceme srazit Krista ze skály? Co v Jeho učení nás irituje dnes?
Je to jeho vysoký nárok na následování? Je to fakt, že máme dávat na chudé? Štve vás, že máme vydávat svědectví? Štvou vás autority?
Co myslíte, že by řekl Ježíš nám, kdyby přišel na naši skupinku dnes? Nebo do našeho sboru?
Cítíte se více v roli lidí, co jsou vděční, že je Ježíš navštívil a dal jim svobodu (zdraví, zrak, jídlo...) nebo se spíše cítíte v roli zbožných židů... kdo by chtěl říct to druhé, že?
 • V čem vnímáte křesťanskou svobodu? Co pro vás znamená navrácení zraku slepým, propuštění zdeptaných na svobodu...? V čem bylo pro vás evangelium, když jste uvěřili a v čem je pro vás evangelium dnes?
 • Čemu čelí křesťanská církev dnes?
Na jednu stranu neseme evangelium - radostnou zvěst o Boží lásce... ale zároveň je to zvěst o Božím hněvu proti lidské nespravedlnosti... zaměřenosti na sebe sama...
Iz 61,2 léto Hospodinovy milosti x den pomsty našeho Boha...
Kdo je Boží přítel a Boží nepřítel...
Nechceme být selektivní v tom, co zvěstujeme a jak se ukazujeme? Je relativně snadné mluvit o Boží lásce... ale o Božím hněvu... někteří lidé zase obtížně mluví o Boží lásce, protože ji nikdy nepoznali a mají zahalený zrak jen záští... a snad nepřejí záchranu i druhým...
 • SZ příběhy o Elijášovi a Elíšovi, na které odkazuje Ježíš - Snad varování proti snaze snažit se Boha nastrkat do krabičky a myslet si, že už víme, kdo on je...
Jak komunikujete evangelium nevěřícímu člověku?
III. Reorientace, shrnutí
 • Bůh se sklání k lidem, co jej hledají s upřímným srdcem. Ježíš má slitování s chudými a lidmi, co jsou v nesnázích a nabízí jim svou radostnou zvěst. Lidem, co si myslí, že to zvládnou sami a Boha nepotřebují, těm zůstane Bůh skrytý.
 • Když budeme otročit vlastním představám o Bohu, které nám podsouvá tento svět a nebudeme citliví na to, co nás Ježíš učí, jsme těmi, kdo Krista chtějí shodit ze skály, protože Jeho slovo není pro nás pohodlné a vždy příjemné.
 • Evangelium je radostná zvěst o Boží lásce k člověku, ale nejde ji oddělit o zvěsti o Božím soudu nad lidským hříchem. Bůh se k nám v Kristu sklání, ale jen pokud toužíme po změně smýšlení a proměně našich životů jeho mocí. Nesmíme mluvit jen o tom, co je pohodlné a příjemné, součástí lásky je pravda, jde samozřejmě o to ji komunikovat v lásce.
Ježíš mezi svýma... Lukáš 4,14-30
Kde jsme?
Ježíš je v Galileji, pak jde do Jeruzaléma; součást Lk 4,14-9,50
zde Ježíšovo poslání, později v kázání na planině mluví o etice učedníka (6,20-48)...
Souběžné texty Mt 13,53-58 a Mk 6,1-6a - zde se vrací do Nazareta až později,
v Lk je Nazaret úplně na počátku jeho služby
4,25 -- 1Kr 17,1-16 Elijáš záchraňuje Sareptskou vdovu při hladomoru ;
4,27 -- 2Kr 5,1-19 uzdravení Námana
Lk 4,18 -- Iz 61 od kapitoly 56 proroctví o Obnově Jeruzaléma,
dál proroctví o přicházejícím Mesijáši
útěcha v době Babylónského zajetí, exil 586, návrat do vlasti 539BC
tady situace Židů - nadvláda Římanů... od 64BC
O co tu jde? Diskuse...
Proč Bůh zachraňuje zdá se jen určité lidi a jiné ne?
Proč se mají určití lidé dobře a jiní trpí? Proč jsou někteří lidé chudí a jiní bohatí...?
Co znamená Lékaři, uzdrav sám sebe?
Co tak naštvalo obyvatele Nazareta?
Potřebujeme kvalitní duchovní stravu... kde a jak ji hledat?
Co děláte prakticky k tomu, abyste zachovali dobré učení?
Jak mi dnes chceme srazit Krista ze skály? Co v Jeho učení nás irituje dnes?
V čem nás dnes Kristus osvobozuje?
Čemu čelí křesťanská církev dnes aneb proč je u nás v Čechách tak těžké sdílet se o Bohu s nevěřícími nebo jinak věřícími?
K čemu to bylo?
 • Co jste si odnesli z toho, co jsme četli nebo co bylo řečeno?
 • Bůh se sklání k lidem, co jej hledají s upřímným srdcem. Ježíš má slitování s chudými a lidmi, co jsou v nesnázích a nabízí jim svou radostnou zvěst. Lidem, co si myslí, že to zvládnou sami a Boha nepotřebují, těm zůstane Bůh skrytý.
 • Když budeme otročit vlastním představám o Bohu, které nám podsouvá tento svět a nebudeme citliví na to, co nás Ježíš učí, jsme těmi, kdo Krista chtějí shodit ze skály, protože Jeho slovo není pro nás pohodlné a vždy příjemné.
 • Evangelium je radostná zvěst o Boží lásce k člověku, ale nejde ji oddělit o zvěsti o Božím soudu nad lidským hříchem. Bůh se k nám v Kristu sklání, ale jen pokud toužíme po změně smýšlení a proměně našich životů jeho mocí. Nesmíme mluvit jen o tom, co je pohodlné a příjemné, součástí lásky je pravda, jde samozřejmě o to ji komunikovat v lásce.

Hagara, Bůh je živý a vidí

24. června 2008 v 18:33 | Grizly |  Kázání
Bůh je živý a vidí,
kázání o Hagařině útěku Gn 16,7-16 Kolín 8.6.2008
Bridge
Když jsme se podívali na příběh očima Sarai, bude zajímavé vidět příběh z druhé strany. Jak vnímala situaci žena na útěku? Nejsem žena, tak nerozumím jistě tomu, co jako žena prožívala, ale pokusím se rozvinout malou úvahu nad jejím osudem.
Aktualita
Nevím, jestli jste někdy utíkali z domu nebo jestli jste se někdy cítili opuštěni, sami. Pokud jste starší, tak je možná pro vás běžné, že se cítíte sami. Pokud naopak mladí, i přesto se můžeme cítit opuštění. Mnohdy se mi stalo, že jsem se cítil sám i uprostřed davu, uprostřed veselící se společnosti lidí. Nebo když jsem trávil noc na letišti v Manchesteru, nikdo nikde nebyl a byl to opravdu zvláštní pocit.
Jak se musela cítit naše hrdinka Hagara? V dnešní době nemáme v Čechách otroctví, tak je těžké si představit situaci, že by vás váš otrokář v robotě mlátil nebo nějak ponižoval. Navíc forma otroctví v Izraeli byla vcelku mírná oproti situaci otroků v okolních národech, např v Egyptě, přesto Hagara utíká od své paní. V hebrejštině je slovo pokořovat nebo trápit podobné slovu použitému v situaci Izraelců v Egyptském zajetí v době před Exodem.
Podobná situace se ale může stát na jiné rovině ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Nevím, jestli znáte stav, kdy byste nejradši utekli. Může to být nesnesitelný šéf nebo šéfová, možná učitel či učitelka, snad manžel či manželka nebo dotěrný kazatel či vedoucí mládeže? Snad možná rodiče? Možná chcete utéct od situace, ve které jste nebo dokonce utéct sami před sebou.
Jestli neutíkáte, tak tato úvaha není tak úplně určena pro vás, ale přesto můžete sledovat příběh, určitě vyplyne něco zajímavého i pro vás.
Setting
Hagar je na cestě domů do Egypta, odkud pochází. Je na cestě z Báršeby přes Kadeš Barnea přes poloostrov Sínaj ke slaným jezerům v Egyptě. Ze tvaru její odpovědi na otázku odkud utíkáš a kam jdeš ale není jisté, že sama ví přesně kam.
Důležité je, že je pryč od své utlačovatelky Sáraj. Asi jí nezáleží moc na tom, co s ní bude. Zdá se, že se na ní její muž vykašlal a nechal ji napospas... Kde je Hospodin, kde je Bůh, nikdo o mě nemá zájem. Zdá se, že touto cestou by brzy zahynula ona i její nenarozené dítě.
Střetnutí Hagary s poslem
Náš příběh je rozdělen do 3 scén, tato druhá scéna - setkání s Hospodinovým poslem je literárním dílem rozděleným do 3 částí. Verše 7 a 14 odkazují k pramenu a studni podél cesty do Šúru, tj blízko dnešní zastávky karavany Kádeš Barnea. Druhá část je dialog mezi andělem či poslem a naší hrdinkou (v 8 a 11-13). Třetí část je Hospodinův příkaz a zaslíbení (v 9 a 10).
Velmi zvláštní je už formulace otázky posla. Posel Hospodinův zde odkazuje zřetelně na někoho poslaného od Boha, nejen na obyčejného kolemjdoucího. Sama Hagar je překvapená tím, že ji takto oslovuje - odkud jsi přišla a kam jdeš? Neumí na druhou otázku odpovědět, protože sama dobře neví, kam jde. Odpovídá tedy upřímně jen na první - utíkám od své paní.
Posel odpovídá velmi krátce a dává ji jasné instrukce. Neutíkej. Vrať se zpátky ke své paní.
V hebrejštině je použit tvar - nech se ponižovat, snášej dál utrpení, je to velmi silné. Tedy posel zná dobře její situaci a ví, čím doposud procházela a přesto ji posílá zpět. Proč bych měla?
Zdá se, že jeho rada dává smysl alespoň v tom, že cesta do Egypta tudy znamená velmi pravděpodobně smrt. Její útěk není řešením. Snad si to sama dobře uvědomuje, ale přesto uprchla, protože už nemohla dál. Kdyby dostala jen instrukci vrať se, nevím, jestli by uposlechla.
Ujištění a naděje
To ale není vše, posel pokračuje dále. Dává Hagaře ujištění, že její syn bude někdo. Dokonce dostává jméno - Izmael - Bůh slyší. Hospodin o tobě ví a počítá s tebou. Stará se o tebe. Nejsi mu lhostejná. Bůh není slepým hodinářem, který natáhl pendlovky, veliké hodiny světa a nechal je tikat... Bůh se stará o své stvoření a má podíl na tomto světě.
Nevím, jak tento posel vypadal, že takto překvapil naši hrdinku, ale muselo to být velmi zvláštní setkání. Tak zvláštní, že Hagar velmi intimně vyznává Hospodinu: Ty jsi Bůh, který vidí. Bůh vševidoucí. Vidět v biblické hebrejštině znamená i starat se. Tedy viděla jsem posla Hospodinova... lépe řečeno: nezdá se mi to? Opravdu jsem viděla Hospodina? Hospodina, který vidí mé trápení, který má zájem, který se stará?
Její otázka není teologického rázu, neřeší, jestli jako Mojžíš nemůže pohledět na Boha a zůstat naživu. Je spíše udivena a zaskočena tím, že se k ní Hospodin sklonil. Že ji zastavuje a říká jí co dál. Dokonce jí ukazuje budoucnost. Co bude s ní a co bude s jejím synem.
Izmael
Její syn bude beduínem. Bude svobodný. Tak svobodný, že se nenechá nikým dalším porobovat. Bude na nože s každým. A všichni budou bojovat proti němu. Tedy zatímco Hagar se má poddat, pokořit, navrátit do svého stavu, její syn bude mít jiné postavení. Když čteme příběh dál (kapitola 21), uvidíme, co bude následovat.
Ve druhém setkání Hospodin zachrání na stejném místě Hagar i jejího chlapce Izmaela od jisté smrti a dává jim nové místo v Páranské stepi. Jeho manželka bude zase Egypťanka.
Tedy s ní i jejím synem je počítáno, nemusí se bát, nezahyne, Bůh o ní ví a stará se. To ale neznamená, že to bude jednoduché. Život poslušnosti Bohu není pohodlný a snadný. Má se vrátit tam, odkud uprchla.
Aplikace
Snad můžeme v situaci, kdy je nám těžko také říct, že je jednodušší uprchnout, utéct od problému. Tak jako to udělala Hagar. Mnohem těžší je ale vrátit se a vytrvat. Nechat si kálet na hlavu. Nechat se ponižovat, ubližovat si. Co to má znamenat?
To se vám to povídá z kazatelny, že? To je možná něco, co si někteří z vás teď myslí. Rozumím vám, pro mě je velmi těžké zůstat stát v některých situacích a stejně jako naše hrdinka utíkám.
Když jsem pracoval v agentuře, měl jsem nad sebou hrozně nafoukanou šéfku. Byl jsem na místě snad jen 2 měsíce. Za tu dobu jsem ale zažil takové dusno, jako do té doby nikde. Každý den jsem si říkal, že musím odejít, že si tohle nemůžu nechat líbit. Nakonec jsem dostal jiného šéfa a situace se vyřešila, ale to nejsnažší by bylo utéct.
Bible nedává univerzální návody na život. Tohle je jeden příklad, situace. Neříkám, že ve všech situacích máme zůstat tam, kde jsme a neutíkat. Jsou rozhodně situace, kdy je správné a pochopitelné, že odejdeme. Že situace opustíme. Jsou momenty, kdy se vyplatí bojovat a nevzdávat se. Nový zákon mluví o tom, že naše víra roste ve zkouškách a že právě tyto těžké situace vyzkouší náš vztah k Bohu.
Jak Hagar odpovídá?
Její reakce v modlitbě je doprovázena skutkem. Velmi zvláštní, snad až zarážející je fakt, že dává Hospodinu jméno. Nazývá Hospodina Bohem, který vidí. Snad ještě více je šokující, že podle této události nazývá i pramen nebo lépe řečeno studnu. Studnice Živého, který mě vidí. Tedy to znamená, že Bůh není slepým hodinářem. On je živý. On jedná i dnes. Jedná v životě Hagar. Jedná i v našich životech. On je tím, kdo nás vidí, kdo se stará.
A i v tomto příběhu můžeme vidět, že jedná. Jedná někdy zvláštními způsoby. Ale zde zastavuje Hagar a posílá ji domů. Ne domů do Egypta, ale domů do Béršeby ke svému muži Abramovi a její paní Sáraj.
Místo, které označila Bér - lahaj - roi - studnice Boha, který je živý a vidí, hraje důležitou roli i v následující kapitole 21, kde jí zachrání Hospodin život vodou ze studny, kterou Hagar takto pojmenovala.
Happy end?
Hagar se vrací domů k Abramovi a porodí mu syna. Abram pojmenuje podle poslových slov syna Hagar Izmael - Bůh slyší. Tento syn se nestane synem smlouvy s Abrahamem, tím bude Izák. Ale vztahuje se na něj Abramovo požehnání z přechozí kapitoly a Hospodinovo dřívější zaslíbení. Hagar a Izmael mají jistě v Hospodinově srdci místo jako Sára a Izák a hrají důležitou roli v Božím příběhu. Tak jistě každý osamocený člověk a každý, kdo je pokořován či kým je pohrdáno.
Stačí číst blahoslavenství z kázání na hoře... Ježíš zde říká...
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni... blaze tichým, oni dostanou zemi za dědictví, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, oni budou nasyceni, blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Závěrečné shrnutí...
 • Hospodin je Bůh, který vidí naše obtížné situace a jedná. Dává nám naději a zaslíbení. Počítá s každým, kdo mu důvěřuje a kdo se rozhodne bojovat a vytrvat.
 • Každý člověk má místo v Božím plánu a srdci. Když jsme sami nebo opuštěni, můžeme si být jisti, že nás Bůh neopouští a že s námi počítá.