Březen 2008

Svědectví

24. března 2008 v 14:58 | Grizly |  Úvahy a komentáře

Osobní ukušenost

Svědectví je malý literární žánr, který popisuje okolnosti a osobní zkušenost ve vztahu k Bohu jako osobnímu Spasiteli (zachránci) a Pánu v životě člověka. Má pomoci druhým v orientaci v životě.

Jak jsem uvěřil?
Na průmyslovce jsem potkal spolužáka, se kterým jsme měli podobného koníčka - počítače. Nebyl věřící. Poznali jsme se lépe a znal jsem dobře jeho přednosti i slabé stránky. Někdy si ze mě dělal legraci, ale přesto jsem ho obdivoval, protože byl dost chytrý. Sice nebyl moc dobrý na jazyky, ale v matice a programování mu to dost myslelo. Ve druháku jsem u něj začal pozorovat dost změn. Už nebyl tak sobecký a jeho přístup k druhým se dost změnil. Jednou, když jsme byli s kámarády v tanečních, pozval mě na svůj křest. Nemohl jsem věřit tomu, že je tak chytrý kluk křesťan. O několik týdnů později mě pozval do čajovny. Povídali jsme si nad čajem a poznal jsem některé jeho známé ze sboru. Překvapilo mě, že to nejsou jen nějací náboženští fanatici, což byla představa, kterou jsem měl od malička vštěpovanou do hlavy o křesťanech, ale že mají své názory na svět docela dobře srovnané. Sice jsem jim nevěřil, když mluvili o Ježíši, ale donutilo mě to zamyslet se více nad konzistentností toho, co jsem si o světě myslel. Nevěřil jsem, že by mohl být Bůh, přišlo mi to absurdní, ale po pár apologetických argumentech jsem musel uznat, že není takový nesmysl připustit, že má smysl přinejmenším o jeho existenci přemýšlet jako pochybovat. Protože jsem v životě hledal nějaký pevný bod a hledal jsem odpověď na otázku po smyslu života, to, co mi mí noví přátelé říkali, dávalo docela smysl. Na jednu stranu jsem odmítal mít nějakou "berličku", ale na druhou stranu jsem toužil po smysluplném životě. Jedním z nejkritičtějších problémů pro přijití Krista ale nakonec byla moje pýcha. Trvalo mi skoro rok od té doby, co jsem poprvé slyšel o naději v Kristu, než jsem uznal, že skutečně Ježíše potřebuju jako svého Pána. Nechtěl jsem Bohu zkrátka dovolit, aby byl číslo jedna v mém životě. Bůh má ale dost přesvědčivé metody, jak člověku ukázat, že na to zkrátka nemáme, tak se mu to u mě nakonec podařilo. Po rozchodu s přítelkyní, pár tužších konfliktech s otcem a stresu ve škole jsem byl dost zranitelný a byl jsem více pokořen přemýšlet nad berličkou, kterou jsem do té doby odmítal. Jednou jsem jel domů autobusem a přemýšlel nad tím vším, když v tom mě napadlo, že co když je skutečně pravda to, co mi kamarád říkal? Tak jsem řekl Bohu, že nevěřím, že existuje, ale kdyby byl, že bych ho rád poznal. Něco se asi uvnitř změnilo. Zanedlouho jsem začal chodit na mládež do CB a po pár dalších zamyšleních a slyšení evangelia mi došlo, že to má smysl i pro můj život. Klíčovým veršem pro mě byl často využívaný verš ze Zjevení 3,20. Uvědomil jsem si, že bych docela rád s Ježíšem pojedl a od té doby (rok 2002) je pro mě živým chlebem na každý den.


Co je religionistika a náboženství?

19. března 2008 v 10:31 | Grizly on Hošek |  Religionistika
Co je to náboženství? Pohled psychologie, sociologie, teologie, filosofie?
Definice?
v angl. religious studies, history of religions, comparative religionistics
v něm Religionswissenschaft, Religionsgeschichte
viz papír
Náboženství je podobné tělesné bolesti (bolest nelze zkoumat pod mikroskopem)
Štampach: vztah k numinózní transcendenci (transcendentnímu tajemství, Halík)
Nástin religionistiky
Skalický, katolický teolog a kněz
2 tábory -
brněnští docenti (pozústatek komunistické "inkvizice") x kněžouři (faráři, Halík, Štampach, Heller)
Stáří rg asi 150 let, Max Miller - zakladatel religionistiky (1868)
Důvod vzniku: C20
a. na teologických fakultách - zabývá se náboženstvím do hloubky (studium textů a jevy)
nedá se stíhat (potřeba extensivních znalostí pro biblistiku (nz a sz))
přístup history of religions, religionsgeschichte
co je to náboženská zkušenost (mimo křesťanství a známé směry)
obecná věda o náboženství
x
b. osvícenská emancipace z područí náboženské autority
demystifikace, snaha rozbít, ukázat hliněné nohy
není dějinný přístup, nemá teologický základ, přístup empirický
snaha objevit prapůvodní kořeny náboženství
"honba za původem náboženství"
viz papír
Mueller - jazyk se vymkne z kloubů, odkloníme se od běžného užití jazyka, začne se tvořit VR, při traumatizující zkušenosti začne člověk používat metafory a symboly
Frazer - magie, primitivní, fiktivní, iluzorní příčinnost; bestie se chřtánem; bytostná ochrana před okolím, tygří kůže jako ochrana proti tygrům; dotyková (vlasy, tričko) a napodobivá (voodoo), iluze, že "to" mám pod kontrolou; to ještě není náboženství.
Co je špatné na magii? Principem je ovládat duchovní veličiny manipulativní cestou (snažím se Pána Boha k něčemu donutit) x logika tvrdošijného vztahu (na tvoji přímluvu já je nezničím)
Začíná skutečně teologie (křesťanství) tam, kde končí náboženství?
Výrok dne: "Člověk je emancipovaný láčkovec, co utekl z bažiny a osídlil města":)
Religionistika je napůl mezi teologií (která je reflexí víry s odkazem na tradici a laboratoř víry - církev) a vědou
Výrok dne: "Ježíš je halucinogenní houba, učedníci je společenství narkomanů, kteří" John Alegro skrze Hoška
Struktura
A. Náboženství a … (kytička)
duše
společnost
politika
kulturní antropologie "člověk je to zvíře, co vytváří náboženské kultury"
B. Náboženství
teologie a filosofie (proč?)

Otázka menšin

19. března 2008 v 10:30 | Grizly on Hájek |  Etika
Problematika menšin
Teologické předpoklady
Starý Zákon
 1. jsme na stejné lodi
člověk jako imago dei, člověk je unikátní
Ž 8 člověk je důstojná bytost
5Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? 6Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. 7Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: 8všechen brav a skot a také polní zvířata 9a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
 1. smlouva mezi Bohem a člověkem
Noe: nikdy nevyhladím člověka
Abraham: skrze tebe požehnám všechny čeledi země
Mojžíš
 1. výjimky v exklusivitě
Melchisedek je pohan, má důležitou roli
Moábka Rút je pohanka
široká nevěstka Rachab zachrání Izraelce
pastevec Reuel, Jethro - manažerský systém v církvi
 1. Bible obsahuje mudroslovnou literaturu z pohanského prostředí
 1. univerzální echatologický horizont
nejen Izrael, ale všichni dospějí jediné Pravdě
 • na druhou stranu je nutno vyvažovat: Izrael jako Boží lid
Nový Zákon
 • Ef 2 zbořena zeď mezi lidmi v Kristu
13Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. 14V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil 15zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír.
 • Sk 10 Petrovo vidění
 • Gal 3 28Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.
 • Ježíš překonává bariery - národnostní, kulturní
Setník a jeho víra, žena u studně, žena z Týru, milosrdný Samařan
 • Sk 14 Bůh naplňoval pohany radostí a prokazoval jim dobro
16Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěly, 17avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí."
Sociální důrazy Božího zjevení
viz handout
není ale však ojediněné, např. v Egyptě rovněž soucit s chudými
vyrovnávání sociální nerovnosti v Lv 25 (léto odpočinutí a milosti)
člověk nemusí mít starost (Mt 6.19-24), strach dělit se s druhými, má svobodu pomáhat druhým
sbírky pro potřebné pomáhají podporovat sbory navzájem i potřebné ve světě
problém je v tom, že se peníze investují do viditelných změn (např. evangelizace) než do méně efektivních (diakonie)
identifikace distanc porozumění
přenos
expert
vůdce
tyran, despota
donucení
příklady:
 • Matiční ulice a Romové
despota, silové řešení, postaví zeď: radnice
zástupci Romů - vůdce, jdou si po svém, nesnaží se mluvit s lidmi: romská iniciativa, vláda
 • společnost pro manželství v Izraeli pomáhá muslimské menšině
najímá arabského poradce, porozumění - iniciativa na lidech samotných
aplikace
Jak církev přistupuje k misii?

Ekologie

19. března 2008 v 10:26 | Grizly on Hájek |  Etika
Ekologie
pojem a úvod
oikos - dům, starat se o dům
kombinace biologie a sociologie (vztahy a příroda)
základním principem je stabilita (řád je protipólem chaosu)
všechno souvisí se vším
aktuální problémy
plyny v atmosféře, globální oteplování
nebezpečí monokultur (pole, lesy, kůrovec)
tání ledovců, rozšiřování pouští
rozšiřování člověka, doprava
radioaktivní odpad
Je křesťanství škodlivé pro přírodu?
Jak rozumí Bible přírodě?
Ne panovat, ale spravovat.
Dávat jméno neznamená autoritářství, diktátorství, ale rodičovská autorita.
Příroda není neosobní, neživá, ale naopak.
Příroda není stroj, ale na druhou stranu není bohyně.
Extrémy:
zneužití přírody x východní spiritualita
Příroda je Boží plášť (mystika přírody)
x
Demytologizující pohled (příroda není bytost, je stvořená)
Barfield, antroposofie, zaniká rozdíl mezi Bohem a stvořením
Ř 8. Příroda má podíl na vykoupení
Zj 22 Nové nebe a nová země
ne duchovní podstata, ale barevná hmota, ne éterická podstata, ale smyslově vnímatelná podstata
dokonalý návěk do zlatého věku
omyly v křesťanském myšlení
 1. dualismus - propastná vzdálenost mezi duchem a přírodou, duší a tělem
příroda je dočasná, má omezenou hodnotu, je ztráta času zabývat se ekologií, máme hlavně zvěstovat evangelium, následovat Krista v duchovním slova smyslu
 1. deismus - Bůh natáhnul svět jako budík a pak ho nechal být
Rene Descartes - "zlý křesťan" - rozpojení ducha a přírody
duch ve stroji, skafandr, tělo je odpad, který jen shnije, podobně příroda
je možné nakládat s přírodou ledabyle, protože je dočasná
 1. východní spiritualita, new age, budhismus a východní náboženství
příroda je božská, je částí boha, je bůh
člověk je spojen pupeční šňůrou s matkou přírodou
skauti a česká turistika
Co prakticky můžeme udělat?
Třídit odpad. Odloupni víčko od jogurtu a roztřiď. Vymyj kelímek.
Křesťané mají žít nepohodlně a obtěžovat se.
Sběr odpadu-dků.
Modlitba v pokojíku, ne na odiv lidí.
Nejen alfa kurzy, ale také ekologická činnost.
Bůh ve stvoření, Moltmann

Homosexualita

19. března 2008 v 10:25 | Grizly on Hájek |  Etika
Homosexualita
Zaskočen radostí, CSL, autobiografie
chlapecká škola, praktiky hs
když zváží všechny věci kolem, tyto praktiky byly asi nejlidštějším bodem
není to ideální cesta, ale pořád je to vztah
dívat se na lidi apriori jako na zvrácené je předčasné, je nutné posuzovat případ od případu
dva pohledy
 1. zastávat se homosexuálů
není morální problém - argumenty pro
 • Gen 19. Vyvrácení Sodomy kvůli hříchu
5Volali na Lota a řekli mu: "Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!" 6Lot k nim vyšel ke vchodu, dveře však za sebou zavřel. 7Řekl: "Bratří moji, nedělejte prosím nic zlého. 8Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší."
yada 3045- nemá sexuální podtext (8,5)
jedná se o porušení morální normy - když přišel host v dobrém, byla povinnost se chovat k hostům slušně
 • Ez 16.49
49Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala.
Pýcha, sytost, chleba a sebejistý klid - komentář ke Gn 19
nejedná se o hs praktiky
 • Lev 18 - hlavní zákazy hs praktik
Rituální příkazy z Tóry se vykládají jako dobově podmíněné, dnes toto není závazné.
 • SZ byl proti hs, Bůh se stavěl proti hs, ale ne kvůli ní samotné, ale problém byl, že národ nesměl vymřít, proto znamenala hs problém. Sníží se porodnost.
Ježíš se měl narodit z Davidovské linie.
 • 1K 6.9
9Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, 10ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
V 7.k. Pavel mluví o svém postoji
25Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry. 26Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je.
Pavlovy názory jsou kulturně podmíněny...
např. 1 K 15 - pravidla ohledně vlasů
proč provokujete shromáždění, radši se chovejte jak je zvykem...
"obecná míra cudnosti"
Komentář k argumentům
Ez 16 ukazuje vnitřní podstatu problému, Gen 19 konkrétní projev - hs chování, úpadek mravní kultury je ukázkou "pýchy..."
Další argumenty?
 • Ř 1 a 1K 6 se týká určitého způsobu hs soužití
hs z nudy, nemá co dělat se vztahem
to je kontext, konkrétní druh chování v Korintu a Římě...
je to "jeden z typů nevázaného způsobu života"
 • vztah Davida a Jonatána
1 Sa 18.3-4 milovali se - ahva
1I skončil rozhovor se Saulem. Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. 2Saul ho totiž vzal onoho dne k sobě a nedovolil mu vrátit se do otcovského domu. 3A Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. 4Jónatan svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, též své odění i s mečem, lukem a opaskem.
Někteří lidé vykládají jako hs styk...!
20.41
41A chlapec šel. Tu povstal David od jižní strany, padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se a plakali jeden pro druhého, až se David vzchopil.
Neobyčejný vztah mezi blízkými přátely kulturně podmíněný...
Závěr
nelze argumentovat Tórou jako příkazem pro nás
nelze říct, že v Sodomě nešlo o hs je nepravděpodobné
říct, že David byl hs je nesmysl
jediné, co je legitimní argument je, že se nejedná v Ř1 a 1K6 o jakoukoliv hs, ale o určitý typ hs.
Praxe
Promiskuita x hs?
Pokud je člověk mladší, má smysl terapie a "projít to s ním"
Pokud je člověk starší, nemá smysl člověka "trápit"...
Nelze paušalizovat a dělat jasné soudy.
To, že má někdo s někým "vztah", není samo o sobě špatného
Je lepší, kdyby tento vztah nebyl.
Praktikovaná hs je hřích, větší co do důsledku je bezohledná.

Občanská neposlušnost

19. března 2008 v 10:25 | Grizly on Hájek |  Etika
Občanská neposlušnost
Motivace? Důvod?
Proč chci trvat na tom či kterém pravidlu? Je to láska k druhým lidem nebo moje snaha kontrolovat druhé...
 1. Anarchie
nepřímo ubližuje druhým
Gal 5.13-14 svoboda v lásce
13Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo, ale skrze lásku služte jedni druhým. 14Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: 'Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.'
 1. Radikální vlastenectví a pacifismus
vždy a za všech okolností poslušnost, loajalita
Řím 13
1Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, 2takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud. 3Vládcové nejsou postrachem dobrému jednání, nýbrž zlému. Chceš, aby ses nemusel bát autority? Čiň dobré, a budeš mít od ní chválu. 4Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jednáš-li však zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo. 5Proto je nutno podřizovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, nýbrž i kvůli svědomí. 6Proto také platíte daně, neboť vládcové jsou Božími služebníky a právě tomu se vytrvale věnují. 7Dejte každému, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest.
Nekritický přístup k vládě?
Pavel mluví o vládě, která je Božím služebníkem, poslušná Bohu
Mat: co je císařovo, je císařovo, co je Boží patří Bohu
 1. Biblická poslušnost
 • Zj 13 Šelma - chváleni kdo se jí vzepřou
někteří ztotožňují s Římskou říší, budou klekat před touto šelmou
 • Ex 1, Dan 3 - odmítají poslušnost tváří v tvář smrti
 • Est - Mordokai se odmítá klanět člověku, přímý odpor proti královskému výnosu
nabídnout alternativu - viz hospicová péče nebo voršilky
způsoby odporu:
 1. aktivní
 2. pasivní
 3. vnější loajálnost, vnitřně podrývá autoritu

Křesťan a válka

19. března 2008 v 10:24 | Grizly on Hájek |  Etika
Válka
křesťanská perspektiva
 1. aktivismus - válka je správná věc
opora ve SZ - Izrael vedl nejen obrané, ale i výbojné války
pohled na vládu - světskou moc
světský panovník je vždy ustanoven Bohem, Boží vedení dějin a prozřetelnosti
SZ argumenty
 • Gen 9.5-6
5A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. 6Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.
Protiakce je v pořádku
"oko za oko, zub za zub" - člověk má právo odplaty
Daniel 2-7: Bůh je hlavní vojevůdce, generál, válečník, používá si různé figurky na šachovnici
 • "svaté války"
Jozue - Izrael je vybízen k dobývání, aktivní vpád do země
nábožensky motivovaná válka
christianizace Evropy silou
jestliže jsme naroubovaní na pravý kmen, můžeme ovládat a zachraňovat svět, šířit BK
NZ argumentace
 • Řím 13
1Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, 2takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. 3Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. 4Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. 5Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí.
Nenosí meč nadarmo
 • 1 Tim 2.2
modlete se za panovníky, za vrchnost, za vládu
 • 1 Pet 2.13-14
13Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako svrchovanému vládci, 14ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.
Protivení se vládě je protivení se Bohu
Je správné pro vládu použít násilí pro prosazení práva a spravedlnosti.
Mimobiblické argumenty, Dlouhá tradice v lidském myšlení
 • Sokrates: rodiče používají při výchově hůl, stejně tak občanský řád, sám se podřídil
 • pragmatismus - mantinely proti anarchii
 • když je člověk občan státu, uzavřel smlouvu k povinnostem a právům
občan se zavazuje dodržovat právo a podřizovat se pravidlům státu
branná povinnost
USA je příkladem tohoto přístupu
 1. Pacifismus - válka ne
zastánci postoje: Chelčický a Tolstoj
argument z desatera neobstojí
přikázání nezabiješ se týká jednotlivce, neřeší případ války a válečného stavu, týká se úkladné vraždy
 • lidský život je posvátný
nejde programově vyhlásit zabíjení se neslučuje ani se SZ ani s NZ
 • Kázání na hoře
nastavení druhé tváře, milování nepřátel - jdou proti přirozené reakci na násilí a křivdu
Ježíšův postoj ke křivdám a jeho reakce - pacifista
Ježíš odmítal silové řešení problému
někteří Ježíšovi učedníci mohli být Zélóti, ale Ježíš toto odmítá
pokušení na poušti - satan Ježíšovi nabízí moc, ale Ježíš odmítá
cesta násilí není dobrá
 • Řím 12.19-21
19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' 20Ale také: 'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.' 21Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
 • Jk 4.1-2
touha po majetku je kořenem všech svárů a bojů
válka je důsledek našich sobeckých postojů
 • nejsme teokratický stát, nejsme Izrael, nemáme jako zákoník Tóru
Třetí pohled?
Selektivismus, spravedlivá válka
válka je přípustná jen tehdy, když je pravedlivá
nesobecké cíle, nejde o dobyvačnou válku
 • Lk 22.36-38 Ježíš posílá učedníky pro meč
36Řekl jim: "Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč.
V sebeobraně je zabít možné
 • Ex 22.1-2?
1Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbit, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil. 2Jestliže se to však stane po východu slunce, krev na něm bude lpět. Zloděj musí poskytnout plnou náhradu. Jestliže nic nemá, bude prodán za hodnotu ukradeného.
Kdo zabije zloděje, nenese vinu
Potrestat viníka není zločin
 • Kázání na hoře
pacifistické zásady?
Máme milovat nepřátele, nastavit druhou tvář.
Řeší odplatu, motiv odplaty: oplácení jako takové (zákon "má dáti", "dal") je špatné, neřeší případ obrany, ochrany bližního
Pokud jsme napadeni, Ježíš nás nevyzívá k tomu, abychom se nechali ubít ke smrti, abychom se nechali zabít a nechat na sobě štípat dříví.
Miluj svého bližního jako sebe sama. Nevážit si vlastního života je neláska.
Pacifismus může být spojen s východní spiritualitou:
zašlápnout mouchu je špatné, zabijeme boha. Panteismus.
Kdo ví, jestli obtížný hmyz není nějaký náš prapředek?:)
Pokud přijmeme pohled spravedlivé války, musíme řešit její kritéria:
Spravedlivá válka je...
 • je vždy obranná
obrana proti zlu, které přichází z venčí
v souvislosti s knihou Jozue - byla to obrana
Izraelci museli někde bydlet a nešlo to udělat jinak
jiná božstva - kult Izraele, okolní národy by je nepřijali jako nového souseda
kritičtí badatelé: ve skutečnosti Izraelský stát vznikl symbiózou s okolními kmeny, státy - jde o oddělení z okolních národů
 • může trestat prokázané zlo
vykonává spravedlnost na někom, kdo se dopustí nepráva, válečných zločinů
jak je to s Irákem?
 • preventivní válka
kdo z nás ví dopředu, jaké zlo může přijít?
Nikdy nejde použít jako etický argument!
 • humánní
neničí zbytečně danou zemi, zabíjení civilistů, ap.
nesmí být prováděno mučení
minimalizace utrpení
použití konvenčních zbraní (vývoj), ne zbraně hromadného ničení

Trest smrti

19. března 2008 v 10:23 | Grizly on Hájek |  Etika
Trest Smrti
do C19 úplně běžné, základní pilíř práva
1949 - charta lidských práv
6. dodatek - umožňuje trest smrti jen válečným zločincům
ČR se připojila svým právem proti trestu smrti v roce 1940
Etika: normativní věda, co by mělo být, jak to má být.
Mimobiblické argumenty
 • u nás je diskuse teoretická, jsme vázáni mezinárodním právem
 1. ekonomická stránka
je levnější zabít člověka než ho udržovat naživu ve vězení
uleví se věznicím odstraněním vězňů
šaty, jídlo, ubytování...
-- pragmatický důvod, utilitarismus
argument pro
 1. nevratný proces
3/10 odsouzených v celách smrti je převedeno do normálního vězení nebo osvobozeno - chybný rozsudek
1/10 osvobozeno in memoriam
argument proti
 1. když je člověk ve vězení, není nebezpečný
argument proti
 1. odstrašující případ
ve středověku dva důvody: odplata - filosofický důvod,
odstrašující důvod - veřejné popravy
statistiky nepotvrzují účinnost trestu smrti - kriminalita se nesnižuje
 1. veřejné mínění
většina lidí je pro
na druhé straně - statistiky se dělají po nějakém násilném činu, lidé jsou ovlivněny emocemi
princip demokracie?
argument pro
biblické argumenty, křesťanská víra
obecně vzato křesťané jsou více pro trest smrti než proti než zbytek společnosti
 1. rehabilitace
Viz české školství - je smyslem trestu motivace k učení, výchova? Strach a trest jako smysl sám o sobě.
 • smyslem spravedlnosti a trestu je náprava, proměna, ne odplata
Ez 18.23
23Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ?
PB nás nechce pozabíjet, ale chce nápravu
 • Kain a Abel - první vražda
poznamenání a trest - izolace od ostatních
Kainovo znamení jako ochrana proti přirozené reakci druhých - zabít ho!
15Ale Hospodin řekl: "Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou." A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil.
Gn 4.23n
23Tu řekl Lámech svým ženám: "Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči: Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. 24Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát."
 • David činí pokání za vraždu
 • Ježíš při setkání s cizoložnicí ruší trest smrti Jn 8
 • Pavel nařizuje kázeň místo trestu smrti 1 Kor
jeden, dva svědci, shromáždění, vyloučení ze sboru
princip církevní kázně
Pohleď na vlastní hřích, uvědom si Boží milost, pak pohleď na hříšníka a zkus ho odsoudit. Kdo bude soudit, je již odsouzen...
soteriologie:
trest za hřích vykonán skrze Krista, pak trest ve formě odplaty nemá místo.
 • Ježíš ruší princip odplaty: Nemáme odplácet zlým za zlé
neruší trest, ale smysl trestu jako odplatu, smyslem je výchova, náprava!!
 1. teokracie
Bůh je vládcem a zákonodárcem
Boží zákon je nadřazen lidskému zákonu
Ježíš přišel Zákon naplnit, ne zrušit.
Zákon Tóry je pro nás závazný.
Oddělení kultických zákonů, ale morální a občanské zákony jsou platné.
SZ nařízení - 21x trest smrtí, jen 2x kultické nařízení.
Skrze Krista zrušena kultická zbožnost - roztržení opony, ale zbylých 19 nařízení stále platí.
 • Státní zákoník?
rozdělení církve a společnosti
 • Bůh jedná s lidmi různými způsoby různě v čase
problém: nejde určit hranice
Vývoj. Popírání vývoje? Problém je, že odmítáme vidět vývoj.
-- Argumentace postupným zjevením.
protiargumenty
 • Ježíš posunuje význam Tóry
 • SZ odráží Boží neměnný charakter: "buďte svatí, neboť já jsem svatý"
Ř 13.9 9Vždyť přikázání 'nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádostiv,' a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu: 'Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.'
podepření autority SZ?
Je to jako argument pro TS?
Ef 6. Přikázání lásky
 • SZ byl autoritou pro nz církev
2 Tim 3.16
16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,
16Ολη η γραφη ειναι θεοπνευστος και ωφελιμος προς διδασκαλιαν, προς ελεγχον, προς επανορθωσιν, προς εκπαιδευσιν την μετα της δικαιοσυνης,
dogma o inspiraci BS
 • panovníci a světská moc má k dispozici meč a je to tak dobře, sjednává spravedlnost silou
Ř 13.4 Pavel souhlasí s trestem smrti?
4Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jednáš-li však zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo.
 • světská moc má autoritu od Boha
J 19.11 Ježíš potvrzuje Pilátovu autoritu
11Ježíš mu odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích."
 • Ježíšův příklad a příklad první církve

Otázka biomedicíny

19. března 2008 v 10:22 | Grizly on Hájek |  Etika
Otázky Biomedicíny
Už není otázka zda je to možné, ale spíš zda je to přípustné a zda se to vyplatí.
Nejlukrativnější obor.
Film Ostrov - klonování
Proč si myslíme, to, co si myslíme a oddělit mýty od Bible.
2 základní pozice:
 1. pozitivní stanovisko - sekulární humanismus
buď praenergie bez vůle nebo přirozený výběr, žádná metafyzika
žádný posvátný rozměr existence - antropocentrický názor na svět
bod zlomu: Je Bůh? Nebo svět beze smyslu?
Humanistický manifest
vyhlížení nového věku v lidském pokroku díky vědě
jak daleko dospěla medicína za poslední léta
2SV, Mengele, muzeum hygieny
principy
 • utilitární etika, "účel světí prostředky"
můžu použít "pár set tisíc Židů", abych objevil něco objevného, co pomůže lidem. Jednotlivec je jen buňka v organismu a není třeba brát na ni ohled.
 • určující je kvalita života
co nejdéle živ s co nejmenším utrpením
zdraví a fyzická kondice určuje kvalitu života
člověk je pánem svého osudu, není pod nikým, kdo by ho směroval
platí "zákon džungle", ne mravní princip
postdarwinismus, evoluční přístup - člověk je výsledkem evoluce
liberální hnutí
Derek Humphrey "Pomohl jsem mnoha lidem dobře zemřít"
cíl je pomáhat lidem žít co nejlíp = nejpohodlněji
důsledky:
využití tkáně embrií - léčba Parkinsonovy choroby a Alzheimerovy ch.
Parkinson's disease is a neurodegenerative disease of the substantia nigra (an area in the basal ganglia). The disease was first discovered and its symptoms documented in 1817 (Essay on the Shaking Palsy) by the English physician Dr. James Parkinson; the associated biochemical changes in the brain of patients were identified in the 1960s.
The disease is a progressive movement disorder of the extrapyramidal system, which controls and adjusts communication between neurons in the brain and muscles in the human body.
The cause of Parkinson's disease is not known. Geneticists have since 1997 found nine different specific genetic defects, each of which causes the disease in one or a few families with extraordinarily high incidences of the disease, but such families are rare. While a strong inheritance pattern occurs in only a very small percentage of cases, an affected individual is three to four times more likely than an unaffected individual to have a close relative with Parkinson's. Having a parent with Parkinson's raises one's lifetime risk of developing the disorder threefold, from the general population's figure of 2% to about 6%.
A popular theory holds that the disease might result in most cases from the combination of a subtle genetically determined vulnerability to environmental toxins along with mild exposure to those toxins. The toxins most strongly suspected at present are certain pesticides and industrial metals. Minor past episodes of head trauma are also more commonly reported by sufferers than by others in the population. While emotional or a psychological trauma can precipitate the initial symptoms or aggravate existing symptoms, this is not the actual cause of the disorder.
The symtoms of Parkinson's disease result principally from loss of some of the brain cells that use dopamine as their neurotransmitter. Most of the dopamine-using cells reside in the substantia nigra (in the pathway projecting to the striatum, both of which are major components of the extrapyramidal system) that regulates the coordination of movement. Brain cells producing other brain chemicals such as norepinephrine, serotonin and acetylcholine exhibit minor damage in Parkinson's disease, accounting for some of the wide array of symptoms.
The mechanism by which the brain cells in Parkinson's are lost appears to center on an abnormal accumulation of the protein alpha-synuclein in the damaged cells. This protein forms blobs called Lewy bodies. The precise mechanism whereby aggregates of alpha-synuclein damage the cells is not known. The aggregates may be merely a normal reaction by the cells as part of their effort to correct a different, as-yet unknown, insult. It does appear that alpha-synuclein aggregation is enhanced by the presence of dopamine and the byproducts of dopamine production.
Symptoms may vary among patients, and additionally may vary greatly over time in a single patient, but commonly include:
 • tremor (while this is the best known symptom, it is not displayed by an estimated 30% of patients),
 • rigidity (increased tone or stiffness in the muscles),
 • bradykinesia (slowness of movement),
 • failing balance,
 • walking problems.
Odpověď
 • život má být co nejkvalitnější? Všechno pro zdraví?
Utrpení má smysl, směruje ho v životě
Smysl života.
 • člověk je pánem svého osudu?
Bible.
 • člověk je unikátní druh
koncept Božího obrazu
živé bytosti se svobodnou vůlí
jednotlivec před Bohem, vztahovost mezi jednotlivci
význam celku x význam jednotlivce
lidská důstojnost je daná tím, že je počat, je člověkem
 • účel nesvětí prostředky, prostředky musí podléhat etickým pravidlům
praktické principy ve výzkumu
 • léčba by měla být dobrovolná
informovaný souhlas, nejen z lékařského hlediska, ale i z etického hlediska
vajíčka se dají odprodávat, je to otázka peněz
informovaný souhlas je prakticky neinformovaný
 • má se zachovávat život za každou cenu, ale ne že se má prodlužovat život za každou cenu
 • lékař má léčit lidi nemocné, ale ne "vyrábět" zdravé lidi
hrát si na boha a tvořit nový organismus
Konkrétní otázky
 • transplantace orgánů
Má smysl transplantovat orgány u lidí, kteří jsou už hodně staří?
Transplantace orgánů od lidí, kteří jsou už mrtví, ve vegetativním stavu?
Černý obchod
Kde je hranice?
Eticky není třeba vznášet žádné námitky.
 • výběr pohlaví díděte
 • umělé oplodnění
homologní - zavedení spermií manžela do vajíčka manželky
z etického hlediska nedochází k odstraňování embrií ani k narušení vztahu mezi manžely
hormonální zásah do organismu

Euthanásie

19. března 2008 v 10:21 | Grizly on Hájek |  Etika
euthanasia

 • výchozí úvahy a diskuse
principy vs situace člověka
začít od situace člověka
požadavek milosrdenství
eu=dobrý, thanatos=smrt, tedy =dobrá smrt, tj. důstojná smrt
někdy se nazývá asistovaná sebevražda, nikoli pojem vražda

prakticky:
 • aktivní
vnější zásah, osoba nezemře sama, ale způsobená
 • pasivní
 • přirozená - odpojení přístrojů - tělo není schopno samo udržovat základní vegetativní funkce samo
 • ne-přirozená
eticky:
omluvitelnost x ospravedlnitelnost
Není v pořádku nechat člověka přirozeně zemřít?
Obhajoba euthanásie